pečuj doma

Jak hradit ústavní péči, když se jmenovaný opatrovník odvolal?

7.4.2022

Svoji matku (80 let) jsem musela umístit do Alzheimer centra. Má ve vlastnictví byt a chatu + bankovní účet, k ničemu nemám přístup, nemám žádná oprávnění - jen musím vše platit. Matka má jen mě a mého bratra, který se svou přítelkyní mají plno exekucí a z matky vytahali téměř všechny finance, což jsem zjistila až nyní. Podala jsem návrh na opatrovnictví a soud nakonec ustanovil opatrovníkem městský úřad, který podal odvolání, což je zase minimálně půlroční soudní martýrium a peníze došly. Jsem v patové situaci - když přestanu platit za matku, Alzheimer centrum to bude EXEKUČNĚ vymáhat po mně jako kontaktní osobě. Je zaplaceno do 31/3, když ji poslední březnový den odvezu z Alzheimer centra do jejího bytu, prý mi hrozí trestní stíhání za neposkytnutí péče. Jsem naprosto zoufalá, prosím, co mám dělat?

Odpověď

Zkuste situaci maminky popsat v návrhu na soud, aby určil tzv. přechodného opatrovníka:

Návrh na ustanovení opatrovníka dle § 58 občanského zákoníku, příp. vydání předběžného opatření

Vzhledem k tomu, že paní XY, nar. ..., bytem ..., byla omezena ve svéprávnosti dne ... a opatrovníkem bylo určeno město ..., které však proti svému jmenování podalo odvolání, není, kdo by chránil práva paní XY.

Paní XY je umístěna v zařízení ..., kde nemá přístup ke svému účtu a ani majetku a není schopna hradit své závazky v tomto zařízení. Za její pobyt, stravu a péči je uhrazeno jen do 31.3.2022. O následujícího data se buď stane dlužníkem, nebo bude zařízením vypovězena smlouva a bude jí ukončen pobyt. Paní XY se vzhledem ke své vážné nemoci není schopna řádně bránit a ani za sebe sama svým jednáním plnit závazky, které má vůči zařízení, které ji zajišťuje péči v základních životních potřebách, stravu a bydlení. Ačkoliv je paní XY vlastníkem nemovitosti ..., účtu ..., není schopna ke svému prospěchu činit právní jednání a hrozí jí tak závažná újma. Bez péče hrozí paní XY vážné poškození zdraví, neboť se sama nenají, nenapije, nepřebalí atd. Ke všemu potřebuje placenou asistenci.

Z výše uvedených důvodů žádám, aby soud neprodleně určil opatrovníka ke správě jejího účtu, majetku, jednání se zdravotníky, jednání se sociální službou a k úhradě jejích závazků osobu ... po dobu, než bude řádně jmenován opatrovník. Vzhledem k brzkému termínu 31.3.2022, do kterého jsou náklady na pobyt, stravu a péči uhrazeny, a od kterého již hrozí závažná újma, žádám soud o zvážení vydání předběžného opatření, pokud by jako takové mohlo mít právní účinky do tohoto data.

V ... dne ...                                podpis

Doporučuji to napsat a vytisknout v červené barvě. Sice to vůbec není profi, ale rozhodně to na podatelně soudu a justiční pracovníky zaujme natolik, že si to alespoň přečtou a budou konat.

Přesto se domnívám, že to soud nejspíš nestihne.

Takže, co pak...

Sociální služby bývají zvyklé, že se jim platby zpožďují, proto nepanikařte a nikam maminku nevozte, pokud jí v daném místě nedokážete zajistit plnohodnotnou péči. Opravdu byste mohla být na hranici trestnosti. Nadto – tím, že maminka je omezena ve svéprávnosti (nebo s ní bylo vedeno opatrovnické řízení bez omezení), tak je důkaz o tom, že není schopna samostatně jednat. Proto, i když byste maminku odvezla – smlouva v Alzheimer centru by běžela dál, protože by ji nikdo nemohl právně vypovědět a dluh by naskakoval, a navíc by maminka ani neměla potřebnou péči.

Sociální služby bývají zvyklé, že dochází ke zpoždění plateb, a zvláště pokud budou vědět, že se zde hledá opatrovník, který by měl být schopen ovládnout dané prostředky, tak dokáží počkat. S důchodem je to trochu na delší lokte, ale na Úřad práce by se dalo zajít s rozhodnutím o opatrovnictví a informací, že je zde vedeno odvolání, tj. že zatím není žádný opatrovník. Současně byste mohla vzít smlouvu s Alzheimer centrem, že je pečující osobou a je zde potřeba hradit za péči. Úřad práce pak může od další výplaty ustanovit zvláštního příjemce příspěvku na péči. Běžně bývá stanovena pečující osoba. Ale zvláštním příjemcem nemůže být ustanovena právnická osoba, proto napište:

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce příspěvku na péči dle § 20 zákona o sociálních službách   

Vzhledem k tomu, že paní XY, nar. ..., bytem ..., byla omezena ve svéprávnosti dne ... a opatrovníkem bylo určeno město ..., které však proti svému jmenování podalo odvolání, není, kdo by chránil práva paní XY.

Paní XY je umístěna v zařízení ..., kde nemá přístup ke svému účtu a ani majetku a není schopna hradit své závazky v tomto zařízení. Za její pobyt, stravu a péči je uhrazeno jen do 31.3.2022. O následujícího data se buď stane dlužníkem, nebo bude zařízením vypovězena smlouva a bude jí ukončen pobyt. Paní XY se vzhledem ke své vážné nemoci není schopna řádně bránit a ani za sebe sama svým jednáním plnit závazky, které má vůči zařízení, které ji zajišťuje péči v základních životních potřebách, stravu a bydlení. Ačkoliv je paní XY vlastníkem nemovitosti ..., účtu ..., není schopna ke svému prospěchu činit právní jednání a hrozí jí tak závažná újma. Bez péče hrozí paní XY vážné poškození zdraví, neboť se sama nenají, nenapije, nepřebalí atd. Ke všemu potřebuje placenou asistenci.

Paní XY je příjemcem příspěvku na péči, který je poukazován na účet č. ..., který však není schopna ovládat a poskytovat (bez svého zavinění) platbu za potřebnou péči.

Z výše uvedených důvodů žádám o ustanovení zvláštního příjemce přímo poskytovatele péče Alzheimer centrum ..., č.ú.: ... Pokud však nelze ustanovit zvláštním příjemcem právnickou osobu, kterou Alzheimer centrum je, žádám o ustanovení zvláštním příjemcem moji osobu, abych za svoji maminku mohla platby provádět.

Moji věrohodnost si můžete ověřit u poskytovatele péče, který má informace o mých aktivitách vůči mamince a dosavadní spolupráci s centrem a úhradě maminčiných nákladů. Také jsem u Alzheimer centra vedena jako kontaktní osoba.

Změnu platby příspěvku na péči (úhradu k rukám zvláštního příjemce) je třeba provést neprodleně.

V ... dne ...                                podpis

 

Podobně by to fungovalo i s důchodem – je nutné jednat na městském úřadu, ale to bohužel trvá tři měsíce, což Vám vyřeší situaci až za delší období. Proto i na městský úřad dejte hned žádost (ať ona 90 denní lhůta pro změnu výplaty důchodu začne běžet co nejdříve).

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce starobního důchodu dle § 10 a § 118 zákona o provádění sociálního zabezpečení

Vzhledem k tomu, že paní XY, nar. ..., bytem ..., byla omezena ve svéprávnosti dne ... a opatrovníkem bylo určeno město ..., které však proti svému jmenování podalo odvolání, není, kdo by chránil práva paní XY.

Paní XY je umístěna v zařízení ..., kde nemá přístup ke svému účtu a ani majetku a není schopna hradit své závazky v tomto zařízení. Za její pobyt, stravu a péči je uhrazeno jen do 31.3.2022. O následujícího data se buď stane dlužníkem, nebo bude zařízením vypovězena smlouva a bude jí ukončen pobyt. Paní XY se vzhledem ke své vážné nemoci není schopna řádně bránit a ani za sebe sama svým jednáním plnit závazky, které má vůči zařízení, které ji zajišťuje péči v základních životních potřebách, stravu a bydlení. Ačkoliv je paní XY vlastníkem nemovitosti ..., účtu ... není schopna ke svému prospěchu činit právní jednání a hrozí jí tak závažná újma. Bez péče hrozí paní XY vážné poškození zdraví, neboť se sama nenají, nenapije, nepřebalí atd. Ke všemu potřebuje placenou asistenci.

Paní XY je příjemcem důchodu, který je poukazován na účet č. ..., který však není schopna ovládat a poskytovat (bez svého zavinění) platbu za potřebnou bydlení, stravu, léky a další potřebné věci.

Z výše uvedených důvodů žádám o ustanovení zvláštního příjemce přímo poskytovatele péče Alzheimer centrum ..., č.ú.: ... Pokud však nelze ustanovit zvláštním příjemcem právnickou osobu, kterou Alzheimer centrum je, žádám o ustanovení zvláštním příjemcem moji osobu, abych za svoji maminku mohla platby provádět.

Moji věrohodnost si můžete ověřit u poskytovatele péče, který má informace o mých aktivitách vůči mamince a dosavadní spolupráci s centrem a úhradě maminčiných nákladů. Také jsem u Alzheimer centra vedena jako kontaktní osoba.

Změnu platby důchodu (úhradu k rukám zvláštního příjemce) je třeba provést neprodleně.

V ... dne ...                                podpis

 

Co se týče Vaší obavy, že dluh bude centrum vymáhat exekučně po Vás jako po kontaktní osobě, tak zde se domnívám, že pokud Vám to centrum řeklo, tak buď účelově lže, nebo je poměrně zmatené. Pokud jste jim někde nepodepsala dlužní úpis, směnku nebo dokument jmenující se převzetí dluhu, ručení za vzniklé závazky apod., tak jen to, že jste uvedena jako kontaktní osoba, nemůže založit závazek, aby byla podána exekuce na Vaši osobu a na Váš majetek.

Takže opětovně Vás chci uklidnit:

Oznamte Alzheimer centru, že došlo k omezení svéprávnosti maminky, ale že opatrovník se zatím odvolal a nikdo jiný nemá oprávnění nakládat s majetkem maminky (také proto, že by dané nakládání bylo neplatné). Ale že činíte kroky, aby centrum dostalo své peníze (i když možná se zpožděním). Výše uvedené návrhy vždy podejte na daný soud či úřad a nechte si potvrdit kopii pro Vaši osobní potřebu (že jste žádosti/návrhy podala). Orazítkované podání ofoťte a přiložte je k dopisu do Alzheimer centra, kde jim budete psát, že je navrhujete jako zvláštní příjemce příspěvku na péči i důchodu a že současně navrhujete, aby soud urychleně ustanovil „akutního“ opatrovníka.

Pokud se to Alzheimer centru i tak nebude líbit, nemohou maminku jen tak sbalit a postavit před dveře zařízení do zimy (i když tím manipulativně mohou vyhrožovat). To by se právě oni dopouštěli trestného/přestupkového jednání. Takže spíše mamince budou doručovat výpověď a pak budou tlačit, abyste ji fyzicky odvezla. Doručení výpovědi (vzhledem k neschopnosti maminky ji pochopit) bude nejspíše neplatné a vystěhování může být činěno pouze soudně (jako se děje třeba u neplatičů v bytě). Věřím, že než k tomu dojde, tak dřív bude opatrovník a zvláštní příjemce a bude možné vše zaplatit tak, aby centrum nepřišlo zkrátka.

Mgr. Radka Pešlová

Březen 2022

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Máme penicilin ze Slovenska, situace je momentálně o něco lepší

29.1.2023 Očekávání lékárníků i lékařů týkající se penicilinových antibiotik z ciziny se naplnilo. Do většiny nemocničních i privátních lékáren distributoři léčiv poprvé dodali dva druhy jednoduchého penicilinu, jehož dovoz ze Slovenska zajistilo ministerstvo zdravotnictví. Jde o V penicilin s označením na krabičce V PNC o síle 500 nebo 750 miligramů. více...

PTÁTE SE: Může maminka doplácet pobytovou službu z úspor?

28.1.2023 Mé mamince nedostačuje příjem na úhradu domova pro seniory. Má však úspory, je možné vzniklý nedoplatek hradit z těchto úspor? Chtěla by si ho hradit sama, ale bylo nám řečeno, že může pouze rodina.
ODPOVĚĎ
Co se týče úhrady za sociální služby, zde je situace trochu složitá. Na jedné straně více...

ZPRÁVY: Poradní orgán ombudsmana upozorňuje…

27.1.2023 Na Noci důstojnosti jsme připomněli tragický osud Doroty Šandorové, kterou před dvěma lety usmrtil pečovatel. Minulý rok na systematické návštěvě Domovu pod lípou pracovníci Kanceláře ombudsmana objevili a museli nahlásit závažná zjištění. A ombudsman kvůli špatnému zacházení s klienty podal na tento domov poté trestní oznámení. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.