pečuj doma

Problémy s registrací auta pro opatrovanou dceru

20.8.2023

Mám 21letou dceru a dělám jí opatrovníka. Úřad práce jí poskytl příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Se souhlasem soudu jsem pro dceru zakoupila nové vozidlo. ÚP chce doložit velký a malý technický průkaz vozidla, kde bude dcera uvedena jako majitel a provozovatel vozidla. To samé požaduje také soud. V registru vozidel nechtějí provést registraci a chtějí, abych provozovatelem byla já jako opatrovník. Odvolávají se na zákon 56/2001 sb., že provozovatelem vozidla musí být osoba, která ho bude řídit. Já sama řidičský průkaz nemám a v zákoně jsem nic takového nenašla. Úřednice na soudu mi řekla, že pokud bych byla provozovatelem vozidla, musela by dcera dát k tomu písemný souhlas a všechny náklady bych musela platit já jako opatrovník a nemohla bych použít peníze od dcery. Dle soudu je to nesmyslné.

Odpověď

Předně bych potřebovala vyjasnit:

Jste opatrovníkem dcery (21 le). Je dcera omezena ve svéprávnosti? Jaká je pravomoc Vás jako opatrovníka?

Kdo bude vozidlo řídit?

Podle § 4 zák. č. 329/2011 Sb. se k pořízení motorového vozidla u osob omezených a nezletilých do jejich majetku nepožaduje souhlas soudu (to bohužel neplatí při prodeji majetku/vozu).

Soudu pouze v roční zprávě dokládáte nabytí majetku.

Úřad práce potřebuje splnit podmínku, pořízení (vlastnictví) pomůcky. Není nutné, aby byla dcera provozovatel (logicky tomu tak je třeba u nezletilých dětí). Písemně doložte vlastnictví dcery.

Kdo ale bude provozovatel? Podle práva je provozovatel (obdobně tedy jako vlastník, ale tady je dcera zastoupena Vámi) odpovědný za pojištění, technický stav vozidla, že vozidlo řídí člověk, který na to má oprávnění atd. Je tedy logické, že nezletilý nebo omezený ve svéprávnosti nebo člověk neschopný z důvodu třeba nemoci toto chápat, nemůže být provozovatelem, protože ničeho takového běžně není schopen.

Více je též upraveno v bodě 19. Rozsudku MSPH ze dne 26.05.2020 15 A 154/2019 – 31 (dostupný zde: https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/msph/15-a-154-2019-31)

19. Naproti tomu v registru zapsaný vlastník vozidla (či provozovatel tohoto vozidla v případě, jde-li o subjekt odlišný od vlastníka), musí být objektivně způsobilý splnit podmínky vyžadované právní úpravou pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Pojem provozovatele vozidla totiž nelze vykládat izolovaně bez kontextu zejména s právní úpravou obsaženou v silničním zákoně. Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích vymezuje silniční zákon v § 3, který zejména stanoví, že provozu na pozemních komunikacích se nesmí účastnit osoba, která by vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu; řídit motorové vozidlo může pouze osoba, která je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu motorových vozidel uděleného Českou republikou, státem, který je členským státem Evropské unie nebo smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jiným státem podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která upravuje oblast silničního provozu. S nedodržením povinností provozovatele vozidla, kterým se podle § 2 písm. b) silničního zákona rozumí vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel, pak v § 125f silniční zákon spojuje odpovědnost za přestupek, jehož skutková podstata bude naplněna tehdy, pokud provozovatel vozidla v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem. Provozovatel vozidla nesmí ve smyslu § 10 silničního zákona mj. svěřit řízení motorového vozidla osobě, která není držitelem řidičského oprávnění, je také povinen zajistit, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená silničním zákonem. Vlastník silničního vozidla, který nemůže pro nedostatek své volní a rozumové vyspělosti plně posoudit, zda nakládání s jeho vozidlem při provozu na pozemních komunikacích neodporuje zákonu, není způsobilý k tomu, aby byl zapsán v registru silničních vozidel jako provozovatel vozidla, které vlastní.

Proto je potřeba vyřešit provozovatele (ano, zák. č. 56/2001 Sb. § 4 odst. 2 opravdu vyžaduje zápis nejen vlastníka, ale i provozovatele). A tomuto provozovateli opravdu dcera musí dát souhlas. Resp. za dceru to může udělat opatrovník.

Pokud budete provozovatel Vy, ačkoliv nebudete řídit, ale vždy necháte řídit jinou osobu, bude to na Vaši odpovědnost.

Protože ale Vy za dceru sama sobě jako opatrovníkovi nemůžete podepsat souhlas, potřebujete, aby soud dle § 460 občanského zákoníku ustanovil ve věci souhlasu s tím, abyste byla provozovatel, kolizního opatrovníka.

K ustanovení kolizního opatrovníka jsme více uveřejňovali zde:

https://www.mskruh.cz/poradna/pravni-poradna-pro-opatrovniky/ptate-se-pece-o-nesvepravneho-syna-hospodareni-a-kolizni-opatrovnik
https://www.mskruh.cz/poradna/pravni-poradna-pro-opatrovniky/ptate-se-koupe-auta-s-prispevkem-na-pomucku-pro-opatrovanou

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

INFO: Ženský vzdělávací spolek Vesna bude slavit svátek

21.6.2024 Ve středu 26. 6. 2024 budeme už potřetí slavit svátek Vesny! Zveme všechny účastnice a účastníky našich aktivit i ty, kdo zatím jen zvědavě obhlížejí nástěnky Vesny na Údolní či přinášejí věci do Šatníku na Pellicově 2c - ale i ty, které a kteří prošli v minulosti vesními školami, kurzy a kroužky. Program začíná v 15 hodin a končí ve 20 hodin. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.