pečuj doma

Opatrovaný ve vazbě nebo ve výkonu trestu

16.5.2023

Můj dotaz směřuje na opatrovance umístěné ve výkonu trestu, popřípadě vyšetřovací vazby. Jakým způsobem zaměřit výkon opatrovnictví k těmto osobám, tj. udržování kontaktu v potřebném rozsahu, projevování skutečného zájmu, naplňování jeho práv a ochrana jeho zájmu - v případě výkonu několikaletého trestu se mi nabízí varianta změny opatrovníka dle místa jako faktického pobytu, je to možné? Tedy je pobyt ve výkonu odnětí svobody důvodem pro provedení změna opatrovníka? Dále finance u osob, které jsou absolutně bez jakéhokoli příjmu (na svobodě pouze příspěvek na živobytí, na mobilitu, doplatek na bydlení) a přitom mají exekuční pohledávky - lze tyto osoby nějak finančně "zajistit"?

Odpověď

Ptáte se na opatrovnictví ve vztahu k výkonu trestu/odnětí svobody/vyšetřovací vazbě.

Jako opatrovník hájíte práva opatrovaného.

Je právem opatrovaného:

 • Aby opatrovník ověřil, zda je/byl dobře zastoupen v trestním řízení, protože pokud by bylo podezření, že není/nebyl dobře zastoupen a je od/souzen za něco, co nemohl třeba pro nedostatek svých intelektových schopností dovodit (tzv. pro nepříčetnost), nemělo by k odsouzení dojít. Např. těžce mentálně postižený by neměl být odsouzen za úvěrové podvody, protože je pravděpodobné, že byl sám podveden. Naopak osoba dělající dluhy „pouze“ pod vlivem alkoholu (kdy ještě nejde o vážnou alkoholovou demenci), pravděpodobně souzena bude oprávněně. Ale u takové osoby, která je si vědoma své deliktní činnosti je otázkou, k čemu tam jste jako opatrovník mající chránit práva, které sama osoba není schopna ochraňovat (často je určováno opatrovnictví osobám, které nechtějí žít život, tak jak by si představovalo okolí a doufá se, že opatrovník danou osobu ovládne a snad i samostatně zmanipuluje a převychová – to ale není opatrovnictví).
 • Aby ho opatrovník navštěvoval tak často, aby dokázal odhadnout, že je opatrovaný např. šikanován. Nejde o to, aby opatrovník sloužil jako pošťák, nákupčí a donášková služba. Něco ve smyslu – hlava opatrovaného je zavřená a tělo (v podobě opatrovníka) pobíhá venku a vše zařídí. Naopak – opatrovaný je zavřený a opatrovník hájí venku jen práva, která není schopen z důvodu duševní nedostatečnosti opatrovaný obhájit. Např. lehce mentálně postižený kradl, chápal, co se děje, ví, že se to nemá, a je možné, že rozumí i výkonu trestu a ten ho od příštího skutku odradí. Ale lehce mentálně postižený už třeba nedovodí, jak často má právo na návštěvy a že by ve věznici mohl pracovat a jak si o to říct. A toto by zprostředkoval, vyjednal opatrovník, aby opatrovanému nebylo něco nalháváno, aby jeho právo bylo uplatněno. Opatrovník zkontroluje, zda dostává opatrovaný výdělek, který má, a jestli je mu to správně poukazováno po odečtení nákladů na vazbu. Správně není, že si opatrovaný dělá posluhovače a diktuje, co vše mu má opatrovník sehnat, koupit a poslat. To zcela zjevně podléhá tomu, že opatrovaný chápe a tady svá práva obhajovat umí. Proto tady nemusí opatrovník nic hájit k ochraně opatrovaného.

Změna opatrovnictví se provádí, pokud opatrovaný změní bydliště (s úmyslem tam pobývat trvale). Věznice a zdravotnické zařízení tuto kvalitu nesplňují. Ale přesto bych doporučila soud o změnu požádat s odůvodněním, že opatrovnictví je výkonem přenesené působnosti a nemají být zvyšovány náklady obce na tento výkon, když opatrovaný zjevně z rozhodnutí soudu pobývá mnoho kilometrů daleko. Současně to brání opatrovníkovi znát místní poměry (proto bývá určována obec v místě pobytu) a opatrovanému snižuje možnost kontaktu (dostupnost) s opatrovníkem.

Dále se ptáte na finance u osob, které jsou absolutně bez jakéhokoli příjmu (kromě sociálních dávek) a přitom mají exekuční pohledávky – zda lze tyto osoby nějak finančně "zajistit"?

Potřebujete provést analýzu dluhů, proto potřebujete získat maximum informací o exekucích opatrovance:

 • Samotná smlouva, firma, která smlouvu uzavřela – kdyby firma nechtěla hlavně mít zisk – půjčila by opatrovanému nebo zneužila jeho lehkovážnosti a nemoci?
 • Odhad, jak dluhy vznikly – věděl opatrovaný, co dělá nebo byl spíš okraden/podveden?
 • Jaké je zdravotní postižení opatrovaného – je vůbec schopen sám si půjčovat?
 • Je v posudku o omezení svéprávnosti popsané, jak do minulosti je opatrovaný neschopen samostatně jednat?

Odpovědi nám pomohou rozlišit strategii, jak budeme pracovat s dluhem.

 • Př. alkoholik si půjčoval na své žití – zde budeme řešit splácení, oddlužení, snížení nákladů, otázku zastavení exekuce pro nemajetnost, resp. nesplácení tak, aby exekutor dlouhodobě nevymahatelnou pohledávku odepsal. Pokud je opatrovaný umístěný v sociální službě typu domov, bude se řešit využití § 299 občanského soudního řádu pro specifický výpočet nezabavitelného minima atd.
 • Pokud ale byl mentálně postižený zneužíván a okrádán právě pro své postižení, kdy podepíše cokoliv např. za lízátko, pak tyto dluhy budeme anulovat. Rozhodně se nebudou splácet a bude třeba využít postupu zastavení exekuce pro neplatný právní titul (dle § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ).

Téma vysvětlení dluhové problematiky komplexně přesahuje možnosti naší poradny. Pokud bych takto mohla doporučit, přidejte se ke vzdělávání veřejných opatrovníků, dne 20.6.2023 se uskuteční přednáška k tomuto tématu (https://www.socialniradce.cz/akreditace/nakladani-s-financnimi-prostredky-a-majetkem/#)

Jako opatrovník můžete ještě:

 • Je-li opatrovaný schopen práce, využít spolupráci se sociálním pracovníkem a opatrovaného k tomu motivovat a následně kontrolovat, zda opatrovaný dostává spravedlivou výši mzdy;
 • Získat pro opatrovaného potravinovou a materiální pomoc, aby sám ze svého neměl takové náklady;
 • Zkontrolovat, zda nemá vznikat nárok na invalidní důchod (příp. starobní), zda je dobře uznán stupeň důchodu a přiznaná invalidita opravdu od vzniku nemoci (chybně bývá až od první lékařské zprávy nebo podání žádosti), zda jsou doplněny všechny doby pojištění...;
 • Ověřit nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením a případně řešit přiznání příspěvku na mobilitu;
 • Řešit, aby opatrovaný neměl doplatky na léky, ale byly léky předepisovány se zvýšenou úhradou pojišťovny;
 • Osvobození od poplatku za TV a rozhlas...;
 • Kontrolovat výši a oprávněnost nákladů

Ale i zde podotýkám, jste opatrovníkem. Nejste hospodářem jinak nehospodárného opatrovaného. Př. pokud Vás určili opatrovníkem osoby nadměrně užívající drogy, neznamená to, že ji máte komfortně zajistit, když ona sama nechce (ale mohla by). Vaší činností je obhajoba práv, které sama osoba (opatrovaná) neumí obhajovat. Alkoholik a osoba závislá na drogách v raných stádiích často přesně ví, kolik a kde si musí sehnat peněz na svoji „dávku“, jak z Vás dostat vyšší částku, kde sehnat levnější alkohol, kolik oblečení jim stačí, aby přežili... Samozřejmě není vše tak černobílé, ale snad pro lepší představu je zřejmé, že zde jste spíš byl určen opatrovníkem náhradou za hlídací službu, policii, odvykačku a jako bachař, exekutor a insolvenční správce. To není opatrovnictví, které by plně odpovídalo požadavkům pomoci dle občanského zákoníku. Ale bohužel je stále ještě časté. Zde víc opatrovník působí jako sociální pracovník, kdy se snaží manipulovat s opatrovaným, aby ten ještě něco dělal. Jak tlačená sociální práce, tak manipulace není vhodným (a vlastně ani povoleným) nástrojem práce opatrovníka.

Opačné to bude v případě, kdy osobě, které propukla těžší forma demence a neví, že by měla nárok na důchod, tak ho zajisté s veškerým úsilím vyřídíte a budete pro ni hledat způsoby, aby neživořila jen proto, že už duševně nemá na to žít běžným způsobem života. Tady nepůjde o sociální práci, protože osobě už nejde zvýšit její kompetence, vyvést ji z nepříznivé sociální situace a současně již vždy bude závislá na sociální péči a pomoci. Vše bude nutné dělat za ni. Tedy jako opatrovník ji zastoupíte ve sjednávání sociální služby, ve vyřízení sociálních dávek, v jednání o úhradě nájmu, snížení poplatků, zvýšení sociálních dávek (kontrola a vymožení správné výše) atd.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.