pečuj doma

Jak zabránit okrádání obyvatelky našeho města

24.7.2022

Jsem veřejným opatrovníkem. Zjistila jsem, že jednu seniorku v našem městě okrádají jistí lidé. Seniorka má dvě děti, se kterými jsem situaci probrala. Navrhla jsem jim, že nejlepší řešení by bylo, kdyby se mamince omezila svéprávnost. Ani jeden z dětí opatrovníka dělat nechce, proto paní budu mít do budoucna na starost já (město). Problém je v tom, že paní nemá vyšetření od psychiatra. Tam jsem domluvila vyšetření na srpen. Obávám se ale, že tam paní stejně nedostanu. Podle mě trpí demencí. Nepamatuje si, že se mnou mluví, že vybírá z bankomatu, kdo k ní chodí na návštěvu. Dospělo to tak daleko, že ji ti lidé vzali kartu do bankomatu, ona jim řekla pin a oni si převedli její peníze na svůj účet. Jak mám postupovat, když nebudu mít vyšetření od psychiatra?

Odpověď

Primárně doporučuji požádat přes obecní úřad s rozšířenou působností o ustanovení zvláštního příjemce pro důchod. Toto opatření bude funkční nejdříve za 3 měsíce, až změní ČSSZ příjemce důchodu (není to řešení, ale alespoň krátkodobě pomůže). Dále asi bude seniorka potřebovat procesního opatrovníka pro vyřizování příspěvku na péči, průkazu OZP, mobility, možná i příspěvku na bydlení a pak také zvláštního příjemce těchto sociálních dávek.

U příspěvku na péči by mohl ÚP zahájit řízení i z moci úřední bez lékařského posudku, ale stejně by neměl ÚP, jak paní doručovat, ona by neměla, jak řízení kontrolovat, takže by i zde následně bylo potřeba ustanovit procesního opatrovníka (dle § 23 zákona o sociálních službách). Jak u příspěvku na péči, tak u ostatních dávek a průkazky (se stanovuje procesní opatrovník dle § 32 správního řádu) by měl úřad ustanovit s doložením lékařského posudku. Tím, že nejste blízkou osobou, tak pokud lékař paní bude dodržovat lékařské tajemství, tak Vám posudek nevystaví.

Přes dceru, příp. syna, by bylo vhodné ověřit, který obvodní lékař má paní (alespoň papírově) v péči. Následně by bylo vhodné tohoto lékaře oslovit, případně oslovit nejspíš VZP s žádostí o součinnost při sociální práci poskytovanou seniorce, aby Vám VZP sdělila, u kterého lékaře je seniorka registrovaná. Pokud VZP součinnost neposkytne a nepodaří se lékaře najít, doporučuji (opět v rámci součinnosti) požádat nového lékaře v okolí o převzetí seniorky do péče a vykonání návštěvní služby – zaměřené na preventivní prohlídku, vystavení posudku o neschopnosti samostatně jednat a pro základní vyšetření k prověření demence (od konce roku 2019 již mohou základní vyšetření „na pojišťovnu“ udělat už i praktičtí lékaři) – to by pro začátek dostačovalo.

Pokud lékaře paní má, ale neposkytne Vám součinnost, doporučuji v podání na ÚP uvést jméno obvodního lékaře a uvést, že je třeba, aby ho o součinnost a vystavení posudku požádal sám úřad.

Pozor – je rozdíl mezi lékařskou zprávou a posudkem. Mnoho lékařů se v tom neorientuje a posudky nevystavuje. Posudek míváte třeba pro dítě na letní tábor, pro potřeby řidičského oprávnění. Jaké jsou náležitosti posudku, uvádím pod závěrem odpovědi.

Píšete, že máte pro paní domluvenou návštěvu psychiatra, zkuste s ním domluvit i předepsání sanity, to už by mohlo být snadnější, abyste ji k psychiatrovi dostala. Pokud ale ani to není pravděpodobné, obdobně jako mají návštěvní službu proplacenou od zdravotních pojišťoven obvodní lékaři, tuto činnost má proplacenu i psychiatr. Proto bych zkusila (na Vašem místě) ještě apelovat na psychiatra. Vím z praxe, že návštěvní služby dosáhnou jen ti nejlepší a zpravidla tam, kde dobře funguje reforma psychiatrické péče. Ale rozhodně by bylo vhodné to zkoušet, zkoušet a znova zkoušet.

Toto je takový základ. Vy ale otázkou cílíte i na soudní řešení, které vnímáte jako vhodné, aby paní byla dlouhodobě ochráněna. Zde doporučuji podat PODNĚT (nikoliv návrh – u podnětu nejste účastníkem řízení a nemusíte doložit lékařskou zprávu, u návrhu Vás soud může, ale nemusí, k doložení vyzvat; současně jste účastníkem řízení jako navrhovatel). Protože není jisté, jak se dostanete ke zprávě/posudku a zjevně každá prodleva je již nyní špatná, tak na soud popište: V rámci sociální práce bylo zjištěno:

Na základě informací v obci byla paní XY poskytnuta sociální práce. V rámci projevů při sociální práci je velmi dezorientovaná (profesně se jeví, že trpí demencí) a manipulovatelná. Nepodařilo se dohledat jejího lékaře, neboť lékař je povinen uchovat lékařské tajemství a sama paní XY již není schopna uvést svého registrujícího lékaře. Paní XY se tak nedostává ani základní léčby, prevence a případně odpovídajícího vyšetření a zákroků. Paní XY si nepamatuje, že za ní sociální pracovnice dochází. Nepamatuje si a nepoznává osoby, které chodí do jejího nezabezpečeného bytu, který si již není schopna ani zamknout. Ze sociálního šetření se jeví, že se v obci stala pro určité osoby s prominutím „dojnou krávou“. Byla ji odebrána bankovní karta a nemá nyní ani na uhrazení základních potřeb. Stává se dlužníkem, neboť již není schopna uhradit ani své závazky plynoucí z bydlení. V rámci sociální práce jsme zavedli materiální a potravinovou pomoc, ale nejsme oprávněni paní XY hlídat, vyřizovat za ni platby, mít přístup k účtu, vyřešit její zdravotní ošetření a ani sjednat potřebné sociální služby (alespoň pečovatelskou službu).
Paní je ve vážném a akutním ohrožení na zdraví i na životě a hrozí další zneužívání a krádeže.

Situace paní XY je natolik tristní a nesnese odkladu, že je třeba, aby soud vydal předběžné opatření, příp. dle § 58 občanského zákoníku ustanovil paní XY opatrovníka po dobu, kdy povede řízení o omezení svéprávnosti. Žádné opatření méně omezujícího charakteru (zastoupení členem domácnosti, podpora) není možné z několika důvodů – paní XY již není schopná rozeznávat situaci kolem sebe a alespoň částečně se na rozhodování podílet. Dále pak není v jejím blízkém okolí žádná osoba, která by toto byla schopna zajistit (syn je mentálně postižený, dcera žije mimo region). Je vysoce pravděpodobné, že pomoc bude i nadále nucena poskytovat obec, v rámci budoucího výkonu veřejného opatrovnictví. Sama příroda už paní XY omezila téměř na jakémkoliv jednání. Konstatování tohoto omezení (i na základě znaleckého posudku) nebude již žádným omezením, ale prostou deklarací. Opatrovník pak bude moci paní XY funkčně pomáhat.

Protože již nyní se jeví, že paní XY je obětí nekalých praktik, žádáme soud, aby při omezení svéprávnosti požádal znalce z oboru psychiatrie o zodpovězení otázky, jak dlouho je již paní XY ve stavu neschopnosti poznávat své okolí, samostatně jednat a činit právní jednání. Zodpovězení této otázky odborníkem (též ve znaleckém posudku) napomůže v budoucnu opatrovníkovi v uplatňování absolutní neplatnosti, pokud za paní XY činil někdo nevýhodná právní jednání.

Výše uvedený příběh upravte podle skutečnosti (já ho nyní tak s trochou fantazie fabuluji). A zkuste ho zapracovat do podnětu dle vzoru na str. 117 (https://www.mskruh.cz/media/files/opatrovnik_v_praxi-web_verze.pdf) a pro jistotu po podání podnětu na omezení svéprávnosti ještě v obdobném duchu podejte hned navazující návrh dle § 58 oz (str. 127), aby soud mohl konat. Pokud již nyní jste ve Vaší obci veřejným opatrovníkem, doporučuji se po své linii zkontaktovat s vyšším soudním úředníkem a apelovat na něj, že Vám i paní chce pomoci, a Vaše podání bude se soudcem řešit. Nemělo by ho ovlivnit přednostně, ale myslím, že intenzivněji by mohlo projít ????.

Vzory na procesní opatrovnictví a posudek naleznete zde: https://www.pecujdoma.cz/nase-sluzby/poradna/poradna-socialne-pravni/opatrovnictvi-a-zastupovani-pouceni-rozdily-vzory/.

Mgr. Radka Pešlová


Vyhláška o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb.

PŘÍLOHA Č. 1: MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

5. LÉKAŘSKÝ POSUDEK

Lékařský posudek obsahuje vždy:
a) identifikační údaje
1. posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
2. poskytovatele, který lékařský posudek vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele v případě fyzické osoby, obchodní firma nebo název poskytovatele v případě právnické osoby, adresa místa poskytování zdravotních služeb, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
3. posuzujícího lékaře, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře,
4. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku,
b) účel vydání posudku,
c) posudkový závěr,
d) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání a o možnosti vzdání se práva na přezkoumání,
e) datum vydání posudku,
f) datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

 

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Petice za zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních

23.9.2023 Poslední valorizace příspěvku na péči se uskutečnila v roce 2018, kdy byly zvýšeny příspěvky na péči ve III. a IV. stupni. Poslední valorizace všech stupňů příspěvku na péči o 10 % byla realizována v roce 2016. Od roku 2018 došlo k obrovskému a dokonce několikerému nárůstu cen ve všech oblastech života, tedy i v sociálních službách. více...

PTÁTE SE: Jak zabránit dehydrataci a jaké nápoje podávat

22.9.2023 Chtěl bych se zeptat, kolik toho má naše 95letá babička vypít. Má potíže úměrné věku, je trošku zmatená, většinu času leží na lůžku, nebo je v polosedě, když napolohujeme matraci. Jak poznat, že není dehydratovaná? Jaké nápoje by pro ni byly vhodné? Nejraději má slabou kávu s mlékem, to asi nepomůže, jiné pití ale spíš odmítá, někdy se zakuckává. více...

INFO: Nominace na Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2023

21.9.2023 Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek udělí 3. prosince 2023, u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, dvě ocenění. Jedná se o Cenu ministra zdravotnictví ve prospěch osob se zdravotním postižením a o Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče. Ceny budou předány ve Španělském sále. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.