pečuj doma

Manžel, již omezený ve svéprávnosti, prodal pole a les

5.10.2022

Manžel v době, kdy byl již omezen ve svéprávnosti, prodal pole a les. Byl v té době úplně mimo a chtěl jet na Kilimandžáro, tak potřeboval peníze, i si bral půjčku. Zajímalo by mě, jestli je ten prodej platný. Myslím si, že dnes by za ta pozemky dostal daleko víc peněz. Zajímalo by mě taky, jako to řešit a jaké jsou možnosti.

Odpověď

Je zvláštní, že prodej pozemků prošel zapsáním do katastru nemovitostí, když byl manžel omezen ve svéprávnosti. Ale někdy se tak může stát.

Vždy je na opatrovníkovi opatrovaného, aby hájil zájmy a práva opatrovaného. Pokud by se opatrovníkovi nakládání s nemovitostmi a s majetkem nezdálo, případně mu nepřišlo férové sjednání půjček, pak se může pokusit takové jednání anulovat, či namítat jeho neplatnost.

Svým způsobem nejde o to „dnes by za to dostal víc“, ale zda byl, či nebyl schopen vědomě v době nakládání/prodeje vše rozhodovat tak, jako by byl zdravý.

Z pohledu občanského zákoníku je důležité upozornit:

 • Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné. (§ 574)

NEPLATNOST:

 • Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.
 • Neplatné je právní jednání, pokud má být podle něho plněno něco nemožného. (§ 580)
 • Jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné. (§ 583)
 • Není-li osoba plně svéprávná, je neplatné právní jednání, ke kterému není způsobilá.
 • NEPLATNÉ JE I PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OSOBY JEDNAJÍCÍ V DUŠEVNÍ PORUŠE, KTERÁ JI ČINÍ NESCHOPNOU PRÁVNĚ JEDNAT. (§ 581)
 • LICHVA (§ 1796): Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

Zdánlivé právní jednání

 • O právní jednání nejde, chybí-li vůle jednající osoby. (§ 551)
 • O právní jednání nejde, nebyla-li zjevně projevena vážná vůle. (§ 552)
 • O právní jednání nejde, nelze-li pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit jeho obsah ani výkladem. (§ 553 odst. 1)
 • Byl-li projev vůle mezi stranami dodatečně vyjasněn, nepřihlíží se k jeho vadě a hledí se, jako by tu bylo právní jednání od počátku. (§ 553 odst. 2)
 • K zdánlivému právnímu jednání se nepřihlíží. (§ 554)

NÁSLEDKY:

 • Splní-li dlužník, který není plně svéprávný, svůj splatný dluh, zprostí se závazku. Plnil-li však na dluh NEJISTÝ nebo nesplatný, lze požadovat, aby mu bylo plnění vráceno; to neplatí, stal-li se dluh mezitím splatným. (§ 1934)
 • (1) Je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba.
  (2) Nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se právní jednání za platné. (§ 586)
 • (1) Kdo byl k právnímu jednání přinucen hrozbou tělesného nebo duševního násilí vyvolávající vzhledem k významu a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí i k osobním vlastnostem toho, jemuž bylo vyhrožováno, jeho důvodnou obavu, má právo namítnout neplatnost právního jednání.
  (2) Kdo přivedl jiného k právnímu jednání hrozbou nebo lstí, nahradí vždy újmu z toho vzniklou. (§ 587)

Jak tedy situaci řešit:

 1. Zhodnotit stav manžela v době uzavření smluv.
 2. Obrátit se ideálně na advokáta (jednání budou právně složitá) a vyzvat věřitele/majitele k navrácení v předešlý stav, uznání neplatnosti smlouvy.
 3. Pokud věřitel/kupec nevyhoví řešit soudně žalobu o určení, zda právní jednání existuje, s doložením:
  1. PRÁVNÍ ZÁJEM – ohrožení majetku a práva opatrovance
  2. námitka absolutní neplatnosti (§ 551, § 580 + § 581, § 583 OZ) + důkaz (např. znalecký posudek a omezení svéprávnosti s doložkou právní moci)
  3. rozpor se zákonem (např. nedodržení § 75 a 84 a násl. zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru – postup s náležitou péčí) a že jde o nezpůsobilý právní titul dle § 268 odst. 1 písm. h) zák. č. 99/1963 Sb. (též na základě II. ÚS 2230/16 ze dne 1.11.2016 a II. ÚS 3194/18 ze dne 1.4.2019), pokud jde o úvěr
  4. veřejný zájem, rozpor s dobrými mravy
  5. slabší strana, znevýhodňující ustanovení ve smlouvě
  6. uživatel byl uveden v omyl (např. příslib péče za převedení nemovitosti)
  7. chyběla vůle (nicotnost)
  8. jednání učiněná trestným činem podvodu
  9. lichva, zneužití tísně
  10. nedoručené osobě oprávněné přebírat poštu, nezastoupena řádně v řízení
 4. Podle výsledku soudního jednání postupovat dál k vymožení již uhrazených splátek, nebo navrácení pozemků.

Každopádně je třeba schopného a odhodlaného opatrovníka. Jak se říká, tohle už je „vyšší dívčí“, kdy si do toho mnoho laiků netroufá. Ale rozhodně je v pravomoci opatrovníka k ochraně opatrovaného řešit.

Držím pěsti a dejte nám vědět, zda a do čeho se pustíte.

Mgr. Radka Pešlová

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

PTÁTE SE: Nestihlo se rozhodnout o změně stupně závislosti

27.3.2023 Osm let jsem pečovala o svého tatínka ve věku 84 let, který byl po amputaci nohy. Pobíral příspěvek na péči 2. stupně. Vzhledem k zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jsme v říjnu 2022 podali žádost o změnu stupně závislosti. Proběhlo šetření v domácnosti tatínka, lékař úřadu doložil zdravotní dokumentaci a čekali jsme na vyjádření. více...

ZPRÁVY: Vyjádření Fóra mobilních hospiců: Nikoho nezabíjíme

26.3.2023 Fórum mobilních hospiců reagovalo na článek iDNES Umři do měsíce, jinak nezaplatíme… „Smyslem paliativní a hospicové péče je důraz na kvalitu života pacienta. Opiáty jsou tedy aplikovány za účelem zmírnění bolestí a jiných nepříznivých projevů nemoci, které pacienta tíží, právě aby zlepšily celkové pohodlí a kvalitu pacientova života v závěru.“ více...

ZPRÁVY: Umři do měsíce, jinak nezaplatíme...

25.3.2023 Ví, že už brzy zemře. Osmašedesátiletá paní Jiřina ze Starého Města na Uherskohradišťsku trpí rakovinou slinivky v terminálním stadiu. Stará se o ni od loňského listopadu terénní hospic PAHOP. Nemoc z ní vysála zbytek sil a změnila ji v uzlíček kostí a kůže. Oxygenerátor v rohu místnosti na podporu dechu tiše hučí… více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.