pečuj doma

Budou projednány návrhy Iniciativy neformálních pečujících a sociálních služeb

6.4.2024

V úterý 9.8. se uskuteční v Poslanecké sněmovně devadesátá osmá schůze a v jejím rámci třetí čtení poslaneckého návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 605. Iniciativa neformálních pečujících a sociálních služeb zaslala dopis předsedům poslaneckých klubů, ve kterém je žádá o podporu svých pozměňovacích návrhů.

Tisk 605 je navržen v bloku třetích čtení s pořadovým číslem 127. Kdy se na něj dostane, není jasné, ale v tomto týdnu by to mělo být.

Kateřina Novotná, ředitelka Terapeutické linky Sluchátko vyjednala podporu kompromisního bodu B8 navrženého poslancem Alešem Juchelkou u koaličního zpravodaje tisku poslance Navrátila (KDU-ČSL.), ostatní body mají kladná stanoviska, bez stanoviska je ještě bod B9. Navrhuje ho Jednota pro deinstitucionalizaci, která se k iniciativě nakonec nepřipojila s podpisem.

Na této schůzi bude projednáván i pozměňovací návrh NRZP, která se soustředila na zvýšení příspěvku na péči v prvním a druhém stupni.

Pro přehled pozměňovací návrhy k tisku 605 Zákona o sociálních službách podporované Iniciativou neformálních pečujících a sociálních služeb:

 A3, A4, A7, E3 , B8, B9

A3

  Za dosavadní bod 3 se vkládá nový bod 4, který zní:

„4. V § 35 odst. 1 písm. k) se slovo „telefonická“ nahrazuje slovem „distanční“.“.

Ostatní body se přečíslují.

Odůvodnění: Jedná se o sladění legislativy s praxí

telefonní nahradit slovem "distanční", současná praxe je, že krizové linky poskytují již distanční krizovou intervenci např. chat apod. Nejde tedy o změnu krizových linek. Zároveň nově zavádíme možnost distanční psychosociální pomoci jako návazné péče a podpory. Viz dále A4 a obdobně A7 (změna §55)

A4

Za dosavadní bod 4 se vkládá nový bod 5, který zní:

„5. V § 35 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) distanční psychosociální podpora.“.“

A7

Za dosavadní bod 9 se vkládá nový bod 10, který zní:

„10. V § 55 odst. 2 písm. a) se slovo „telefonickou“ nahrazuje slovem „distanční.“.“.

E2

Obsahuje změnu, která je i v návrhu pod číslem B8, kde jsou navíc zahrnuty všechny osoby pečující o lidi závislé na pomoci druhých. Viz dále u tohoto bodu

B8

B8. SD 4080

V čl. I:

1. V novelizačním bodě 2 v navrhovaném ustanovení § 3 písm. k) se v bodě 4 slovo „dlouhodobou“ a v bodě 5 slova „prokazatelně dlouhodobě“ vypouští.

2. V novelizačním bodu 2 v navrhovaném ustanovení § 3 písm. k se v bodě 5 slova „ osobě , která spadá do cílové skupiny poskytované služby“  nahrazují slovy „osobě závislé na pomoci jiné fyzické osoby.“.

Odůvodnění: Ruší se definice pečující osoby ve vztahu k cílové skupině sociálních služeb pečovaného. Odpadá tak diskriminace pečujících o lidi v produktivním věku dlouhodobě závislých na pomoci druhé osoby, u kterých je šance na uzdravení a nemohou tak získat příspěvek na péči, ani nejsou cílovou skupinou sociálních služeb. Zde je právě uznání statutu pečující osoby jedinou byť symbolickou podporou pečujících osob- neplyne z toho žádná dávka ani nárok na sociální služby za stávající právní úpravy zákona 108/2006Sb.

E3

3. Za bod 4 se vkládá nový bod X1, který zní:

„X1. V § 37 odst. 3 se za slovo „násilí“ vkládají slova „ , poradnách pro osoby s potřebou paliativní péče, přirozeném sociálním prostředí osoby“. “.

Odůvodnění: zařazení odborného sociálního poradenství do §37 nemá žádný dopad na financování a rozpočet sociálních služeb. A jedná se o technickou záležitost nápravy, kdy je v ustanovení §37 uvedeno pouze odborné sociální poradenství v lůžkových hospicech, kterých je 17, ale nikoli v domácích/mobilních, kterých je cca70. Ani po dlouhých letech fungování mobilních neboli domácích hospiců v zákoně o sociálních službách § 37 v bodě 3 nejsou zařazeni mezi poskytovateli odborného sociálního poradenství poskytovatelé paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí, ačkoliv je to jejich důležitou součástí.

B9

B9. SD 4070

Čl. I bod 1 zní:

„1. V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Přednost má taková podpora a pomoc, která podporuje setrvání osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí.“ .“

Odůvodnění: jedná se o deklaratorní ustanovení zákona, která uznává důležitost neformální péče.

Za iniciativu podepsáni:

Asociace péče o seniory, Kristýna Hypšová, viceprezidentka

Fórum mobilních hospiců, Marie Sovadinová, členka představenstva

Moravskoslezský kruh, Antonín Hošťálek, zakladatel

Nadace Krása pomoci, Soňa Morawitzová, ředitelka

Spiralis, Jolana Turnerová, výkonná ředitelka

Terapeutická linka Sluchátko, Kateřina Novotná, ředitelka

Za sklem, Kateřina Valachová, ředitelka legislativy

Život 90, Jaroslav Reichl Lorman, ředitel


                                                              

 

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Problémy s duševním zdravím můžete řešit z domova

22.5.2024 Pokud potřebujete pomoc specialisty na duševní zdraví, nemusíte se spoléhat pouze na klasické ambulance psychiatrů a psychologů, které jsou v dnešních dnech přeplněné a je těžké zde dostat termín. Zkuste využít digitální terapie, které nabízí péči online, tedy doslova odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Jednou z možností je digitální platforma Mindwell. více...

PTÁTE SE: Musí banka kontrolovat kroky opatrovníka, když to dělá soud?

21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...

PTÁTE SE: Jak napsat vyjádření do řízení o příspěvku na péči

20.5.2024 Chci podat odvolání ohledně přiznání výše příspěvku na péči pro syna s poruchou autistického spektra. Připravuji podklady pro vyjádření k rozhodnutí. Díky článku od p. Pešlové na vašich stránkách jsem podala žádost o prodloužení vyjádření. Budu upozorňovat na procesní nesrovnalosti v řízení. Zjišťuji, že při posuzování situace syna nebyly více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.