pečuj doma

Jak rozumět pojmu "běžné záležitosti každodenního života"?

6.8.2021

Prosím o podrobné vysvětlení termínu na základě rozsudku: opatrovník je oprávněn zastupovat opatrovanou ve všech právních jednáních s výjimkou běžných záležitostí každodenního života. Běžné záležitosti každodenního života - nákup...? Znamená to pro opatrovníka i možnost rozhodovat např. o službách, které jsou poskytovány charitní službou, i možnost umístění do DD přes nesouhlas opatrované?

Odpověď

Pojem „běžné“ nemá konkrétní význam, který by byl lehce uveden, proto je uveden tak obecně. U každého je to jinak, podle schopností opatrovaného.

Ustanovení § 64 neuvádí, zda pojem "obstarávání běžných záležitostí každodenního života" se má vykládat objektivně, tedy jako jakékoliv právní jednání směřující k uspokojení obvyklých, zpravidla periodicky se opakujících potřeb jakéhokoliv člověka (např. každodenní nákup potravin, nákup běžných spotřebních věcí, léků, přeprava veřejnými hromadnými dopravními prostředky v místě bydliště, návštěva kulturních a společenských zařízení apod.), nebo zda jde o "běžné" záležitostí, které je reálně schopen obstarat konkrétní člověk, o jehož omezení svéprávnosti bylo rozhodnuto. (jak uvádí komentář ASPI).

Jinak řečeno, člověk, který je v kómatu a je omezen ve svéprávnosti na vše, kromě obstarávání běžných záležitostí, neudělá nic. Nenakoupí si, neřekne si, že chce jinou zdravotní péči, nezaplatí doplatky na léky a ani hypotéku. To vše bude dělat opatrovník.

U osoby, která je ale „jen“ mentálně lehce postižená, tato osoba si bude nakupovat za menší částky, bude jezdit autobusem a tím uzavírat přepravní smlouvu a možná bude chodit i do práce. Opatrovník pak je spíš dohlížitel a pomocník, aby jí někdo nezneužíval.

Definování, že opatrovník může dělat běžné, opět vyplývá ze života opatrovaného. Opatrovaný, který vlastní nájemní dům, tak opatrovník vybírá tisíce na nájmech, nechává udržovat dům a platí desetitisíce za energie. Ale pokud opatrovaný žije v nájmu a má sotva důchod, nemůže jeho opatrovník nakládat běžně s desetitisíci. Jde tedy o to, jak je na tom opatrovaný.

Zákon omezuje opatrovníka v konkrétních věcech, které sám nemůže rozhodnout:

Jen se souhlasem opatrovnické rady (§ 480 občanského zákoníku, kde není rada, tak se souhlasem soudu):

 • změna bydliště opatrovance,
 • umístění opatrovance do uzavřeného ústavu nebo podobného zařízení v případě, kdy to zdravotní stav opatrovance zjevně nevyžaduje
 • zásah do integrity opatrovance, nejedná-li se o zákroky bez závažných následků.

Finanční limity pro nakládání s majetkem se souhlasem opatrovnické rady:

 • nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující částku 100 × 3 860 Kč = 386 000 Kč
 • nabytí nebo zcizení majetku převyšující 1/3 opatrovancova majetku, ledaže tato třetina představuje hodnotu jen nepatrnou,
 • přijetí nebo poskytnutí zápůjčky, úvěru nebo jistoty v hodnotách uvedených výše, ledaže se k takovým rozhodnutím vyžaduje i souhlas soudu.
  Je-li to v zájmu opatrovance, může se opatrovnická rada usnést, jaká další rozhodnutí opatrovníka o opatrovanci podléhají jejímu souhlasu; taková usnesení nesmí omezovat opatrovníka nad míru přiměřenou okolnostem. 

Jen se souhlasem soudu:

 • změna osobního stavu opatrovance,
 • zavázání opatrovance k plnění některému z členů opatrovnické rady nebo osoby tomuto členu blízké,
 • nabytí pro opatrovance nemovitou věc nebo podíl na ní,
 • zcizení (prodej, darování apod.) nebo zatížení opatrovancovy věci nemovité nebo podílu na ní,
 • nabytí pro opatrovance obchodní závod, podíl na obchodním závodu nebo podíl na právnické osobě,
 • zcizení (prodej, darování apod.) nebo zatížení výše uvedeného; to neplatí, jedná-li se o nabytí účastnických nebo podobných cenných papírů zajišťujících bezpečný výnos,
 • uzavření za opatrovance smlouvu zavazující ho k trvajícímu nebo opakovanému plnění na dobu delší než 3 roky,
 • odmítnutí dědictví nebo jiné plnění z pozůstalosti,
 • zavázání opatrovance k bezúplatnému plnění jiné osobě, ledaže se jedná o dar poskytnutý k obvyklé příležitosti podle zásad slušnosti v přiměřeném rozsahu a opatrovanec je schopen úsudku a projevil s darem souhlas.

Finanční limity pro nakládání s majetkem opatrovance se souhlasem soudu:

 • nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující 3 860 Kč × 500 = 1 930 000 Kč,
 • nabytí nebo zcizení majetku převyšující 1/2 opatrovancova majetku, ledaže tato polovina představuje hodnotu jen nepatrnou a nejedná se o věc, která je pro opatrovance věcí zvláštní obliby,
 • přijetí nebo poskytnutí půjčky, úvěru nebo jistoty ve výše uvedených hodnotách.
 • Soud si před daným rozhodnutím vyžádá stanovisko opatrovnické rady. Nesdělí-li opatrovnická rada soudu stanovisko v přiměřené lhůtě, potom soud rozhodne sám.


Opatrovník jedná zpravidla s projevy vůle opatrovaného, v jeho zájmu. Pokud chcete opatrovaného, jako opatrovník, umístit do sociální služby (do domova) bez jeho souhlasu (proti jeho vůli), můžete tak jako opatrovník udělat jen, když jste jmenována opatrovníkem i pro řešení sociálních služeb (bylo by to v kolonce běžné), ale to by bylo, kdyby opatrovaný do služby chtěl. Pokud do ní nechce (nebo nevíte, zda chce, či nikoliv), musíte splnit ještě navíc § 91a zák č. 108/2006 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108?text=%C2%A7%2091a)

(1) Opatrovník nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, postupuje-li podle § 91 odst. 6, může za osobu, která s uzavřením smlouvy o poskytování pobytové sociální služby v zařízení sociálních služeb neprojevila souhlas, uzavřít takovou smlouvu a její změny pouze v případě, že
a) neposkytnutí okamžité pomoci při řešení nepříznivé sociální situace by v důsledku oslabení nebo ztráty schopnosti z důvodu nepříznivého zdravotního stavu způsobeného duševní poruchou ohrozilo její život nebo by jí hrozilo vážné poškození zdraví anebo by totéž hrozilo osobám v jejím okolí a
b) nezbytnou podporu a pomoc jí nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením.

(2) Podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. a) posuzuje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb.

Skutečnosti, které vyžaduje zákon, musíte mít jako opatrovník dobře zdokumentované, jinak byste se mohla dopouštět trestného činu omezení osobní svobody. Se změnou bydliště (samotné přestěhování z bodu A do bodu B) pak navíc musí dát souhlas opatrovnická rada (nemáte-li ji zřízenou, tak soud). S přestěhováním na dobu neurčitou (zavázání se k placení úhrady) musí dát souhlas soud.

Mgr. Radka Pešlová

 

           

 

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statutární město Brno a Jihomoravský kraj.

 

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Petice za zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních

23.9.2023 Poslední valorizace příspěvku na péči se uskutečnila v roce 2018, kdy byly zvýšeny příspěvky na péči ve III. a IV. stupni. Poslední valorizace všech stupňů příspěvku na péči o 10 % byla realizována v roce 2016. Od roku 2018 došlo k obrovskému a dokonce několikerému nárůstu cen ve všech oblastech života, tedy i v sociálních službách. více...

PTÁTE SE: Jak zabránit dehydrataci a jaké nápoje podávat

22.9.2023 Chtěl bych se zeptat, kolik toho má naše 95letá babička vypít. Má potíže úměrné věku, je trošku zmatená, většinu času leží na lůžku, nebo je v polosedě, když napolohujeme matraci. Jak poznat, že není dehydratovaná? Jaké nápoje by pro ni byly vhodné? Nejraději má slabou kávu s mlékem, to asi nepomůže, jiné pití ale spíš odmítá, někdy se zakuckává. více...

INFO: Nominace na Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2023

21.9.2023 Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek udělí 3. prosince 2023, u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, dvě ocenění. Jedná se o Cenu ministra zdravotnictví ve prospěch osob se zdravotním postižením a o Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče. Ceny budou předány ve Španělském sále. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.