pečuj doma

Maminka uzavřela nevýhodnou půjčku - co můžu dělat?

10.3.2022

Moje maminka (ročník 1943) - není zbavená svéprávnosti, si vzala půjčku u společnosti Provident. Bohužel jsem o tomto rozhodnutí nevěděla a neměla možnost tomu zabránit. Úrok úvěru je 43 % a RPSN 56,62 %. Dá se tady uvažovat o lichevním úroku? Chtěla bych mamince pomoc, ale nevím, na koho se mohu obrátit.

Odpověď

Předně by bylo vhodné zvážit, jak je na tom maminka se svéprávností – tedy se schopností sama sebe obhajovat, rozhodovat se, zvážit, co potřebuje, co je pro ni dobré a co není.

 1. Pokud je schopná si nakoupit, zkontrolovat vrácené prostředky; dokáže si rozvrhnout důchod a zaplatit potřebné; kdyby nevycházela s penězi, dokáže zhodnotit své možnosti (říci si o pomoc, požádat sociální dávky); pokud by ji nikdo nechtěl podvést, dokázala by uzavírat smlouvy (třeba pojistky, dodavatel energií, sociální služby)... Tak pak bohužel Vy za ni nic neprovedete. Buď musí ona, nebo to zůstane, tak jak je. Tady je vhodné maminku poučit a zajít s ní za advokátem, který jí může pomoci se žalobou na určení, zda tu dluh je, či není, a to v návaznosti na judikaturu, která opravdu vymezuje lichevní úrok (p_3_-judikat_21_cdo_1484_2004_pujcka_a_vyse_uroku_v_rozporu_s_dobrymi_mravy-lichva.pdf, p_3_-judikat_46_c_357_2020_soudni_rozhodnuti_nedostatecne_zkoumani_uveruschopnosti.pdf, p_3_-judikat_33_cdo_2178_2018_veritel_musi_proverit_uveryschopnost_spotrebitele.pdf).
 2. Pokud je maminka schopná vše výše uvedené, ale už velmi omezeně, současný svět je pro ni obtížně pochopitelný, nerozezná podvodné jednání a spíše se to bude zhoršovat, tak je tu možnost, abyste spolu uzavřely smlouvu o nápomoci (na závěr přiložím odkaz na vzory). Smlouvu musí schválit soud (což je zpravidla do pár týdnů). Smlouvou se zavazujete mamince radit, když se zeptá. Pokud udělá nějakou „botu“, nebo bude zneužita a bude uzavřena nějaká smlouva, která je pro ni opravdu škodlivá, budete mít jako podpůrce (na základě smlouvy o nápomoci) právo jednat za maminku a tyto smlouvy a tato jednání smazat (zneplatnit).
  1. Budete mít silnější postavení, než kdyby Vám maminka dala plnou moc. Vy byste už na základě této smlouvy tvrdila, že maminka není duševně tak úplně v pořádku (kdyby byla, stačila by plná moc a nemusela by být smlouva o nápomoci) a tak je jasné, že smlouva je podvrh, podvod, zneužití či něco podobného, nebylo zde platné právní jednání a je nutné ji zrušit.
  2. Pak je otázkou, zda Vy budete spolupracovat s advokátem na zneplatnění (opět jako u bodu 1.).
 3. Pokud maminka už dokáže sice tak nějak žít, ale opravdu ji svět míjí a je snadným terčem pro zneužívače, podvodníky aj. Pak by bylo vhodnější vyřešit opatrovnictví. Pokud už maminka něco nevhodného sepsala (podepsala), doporučila bych jít cestou omezení svéprávnosti. Ne, že by bylo tak nutné – k tomu, abyste mohla maminku zastupovat a řešit za ni vše potřebné, by stačilo, abyste byla ustanovena opatrovníkem (bez omezení svéprávnosti), ale teď by bylo vhodnější projít procesem omezení, protože byste v návrhu na ustanovení opatrovníka a omezení svéprávnosti maminky mohla rovnou vepsat: „Žádám soud, aby při pokládání otázek znalci položil také otázku, jak do minulosti není maminka schopna platně právně jednat, uzavírat smlouvy (darovací, dědické, úvěrové, pojistné atd.), protože maminka se ve svých záležitostech neorientuje již dlouhodobě a je pravděpodobné, že se v minulosti účastnila právního jednání, kde neprojevovala vůli, ale byla k tomuto jednání vmanipulována a zneužita právě pro své stáří, nemoc a neschopnost rozhodovat. Z tohoto důvodu, pokud znalec může i v této části provést úvahu, může to zásadním způsobem mamince, jako opatrované pomoci, neboť tento posudek může být využit jako důkaz při dokazování absolutní neplatnosti, před nabytím právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti. Pokud je mi známo, nic nebrání i zpětnému konstatování vlastní nesvéprávnosti posuzované, neboť omezení svéprávnosti má být ochranou a pomocí a není zákonem stanoveno, že k ochraně dochází jen od data rozhodnutí.“
  1. Pokud soud vyhoví (a mnohé soudy běžně už vyhoví), tak ve znaleckém posudku, ve kterém je toto napsané, pak máte obrovský důkaz a na základě něj je zase výrazně snazší řešit neplatnost. 

Neplatnost, kdykoliv s někým budete korespondovat (např. při podávání odporu), komentujte minimálně takto:

Dluh, pro který byla exekuce nařízena, je od počátku neplatný, neboť v souladu s § 580 občanského zákoníku, v platném znění, se příčí dobrým mravům a odporuje zákonu z důvodu:

 • Smlouva byla sjednán s povinným, který mu nemohl za žádných okolností rozumět a došlo ke zneužití jeho zdravotního postižení k zisku věřitele (oprávněného). Pokud by věřitel přistupoval k uzavření smlouvy s náležitou pečlivostí a péčí řádného hospodáře v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, musel by zjistit, že povinný nerozumí hodnotě peněz, není schopen se srozumitelně vyjadřovat a v souladu s § 551 a § 552 občanského zákoníku, v platném znění, není schopen projevovat vážnou vůli, neboť jeho schopnost vůle od počátku díky jeho nemoci chybí. A přestože v době uzavření smlouvy nebyl povinný omezen ve svéprávnosti, z přiložených důkazů je zjevné, že ho jeho duševní porucha činila už i v té době neschopného jednat (dle § 581 občanského zákoníku, v platném znění).
  K výše uvedenému by byl soud povinen přihlédnout i bez návrhu dle § 588 občanského zákoníku, v platném znění, neboť na absolutní neplatnost z důvodu neposouzení úveryschopnosti poukazujeme i rozhodnutí Okresního soudu ve Zlíně 46 C 357/2020-98 v bodě 18, kde soud odůvodňuje: „Byť si je soud vědom toho, že § 87 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb. naznačuje, že by nedostatečné zkoumání úvěruschopnosti mělo být stiženo toliko relativní neplatností právního jednání, jíž se přitom žalovaná v dané věci nedovolala, je nezbytné s ohledem na ústavně konformní a eurokonformní výklad dovodit, že se jedná ve skutečnosti o neplatnost absolutní (např. rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2019, sp. zn. 27 Co 221/2019), k níž je soud povinen přihlédnout z úřední povinnosti. Nedostatečné zkoumání úvěruschopnosti přitom v daném případě způsobuje neplatnost Smlouvy v celém rozsahu, neboť zmíněná vada nezkoumání úvěruschopnosti se netýká toliko části právního jednání, kterou by bylo lze od ostatního obsahu oddělit.“
 • Smlouva o půjčce obsahuje nepřiměřeně vysoký úrok odporujícím dobrým mravům, neboť mnohonásobně převyšuje průměrnou výši úrokové míry korunových úvěrů poskytovaných bankami domácnostem v ČR na spotřebu v době uzavření smlouvy (např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1484/2004). Nadto za smluvní úrok by bylo nezbytné považovat rovněž poplatek za poskytnutí úvěru, neboť tento poplatek nebyl nijak závislý na skutečných výdajích a případné přiměřené odměně žalované, nýbrž byl odvislý pouze od výše poskytnutí jistiny úvěru.
 • Dluh, pro který byla exekuce nařízena, je založen na neplatnosti smlouvy, protože při jejím uzavírání věřitel (oprávněný) zneužil nezkušenosti, rozumové slabosti a lehkomyslnosti povinného. Současně věřitel neprokázal, že povinný obdržel předmětnou hodnotu, která odpovídá dluhu. Domnělé plnění (majetková hodnota) bylo v hrubém nepoměru k vzájemnému plnění (dle § 1796 občanského zákoníku, v platném znění).
 • Daný právní vztah je nadto nutno posoudit ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, neboť dlužníkovi jako spotřebiteli měla být poskytnuta peněžní částka ve výši ... Kč ve formě úvěru, což znamená, že se jednalo o spotřebitelský úvěr ve smyslu ust. § 2 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Podle § 86 tohoto zákona tak poskytovatel úvěru měl před uzavřením samotné úvěrové smlouvy posoudit úvěruschopnost spotřebitele na základě nezbytných, spolehlivých, dostatečných a přiměřených informací získaných od spotřebitele, a pokud je to nezbytné, z databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nebo i z jiných zdrojů, což nebylo provedeno.
 • Z výše uvedených důvodů je s ohledem na § 268 odst. 1 písm. h občanského soudního řádu výkon rozhodnutí nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.
 • Právní titul, na základě, kterého byla pohledávka vymáhána, je od počátku absolutně neplatný.

Mgr. Radka Pešlová

DODATEK:

Informace k opatrovnictví i dluhové problematice naleznete zde: https://www.mskruh.cz/media/files/opatrovnik_v_praxi-web_verze.pdf

Vzory k nápomoci podpoře naleznete zde: https://www.pecujdoma.cz/nase-sluzby/poradna/poradna-socialne-pravni/opatrovnictvi-a-zastupovani-pouceni-rozdily-vzory/

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.
Konference s tématem Holistický přístup k dlouhodobé péči se konala od 13. do 15. září.

Články

ZPRÁVY: Křest knihy Brno, včera, dnes a zítra…

27.9.2022 Kniha je poněkud netradiční, vytvořili ji tři šikovní pánové. Člen Syndikátu novinářů ČR, novinář a publicista Ladislav Vencálek napsal krásné texty o současnosti, a ještě více o nedávné i dávné historii Brna. Je skutečný znalec dějin, přitom píše lehkým perem, není to žádná učebnice. více...

INFO: Penze se od ledna zvýší v průměru o 825 korun

27.9.2022 Vláda včera rozhodla o zvýšení důchodů. Od ledna 2023 by se měla průměrná starobní penze v České republice zvýšit o 825 korun. Solidární část všech starobních, invalidních a pozůstalostních penzí by se měla podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí zvednout o 140 korun. více...

INFO: WHO věří, že pandemie koronaviru brzy skončí

26.9.2022 Pandemie koronaviru v dohledné době celosvětově zřejmě skončí. Oznámil to generální ředitel Světové zdravotnické organizace WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Poznamenal, že počet úmrtí na COVID-19 ve světě minulý týden klesl na tu nejnižší úroveň od března 2020. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.