pečuj doma

Předchozí - veřejný - opatrovník mi neodevzdal vyúčtování

23.9.2022

Na moji žádost o změnu opatrovníka jsem byl jmenován opatrovníkem (musel to schválit až krajský soud). Na moji žádost o předání závěrečné zprávy, kterou mi sepsal právník, veřejný opatrovník neodpověděl. To jsem po roce opatrovnictví uvedl i do zprávy o hospodaření soudu. Jak mám postupovat, když nevím, jak hospodařila s majetkem mého otce bývalá opatrovnice (auto apod.)

Odpověď

Situace, na kterou se ptáte, má trošku krkolomné řešení.

Předně k dodání vyúčtování má vyzývat soud (ono to má také vyšší psychologickou sílu). Pokud soud nedostane vyúčtování:

 • po zahájení opatrovnictví do 2 měsíců,
 • za každý uzavřený kalendářní rok do následujícího 30.6.,
 • po ukončení opatrovnictví do 2 měsíců,

může se domnívat, že není/nebylo řádně hospodařeno s prostředky opatrovaného a pak se může obrátit na orgány činné v trestním řízení (tedy může podat trestní oznámení na bývalého opatrovníka podle trestního zákona /TZ/ zák. č. 40/2009 Sb.):

 • § 220 TZ
  Porušení povinnosti při správě cizího majetku
  (1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti…
 • § 221 TZ
  Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti
  (1) Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.
 • § 206 TZ
  Zpronevěra
  (1) Kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Pokud jako opatrovník máte dojem, že je v tomto soud nečinný, jste to Vy, kdo máte nyní chránit zájmy opatrovaného. Proto můžete:

 • Podat písemně žádost (volnou formou) na soud, aby byla po předchozím opatrovníkovi vymáhána závěrečná (i postupné) zpráva.
 • Můžete soud (resp. stát) zažalovat o náhradu škody za špatný dohled nad opatrovnictvím.
 • Sám můžete podat trestní oznámení (obdobně jako soud pro výše uvedené skutky).
  • Otec jako postižený je tzv. zvlášť zranitelnou obětí, a proto má nárok na zastoupení advokátem (se kterým můžete spolupracovat) a máte právo se připojit do řízení s nárokem na náhradu škody. Trestní soud ji pak buď přizná ve Vámi tvrzené a dokázané výši, nebo Vás odkáže do občanskoprávního řízení, ale to už alespoň bude osvobozeno od soudního poplatku.
 • Sám můžete oslovit organizace, úřady, banky atd., abyste naplnil svoji povinnost – do dvou měsíců od jmenování Vás opatrovníkem, vyhotovit a doručit soudu/opatrovanému/opatrovnické radě zprávu o jmění opatrovaného.
  Zde si můžete vyžádat i věci z historie, např.:
  • výpisy z bankovního účtu za poslední 3 roky
  • potvrzení, zda jsou uhrazeny poplatky za odpad
  • vyúčtování sociálních služeb za poslední rok
  • výpis z katastru nemovitostí (i zpětně, zda „se neztratily“ nějaké nemovitosti)
  • dopravní inspektorát, evidence motorových vozidel
  • nájemní smlouva a potvrzení bezdlužnosti atd.

Jak a kde (po předložení listiny opatrovníka a občanského průkazu) můžete jako opatrovník něco zjistit a ujasnit si, jak na tom opatrovaný je a co potřebuje (z informací pak budete vycházet při zprávě soudu):

Kontaktovat opatrovance a seznámit se s jeho okolím (zmapování prostoru a osob)

 • osoby blízké, známí, kamarádi, předchozí opatrovník, sousedi, sociální služba, vztahy – kdo je pro něj důležitý (místní hospoda, prodejna na malé vesnici), jaké má sociální kontakty, jak je získává, opatrovnická rada

Obeznámení institucí a smluvních partnerů o své funkci (předložení pověření)

 • ČSSZ, ÚP (SSP, HN, Zaměstnanost, PNP, průkazky, kompenzační pomůcky), zdravotní pojišťovna, zaměstnavatel, banka (pojišťovny, spořitelny), sociální služba, vlastník, družstvo či pronajímatel prostoru, opatrovnická rada, provozovatelé služeb (energetika, plynárny, mobilní operátor), věřitelé, místní zastavárna (zde nepředkládejte listinu), katastr nemovitostí (zřízení informací o pohybu s nemovitostí), insolvenční správce, sociální odbor na obci s rozšířenou působností
 • zajistit přebírání pošty (dosílku, odnos, přeposílání), ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz

Zmapovat bydlení

 • forma a způsob bydlení, spokojenost, vybavení, potřeby oprav, schopnost samostatného/sdíleného bydlení, nákladovost, smluvní vázanost (doba určitá, ve výpovědi aj.), klíče, vstupování do obydlí

Zmapovat sociální služby a sociální dávky

Zajištění dokladů, kontrola a úvaha o jejich držení a platnosti

 • občanský průkaz, pas, průkazka s identifikací nemoci (pokud osoba nosí při sobě), průkaz pojišťovny, průkaz osoby se zdravotním postižením, parkovací průkaz, živnostenské oprávnění, oprávnění k držení věcí, řidičský průkaz, rodný list, oddací list, doklady o rozvodu (svěření dětí do péče), doklady o studiu, pracovní smlouvy, doklady o předchozím zaměstnání (pracovní smlouva, výplatní listy, ukončení, zápočtový list, evidenční listy), doklady o přiznaných dávkách, evidence trvalého pobytu (koresponduje s adresami na úřadech), doklad k přepravě (slevové průkazky, dlouhodobé jízdní doklady), inkasní lístky, výpisy z účtu, technický průkaz (k držení vozu), existence závěti
 • délka platnosti posudku o invaliditě, posudku o zdravotním stavu pro potřeby dávek

Prověřit příjmy

 • hotovost, stavy na účtech (běžný, spořící, depozitní), důchod, příspěvek na péči, dávky hmotné nouze, státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské, mobilita, mzda, náhrada škody (vč. renty), úroky, služebnosti, pronájmy, Centrální depozitář cenných papírů, nárok na výživné, vratky daně, stavební spoření, penzijní spoření, životní pojištění, přeplatky atd.
 • zajistit zasílání – složenky, účet (opatrovance s oprávněním pro opatrovníka, karty)

Pečlivě zaevidovat výdaje

 • úhrada za bydlení (nájem, energie, daň z nemovitosti, pojištění nemovitosti, poplatky za svoz odpadu, fond oprav, hypotéka, úhrada správci, septik/odpadní vody, dodavatel vody, TUV), pojištění (rozsah pojistných hodnot, cenu pojištění), sociální služba (nutná kontrola smlouvy a účtování služby), úvěry a půjčky (dluhy na zdravotním pojištění, doby pojištění pro důchod), platby za telefon, exekuce, výživné, spoření, poplatky za TV a rozhlas, internet, poplatky za zvíře, pokuty (u dopravní společnosti, přestupkové komise), náklady na přepravu, revize k insolvenci, bankovní poplatky, poplatky exekutorovi, doplatky, splátkové kalendáře (VŽDY PROVĚŘIT MOŽNOST ZNEPLATNĚNÍ DLUHU)
 • u dluhů VŽDY PEČLIVĚ ZVAŽOVAT JEJICH PLATNOST! ZVAŽOVAT ZNEPLATŇOVÁNÍ

Osobní schopnosti opatrovance

 • koná opatrovanec práce přiměřené svým schopnostem, zvládá sebeobsluhu, je zapotřebí péče třetí osoby, může a chce pracovat
 • potřeby a přání, vize a cíle
 • minulost (co se kdy a kde dělo – důsledky), konfliktní situace
 • odpovídá rozsah omezení svéprávnosti opatrovancovým schopnostem?

Zmapovat zdravotní stav

 • lékaři (obvodní, zubní, specialisté) – zajistit preventivní prohlídky, nahlédnout do dokumentace, prodělané zákroky a ošetření, prodělané nemoci, medikace (doplatky a zjištění, zda není zbytečně přepláceno), změna zdravotního stavu od loňska, prognóza do budoucna, zjištění si informací o nemocích, kterými opatrovanec trpí, kompenzační pomůcky (smlouvy, délka držení, technický stav), závislosti (alkohol, cigarety), potřeba lázní, očkování (vč. povinného, kdy vyprší), alergie, plánované zákroky

Zmapovat volný čas a nadstandard

 • chráněné dílny, kroužky, aktivity, zájmy, potřeba vybavení, dovolená, výlety
 • kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika
 • zvířata, věci zvláštní obliby

Zmapovat movitý a nemovitý majetek (provést i fotodokumentaci)

 • motorové vozidlo (vč. pojištění, případného dluhu na pojištění/možná úleva, pokud vozidlo stálo a nepoužívalo se), umělecká díla, kompenzační pomůcky, dary, dědictví (prověřit, zda nějaké neprobíhá), nemovitosti (katastr nemovitostí – i do historie), vč. zástavních práv a služebností

Zrevidovat řízení

 • jsou nějaká „otevřená“ řízení u soudu, dědická, exekuční, u úřadu, na obci, se soukromými subjekty (např. u společenství vlastníků)
 • trestní rejstřík
 • zakončená řízení zrevidovat, zda byl opatrovanec zastoupen a nebyl řízením poškozen

Do dvou měsíců zpráva soudu o výše uvedeném a následně vždy ke 30.6. za uplynulý kalendářní rok (zpráva soudu, opatrovanci, opatrovnické radě).

Když si sám uděláte obrázek, můžete v prvé řadě vše zkontrolovat zpětně, jako byste byl Policie a vyšetřoval onu trestnou činnost. Z podivných úbytků na účtu dovodíte, že se něco dělo, a to můžete přes trestní oznámení řešit (viz popis výše). Také se můžete z dohledání ujistit, že majetkové poměry byly přibližně přijatelné a tím právě získáte onu „startovací čáru“, kdy máte počáteční stavy a od těch dále již vedete dokumentaci Vy.

Mgr. Radka Pešlová

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.