pečuj doma

Příspěvek na péči, na auto a na mobilitu pro tatínka

31.7.2020

Chtěla bych se zeptat na příspěvy pro mého tatínka, který přišel o nohu a teď také o prsty na noze druhé. Nemáme s tím zkušenosti, ale slyšeli jsme, že se dají vyřídit příspěvek na automobil, který by se upravil, aby ho otec mohl užívat, a příspěvek na péči. Prosím, můžete nám poradit, jaká jsou pravidla a podmínky, a také nás navést na konkrétní úřady?

Odpověď

Jelikož se ptáte na dvě, resp. tři odlišné dávky pro svého otce, dovolím si i svoji odpověď rozdělit na dvě části:

1) Příspěvek na pořízení a celkovou úpravu motorového vozidla

Podmínky nároku na přiznání příspěvku na pořízení motorového vozidla upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů a prováděcí vyhláška č. 388/2011 Sb. k tomuto zákonu.

Tento zákon rozlišuje 2 příspěvky:

  • Příspěvek na pořízení motorového vozidla
  • Příspěvek na úpravu motorového vozidla

Co Vás možná překvapí, je skutečnost, že pro každou z těchto dávek jsou trochu jiná kritéria. Tedy především ta zdravotní. Na příspěvek na pořízení motorového vozidla má nárok osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci. Výše uvedený zákon navíc konkrétně vymezuje, o jaké vady se jedná. Nestačí tedy mít "jakékoli" tělesné postižení, ale musí se jednat o konkrétní postižení odpovídající některé z diagnóz v seznamu (viz dále).

Naproti tomu příspěvek na úpravu motorového vozidla je poskytován "jen" osobám s těžkým tělesným postižením, výčet vad je však o něco širší než u příspěvku na pořízení motorového vozidla.

Pro přehlednost přikládám 2 přílohy - v jedné najdete přehled zdravotních indikací pro nárok na příspěvek na úpravu motorového vozidla a v druhé pak kompletní popis podmínek nároku na příspěvek na kompenzační pomůcku vč. zdravotních indikací pro nárok na pořízení motorového vozidla.

Omlouvám se, že tolik zdůrazňuji zdravotní kritéria nároku, ale moje zkušenost z praxe je taková, že 99 % zamítnutých žádostí troskotá na tom, že zdravotní stav je buď nesprávně popsán ošetřujícím lékařem, nebo žadatel nárok na dávku, tj. právě zdravotní indikaci zkrátka nesplňuje. U této dávky totiž není bohužel důležité, jak moc žadatel auto potřebuje (úřad nehodnotí skutečnost, že mnoho lidí, se bez osobního automobilu nikam nedostane, protože např. bydlí v místě, kde je jen minimum bezbariérové dopravy nebo dokonce žádná), ale právě to, zda jeho zdravotní stav odpovídá některé z uvedených diagnóz. Pokud ne, nárok je zamítnut.

Příspěvek je přiznán na základě vyjádření posudkového lékaře, který hodnotí, zda zdravotní stav žadatele odpovídá některé z vad nosného a pohybového ústrojí vymezených v příloze zákona. Případně, zda se skutečně jedná o mentální retardaci na úrovni „těžké nebo hluboké“. Zdravotní stav žadatele hodnotí posudkový lékař dle zprávy od praktického lékaře. Je tedy velmi důležité, aby byl s podmínkami seznámen i praktický lékař, aby mohl kvalitně sestavit svoji zprávu.

Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla, je rovněž podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem; splnění podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením. To, že zdravotní stav nebrání cestování automobilem, doporučuji do zprávy konkrétně uvést (uvede opět praktický lékař). Předejdete tak případnému zamítnutí z důvodu „kontraindikace“ užívání vozidla zdravotním stavem.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla se stanoví s přihlédnutím k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí 200 tis. Kč.

Příspěvek na úpravu motorového vozidla je možné poskytnout až do výše skutečných nákladů na tuto úpravu (pochopitelně po úhradě 10 % spoluúčasti, kterou je možné snížit až na 1000 Kč).

Jen pro úplnost dodávám, že bude-li otci přiznán příspěvek na pořízení motorového vozidla, má právo do 3 let ode dne převzetí rozhodnutí požádat finanční úřad (v místě bydliště) o vrácení DPH. Jistě nemusím zdůrazňovat, že se jedná o nemalou částku.

Jak již jistě víte, žádost o příspěvek je třeba podávat na úřad práce v místě bydliště.

I zde však dodávám, že o oba příspěvky je třeba požádat na dvou samostatných žádostech. To samozřejmě nebrání tomu, aby se zkombinovali, a pokud otec získá příspěvek na pořízení motorového vozidla, tak, aby toto vozidlo také (z druhého příspěvku) upravil na ruční řazení či jinak, dle svých potřeb.

Formuláře pro podání žádosti naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku a přikládám jej také v příloze.

Nezapomeňte, že k žádosti bude třeba doložit také potvrzení o příjmech dalších osob, které s otcem bydlí ve společné domácnosti, pokud tedy nežije sám. Žije-li sám, bude dokladovat jen své příjmy.

V neposlední řadě chci poukázat na příspěvek na mobilitu. Ten s příspěvkem na pořízení motorového vozidla souvisí jen okrajově. Všechny tři příspěvky jsou přiznávány zcela nezávisle.

Příspěvek na mobilitu je opakující se měsíční dávkou (550 Kč/měsíčně), která je přiznávána všem držitelům průkazů ZTP a ZTP/P. Příspěvek je možné využít nejen na nákup pohonných hmot, ale také např. na úhradu jízdného ve vnitrostátní dopravě (MHD je pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P bezplatná).

Formuláře pro podání žádosti o příspěvek na mobilitu naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-mobilitu a přikládám také v příloze.

Nechci Vás přehlcovat informacemi, proto nebudu přikládat podmínky nároku na průkazu OZP (TP, ZTP a ZTP/P), ale přikládám jen žádost. Jak jsem napsala výše, bez přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P není možné příspěvek na mobilitu získat. Pokud byste se s podmínkami pro přiznání však chtěla blíže seznámit, neváhejte nás znovu kontaktovat, ráda Vám vše vysvětlím.

Ještě se stručně zmíním o různých komerčních nabídkách některých automobilek, některé (např. Škoda auto, Opel a další) nabízejí osobám se zdravotním postižením různá zvýhodnění a slevy. Jedná se však o komerční nabídky, které se v průběhu času mění. Nejsem tedy schopná je stále sledovat a nemohu je ani nabízet. V případě zájmu tedy doporučuji jednotlivé nabídky projít a pečlivě zkoumat jejich výhodnost (už jsem se ve své praxi bohužel setkala i se „zvýhodněním“, které bylo dražší než běžná cenová nabídka).


2) Příspěvek na péči

Co se týče příspěvku na péči, zde je nárok hodnocen zcela jinak a dle zcela jiných předpisů. Nárok na příspěvek na péči je upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 k tomuto zákonu.

U příspěvku na péči není tolik rozhodující zdravotní stav, ale tzv. životní potřeby, tedy to, jak zdravotní stav člověka ovlivňuje potřeby - činnosti, které je, resp. není člověk schopen zvládat sám a potřebuje tedy, aby mu s nimi pomáhal někdo jiný (pečovatelka, asistent, rodina, přátelé,…).

Co jsou to životní potřeby a jak jsou vymezeny, vč. toho, kolik jich je třeba splňovat, resp. nezvládat pro jednotlivé stupně příspěvku, je uvedeno ve vyhlášce 505/2006. V příloze najdete přehlednou Tabulku odstupňování výše příspěvku.

U každé životní potřeby je uvedeno několik „podbodů“ pro uznání toho, že žadatel nezvládá celou životní potřebu postačí, aby nezvládal kterýkoli ze zmíněných podbodů. 

Praxe je tedy taková, že čím více oblastí člověk nezvládá, tím více potřebuje pomoci od někoho druhého a tím vyšší stupeň příspěvku na péči by mu měl být přiznán.

Celé řízení se skládá ze 3 kroků:

  • nejprve sociální pracovník (v domácnosti žadatele) provede sociální šetření, při kterém právě popisuje podmínky, ve kterých žadatel bydlí (bariérové bydlení/bezbariérové, přítomnost někoho z rodiny, pomoc pečovatelky, vybavenost domácnosti pomůckami, potřeby péče atd.)
  • a pak posudkový lékař vypracuje svoji zprávu
  • jako podklad k této zprávě mu slouží vyjádření sociálního pracovníka a zpráva ošetřujícího (praktického) lékaře.

Vždy je tedy třeba vyjádření všech těchto 3 institucí.

Ještě před podáním žádosti doporučuji domluvit se s ošetřujícím – praktickým lékařem, že budete podávat žádost o příspěvek na péči, a bude-li ochoten naslouchat, popište mu kritéria pro přiznání dávky. Pozor, nespoléhejte na to, že je lékař zná (přestože to v praxi lékaři často tvrdí). Nechápejte to, prosím, špatně, lékař je jistě odborník na léčbu pacientů, ale nemůžeme od něho očekávat, že bude mít přehled o sociálních systémech a sociálním právu.

V praxi se bohužel velmi často setkávám s tím, že lékař napíše do zprávy pro posudkového lékaře výčet diagnóz a nemocí, což je však v tomto případě kontraproduktivní, protože posudkový lékař si pod těmito diagnózami nemusí představit skutečné potřeby péče. Namísto výčtu nemocí je tedy dobré, aby zpráva obsahovala např. informaci – špatně chodí, nemá sílu v rukou, neotevře si petlahev s nápojem, nenaservíruje si talíř s jídlem z kuchyňské linky na stůl… Potřebuje pomoc rodiny v tom a v tom… apod.

Po sociálním šetření posílá úřad práce dopis – usnesení o přerušení řízení a to do doby než posudkový lékař (za cca 3-5 měsíců, ale někdy i později) zpracuje posudek. Jakmile je posudek hotov, obdržíte od úřadu práce další dopis – vyrozumění účastníka řízení, kde budete vyzváni k nahlédnutí do spisu a bude Vám poskytnuto právo vyjadřovat se k podkladům (tj. poukázat na nedostatky nebo chyby v dokladech).

Pokud byste s vyjádřením k podkladům potřebovali pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Formuláře pro podání žádosti o příspěvek na péči a formulář poskytovatel pomoci najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#prispevek-na-peci.

Přikládám formuláře pro podání - Žádost a příspěvek na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci. Pozor, je třeba vyplnit oba formuláře. Vyplňte je a podejte na úřad práce. Adresu patrně znáte, nicméně pro jistotu přikládám odkaz, kde najdete všechny kontaktní údaje: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky


Omlouvám se, že jsem Vás zahltila takovým množstvím informací, ale oba systémy jsou poměrně složité, proto má odpověď vyžadovala komplexnější přístup.

Zároveň počítejte s tím, že budete od úřadu práce ke každé žádostí dostávat mnoho dopisů (usnesení o přerušení řízení, vyjádření k podkladům rozhodnutí, rozhodnutí a možná i další), ale také od posudkové služby (např. týkající se posouzení zdravotního stavu), pro laika může být tento systém matoucí a nepřehledný. Seznamte se, prosím, se všemi informacemi, a pokud by Vám bylo cokoli nejasného, příp. byste obdržela dopis, jehož obsah by Vám nebyl jasný, neváhejte mne přes poradnu znovu kontaktovat, ráda Vám vše vysvětlím.

S pozdravem a přáním úspěšného vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

INFO: Ženský vzdělávací spolek Vesna bude slavit svátek

21.6.2024 Ve středu 26. 6. 2024 budeme už potřetí slavit svátek Vesny! Zveme všechny účastnice a účastníky našich aktivit i ty, kdo zatím jen zvědavě obhlížejí nástěnky Vesny na Údolní či přinášejí věci do Šatníku na Pellicově 2c - ale i ty, které a kteří prošli v minulosti vesními školami, kurzy a kroužky. Program začíná v 15 hodin a končí ve 20 hodin. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.