pečuj doma

Vyřizování invalidního důchodu pro dceru, které je 18 let

7.1.2024

Dceři je 18 let a stále plní povinnou školní docházku. Od 1. října podána žádost na omezení svéprávnosti. Na konci roku jsem byla žádat OSSZ o opatrovníka v řízení o invalidní důchod z mládí. OSSZ mi odmítla tuto žádost vyplnit, že to nejde a že už se to nedělá. Po telefonátu na ČSSZ mi bylo řečeno, že to lze a nechápou, proč to OSSZ odmítá vyplnit, ale nemůžou mi pomoci. Prý můžu o důchod zažádat, ale peníze budou posílat na dceřino jméno složenkou a mám s ní chodit na poštu, což je pro nás naprosto nepřijatelné. Proces na omezení svéprávnosti, jak mě upozornili, určitě neproběhne ani tento rok, jelikož je dlouhá čekací doba. Nevím, jestli dcera bude ještě schopna v září chodit někam do školy.

Odpověď

Rozdělila bych Váš dotaz na tři části:

DŮCHOD

Sepsání žádosti je možné nejen na pobočce, ale nyní i elektronicky. Elektronické sepsání Váš problém nyní neřeší, protože k tomu je třeba datové schránky, bankovní identity...

Písemně se sepisuje důchod s tím, komu má náležet, ale dle § 82 odst. 2 zák. č. 582/1991 Sb. se umožňuje sepsání žádosti rodinným příslušníkem:

(2) Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Pokud podepsání žádosti o dávku důchodového pojištění sepisované s občanem podle odstavce 1 věty první brání těžko překonatelná překážka, podpis občana se nevyžaduje; tato skutečnost se uvede v žádosti a potvrdí ji svým podpisem další osoba, která je při sepsání žádosti přítomna, s výjimkou úřední osoby, která žádost s občanem sepisuje, s uvedením identifikačních údajů této další osoby.

Jen k tomu potřebujete potvrzení lékaře ve znění: „Slečně ..., nar. ... činí její zdravotní stav zásadní potíže při uplatnění svého nároku na dávky důchodového pojištění. Slečna ... není schopna porozumět správnímu řízení, procesu přiznávání důchodu a ani přijetí odpovídající částky.“

Trvejte na sepsání, anebo navštivte jinou pobočku správy sociálního zabezpečení. Od prosince lze žádost o důchod sepsat kdekoliv.

VÝPLATA

Stát i zde umí vyřešit výplatu osobě, která není schopna prostředky přijímat. Říká se tomu zvláštní příjemce. A řídí se to zákonem č. 582/1991 Sb.:

§ 10

Obce
(1) Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (§ 118 odst. 3).

(2) Obecní úřad dohlíží, jak jím ustanovený zvláštní příjemce plní stanovené povinnosti (§ 118 odst. 4); neplní-li zvláštní příjemce své povinnosti, rozhodne obecní úřad o ustanovení jiného příjemce.

§ 118

Výplata dávky důchodového pojištění zvláštnímu příjemci

(1) Zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění je
a) občan určený rozhodnutím obecního úřadu podle § 10; v odůvodněných případech může být zvláštním příjemcem ustanovena právnická osoba,
b) občan, kterému byl sirotčí důchod vyplácen do dne nabytí svéprávnosti dítěte, a to od tohoto dne.

(2) Občan uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo oprávněný může kdykoliv po nabytí svéprávnosti požádat plátce dávky důchodového pojištění, aby dávka byla již vyplácena do rukou oprávněného; neučiní-li tak, vyplácí se dávka i nadále dosavadnímu příjemci. Byl-li dítěti, které má nárok na sirotčí důchod, přiznán invalidní důchod, přestává být občan uvedený v odstavci 1 písm. b) zvláštním příjemcem dnem, který předchází dni, od něhož náleží dítěti první pravidelná měsíční splátka invalidního důchodu.

(3) Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce s jeho souhlasem v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, výplatu přijímat. Souhlas oprávněného, popřípadě jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka, s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v případě, že oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, nemůže výplatu přijímat; to neplatí, pokud oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce.

(4) Zákonný zástupce, opatrovník, osoba, která oprávněného zastupuje podle § 49 a 50 občanského zákoníku, a zvláštní příjemce jsou povinni dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce ustanovený oprávněnému, který nemůže výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněného. Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do 1 měsíce.

(5) Obecní úřad rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce zruší, pokud
a) odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven,
b) zjistí, že zvláštní příjemce neplní povinnosti uvedené v odstavci 4 větě první a druhé, nebo
c) zjistí, že zvláštní příjemce nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 4 větě třetí.

Určitě vyřešte i toto.

RYCHLOST VYŘÍZENÍ OPATROVNICTVÍ – § 58 občanského zákoníku

Ještě bych chtěla upozornit, že ačkoliv omezování svéprávnosti může trvat, tak existuje možnost, jak podat návrh na rychlejší alespoň prozatímní opatrovnictví dle § 58 občanského zákoníku:

§ 58

Soud může v průběhu řízení o omezení svéprávnosti svěřit třetí osobě provedení určitých jednotlivých právních jednání nebo správu majetku, je-li to nutné, aby se zabránilo závažné újmě.

Vzor najdete v naší publikaci Opatrovník v praxi na str. 127, zde: https://www.mskruh.cz/publikace/opatrovnik-v-praxi

Snad to dobře dopadne, nenechte se odradit.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

INFO: Ženský vzdělávací spolek Vesna bude slavit svátek

21.6.2024 Ve středu 26. 6. 2024 budeme už potřetí slavit svátek Vesny! Zveme všechny účastnice a účastníky našich aktivit i ty, kdo zatím jen zvědavě obhlížejí nástěnky Vesny na Údolní či přinášejí věci do Šatníku na Pellicově 2c - ale i ty, které a kteří prošli v minulosti vesními školami, kurzy a kroužky. Program začíná v 15 hodin a končí ve 20 hodin. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.