pečuj doma

U opatrovankyně se objevily dluhy z minulosti

17.8.2021

Již 11 let jsme opatrovníkem klientky, kterou jsme dostali na starost rozhodnutím soudu po tom, co si nadělala řadu dluhů. Po čase se nám podařilo dluhy poplatit. Před třemi dny se však objevil dopis z ČSSZ, který nám oznámil zahájení srážek z jejího důchodu, a k tomu ještě v datové schránce 7 dokumentů od exekutora, týkajících se exekuce, o které jsme dosud neslyšeli. V dokumentech se vyskytují věřitelé společností z Malty, Lucemburska apod., ale nikde není uvedeno, za co vlastně dotyčná dluží a kdy pohledávka vznikla. Vše mi přijde takové podezřelé. V době našeho opatrovnictví si nic dojednat nemohla a při zahájení péče jsem se ptal písemně na Okresním soudu na její pohledávky. Všechny, které soud uvedl, jsme vyrovnali.

Odpověď

Pro jakoukoliv dluhovou problematiku opatrovaných je velmi podstatné, jakou nemocí trpí a jak asi dluhy vznikaly.

Pokud o jejich vzniku opatrovaná nevěděla (př. učinil je předchozí opatrovník ve výši, kterou už nebyl oprávněn učinit bez souhlasu opatrovnické rady nebo soudu, opatrovaná byla podvedena, zneužita, sama neprojevovala skutečnou vůli úvěr uzavřít), pak jako opatrovník žádný takový úvěr nesmíte začít splácet, ale musíte pomoci uplatnit opatrované její práva, aby neplatila něco, co vzniklo právě z její neschopnosti se hájit. Takto zneužívaní bývají např. osoby mentálně postižené nebo osoby s demencí. Je to obdobné, jako kdyby Vám někdo ukradl občanský průkaz a vytvořil na Vaše jméno stotisícový dluh. Také ho nejspíš nezačnete splácet, aby bylo „uklizeno“, ale začnete uplatňovat své právo na obranu a budete hledat všemožné způsoby, jak dluh neuznat za svůj.

Pokud je dluh v rozporu s dobrými mravy, šlo o lichvu, nebyla při sjednání projevena vůle, opatrovaná buď byla již omezena nebo v době před omezením nebyla způsobilá duševně takový dluh vytvořit, nebo při úvěru se poskytovatel nechoval jako řádný hospodář, neprovedl úkony dle zákona o spotřebitelském úvěru (např. neprověřil dostatečně bonitu osoby, které míní úvěr poskytnout), vznikl podvodem, oklamáním, trestným činem, pak je neplatný a toho jako opatrovník musíte pro opatrovanou docílit.

Pokud ale opatrovaná naopak o dluhu věděla, sama se k úvěru aktivně snažila dostat, možná i lhala o svých poměrech (toto se děje často u osob závislých), pak je dost dobře možné, že dluh je platný a měl by být opatrovanou splacen (resp. při jejím omezení jej budete z jejich prostředků splácet). Vždy je ale také nutné rozvažovat, zda náhodou dluh nebude platný pro podmínky § 581 občanského zákoníku – opatrovaná ho učinila a byla k takovému jednání omezena ve svéprávnosti.

Laicky se dá říci, že pokud si opatrovaná dluh (půjčené prostředky) užila (spotřebovala ho), vrací se. Otázkou pak zůstane, jak se Vám podaří třeba snížit úroky a sankce a posouzení, zda přece jen nešlo o lichvu či nebyl z hlediska věřitele porušen zákon o spotřebitelském úvěru, což by vedlo k neplatnosti takového dluhu s případnou povinností vrátit bezdůvodné obohacení. Pokud však opatrovaná dluh (finanční prostředky) nespotřebovala sama, nebo nebyly spotřebovány v její prospěch, pak tento dluh není jejím dluhem, a to ani ve výši jistiny a je nutné toho dosáhnout právně (právně to prokázat).

Z toho, co píšete, se mi jeví, že o novém dluhu pochybujete. Je nutné ho prověřit. Protože je nyní pro Vás čerstvý a právě jste se o něm dozvěděli, můžete ještě do 15 dnů od zjištění, požádat o zastavení exekuce pro neplatný právní titul dle § 268 odst. 1 písm. h) zák. č. 99/1963 Sb. (též na základě II. ÚS 2230/16 ze dne 1.11.2016 a II. ÚS 3194/18 ze dne 1.4.2019). Je to obdoba zastavení pro nemajetnost, ale pro nemajetnost uznáváte dluh, u neplatného právního titulu právě celý dluh popíráte jako podvodný. Návrh na zastavení doručujete exekutorovi. Do návrhu popište/vzneste: námitku absolutní neplatnosti (§ 551, § 580 + § 581, § 583 OZ) + důkaz (např. posudek o invaliditě, nezvládnuté životní potřeby, stará lékařská zpráva, znalecký posudek, který hovoří o historii nemoci opatrované a dokazuje, že ona sama vědomě nic neuzavřela, dluh nevytvořila), doplňte argument rozpor se zákonem (např. nedodržení § 75 a 84, 86 a násl. zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru – postup s náležitou péčí), tvrďte, že je ve veřejném zájmu takovéto věci neschvalovat, aby se děly osobám se zdravotním postižením, tvrďte, že jde o rozpor s dobrými mravy. Nadto uvádějte, že pokud je na smlouvě podpis opatrované, jistě byla slabší stranou, čímž byla poškozena znevýhodňujícími ustanoveními ve smlouvě, že šlo o lichvu a zneužití tísně opatrované. Nebo, pokud se jeví, že jde o podvod, že na opatrované je páchán trestný čin podvodu. Tvrďte, že opatrovaná není oprávněna přebírat poštu a v jakémkoli řízení nebyla řádně zastoupena a předžalobní výzva či výzva k úhradě jí nebyla vůbec doručena, čímž se dokazuje, že věřitel se o své pohledávky řádně nestará. Proto též vznášíte i námitku promlčení, pokud by snad soud neuznal exekuční titul absolutně neplatný.

Pokud už Vám uplynula lhůta 15 dnů, zkuste to stejně poslat, ale dostavte se na soud do spisu a zjistěte si, o co jde, a prověřte vznik dluhu, zhodnoťte, jak se na něm skutečně mohla opatrovaná podílet, a případně budete muset řešit žalobu na určení neplatnosti smlouvy, tak aby soud řekl, že smlouva je od počátku neplatná, z čehož logicky vzejde – dluh neexistuje.

Je to takto srozumitelné? Prosím, dejte nám vědět, jak se Vám podařilo uhájit práva opatrované, není to lehký postup a opatrovníci se jej teprve učí využít ve prospěch opatrovaných.

Mgr. Radka Pešlová

Doplnění dotazu

Během uplynulého týdne jsem zjistil některé informace, ale situace se moc nevyjasnila. Na soudu mi sdělili, že dluh je z roku 2007, kdy si dotyčná vypůjčila peníze od firmy Provident nebo nějaké podobné. V té době byla klientka svéprávná a omezení získala až o dva roky později. Dobře si na situaci pamatuje, dokonce ve městě potkává paní, se kterou žádost sepisovala. Takže padla moje domněnka, že si peníze půjčil někdo jiný na její jméno. Chaos do záležitosti vnesl exekutor, kterého jsem oslovil, abych zjistil něco bližšího. Odpověděl, že dluh zřejmě vznikl v roce 2015, čemuž se mi nechce věřit a údajně se jedná o dlužnou částku cca 1800 Kč. To však nesouhlasí s elektronickým platebním rozkazem, který operuje s částkou 9000 Kč. Prý se mám obrátit na právního zástupce oprávněného. Tak to je v kostce vývoj naší kauzy.

Odpověď

Jak rok 2007, tak rok 2015 by mohl být promlčen, a pokud je vydáván platební rozkaz na částku neurčitou, pak by bylo dobré v odporu namítnout nejen promlčení, ale také neopodstatněnost vymáhané částky, která není náležitě zdokumentovaná a tvrdit, že je již splacená.

Akorát se obávám, že nyní už možná nejste ve lhůtě platebního rozkazu, a pokud současně máte za to, že klientka ví, o jaký dluh jde, nejspíš věděla, co se děje a že dluh vytváří, tak po té, co byste měl ještě prověřit, zda byl ze strany Providentu dodržen zákon o spotřebitelském úvěru (dostatečně prověřena bonita klientky) a nejsou zde lichevní úroky (což by obojí způsobovalo neplatnost a možnost zastavení exekuce pro neplatný právní titul), tak pak s dluhem budete muset naložit – splácet, nechat strhávat...

Nicméně – stejně, i když jste nejspíš po lhůtě odporu, bych se pokusila zastavit exekuci z důvodu dle § 268 odst. 1 písm. h) zák. č. 99/1963 Sb. (též na základě II. ÚS 2230/16 ze dne 1.11.2016 a II. ÚS 3194/18 ze dne 1.4.2019), za to konec konců nic nedáte, jen musíte jednat hned a dokládat, že 15 dnů ještě neuběhlo – teprve od exekutora jste se dozvěděli údaje, a proto to od tohoto data rozporujete, nebo nějak jinak odůvodnit počátek běhu lhůty 15 dnů ode dne Vašeho zjištění. Důvody – nedodržení zákona o spotřebitelském úvěru, lichevní úrok, rozpor s dobrými mravy...

Držím pěsti

Mgr. Radka Pešlová

 

           

 

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statutární město Brno a Jihomoravský kraj.

 

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Petice za zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních

23.9.2023 Poslední valorizace příspěvku na péči se uskutečnila v roce 2018, kdy byly zvýšeny příspěvky na péči ve III. a IV. stupni. Poslední valorizace všech stupňů příspěvku na péči o 10 % byla realizována v roce 2016. Od roku 2018 došlo k obrovskému a dokonce několikerému nárůstu cen ve všech oblastech života, tedy i v sociálních službách. více...

PTÁTE SE: Jak zabránit dehydrataci a jaké nápoje podávat

22.9.2023 Chtěl bych se zeptat, kolik toho má naše 95letá babička vypít. Má potíže úměrné věku, je trošku zmatená, většinu času leží na lůžku, nebo je v polosedě, když napolohujeme matraci. Jak poznat, že není dehydratovaná? Jaké nápoje by pro ni byly vhodné? Nejraději má slabou kávu s mlékem, to asi nepomůže, jiné pití ale spíš odmítá, někdy se zakuckává. více...

INFO: Nominace na Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2023

21.9.2023 Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek udělí 3. prosince 2023, u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, dvě ocenění. Jedná se o Cenu ministra zdravotnictví ve prospěch osob se zdravotním postižením a o Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče. Ceny budou předány ve Španělském sále. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.