pečuj doma

Bude mít syn nárok na invalidní důchod zpětně?

8.9.2022

Jsem pečující matka - syn narozen 23.12.2004 s dg DMO spastická dipareza, StMR. Vozíčkář, nechodící. Uznán osobou s těžkou vadou pohybového aparátu, plně závislý na další osobě, příspěvek na péči IV. stupeň. V letošním školním roce skončí 10letou docházku na základní škole speciální, ukončení docházky bude tedy 30.6.2023. Ovšem 23.12.2022 dovrší věku 18 let. Předpokládám, že bude uznána invalidita III. stupně a teď k dotazu. Lze v tomto případě žádat o invalidní důchod z mládí? A bylo by možné i zpětně, když dg je od narození? Můžu žádat např. o uznání invalidity zpětně od 15 let? A pokud by byla uznána posudkovým lékařem invalidita zpětně, bylo i vyplacení důchodu zpětně? Bohužel, i na OSSZ nevědí.

Odpověď

Nejprve je třeba říci, že pro nárok na invalidní důchod je třeba splnit 2 podmínky:

  1. zdravotní stav (o něm zřejmě není sporu)
  2. dobu pojištění

Doba pojištění je doba, kdy si člověk hradí sociální pojištění. Buď prostřednictvím svého zaměstnavatele (kdy je mu strháváno z výplaty a navíc ještě dopláceno zaměstnavatelem), je-li OSVČ, pak v případě, že si pojištění hradí sám, není-li zaměstnán a je k pojištění přihlášen, hradí si je z vlastních prostředků. Případně, kdy je doba pojištění zajištěna jiným – náhradním – způsobem, např. evidencí u úřadu práce, dobou péče o nezletilé dítě (např. mateřská dovolená) apod.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod je odstupňována dle věku žadatele. U osob do 20 let je třeba získat méně než jeden rok.

Problém u Vašeho syna je však v tom, že (a teď usuzuji z toho, co píšete) není schopen s ohledem na své závažné zdravotní postižení pracovat, ani si pojištění jinak hradit. Doba studia na základní škole se pro účely pojištění neuznává, je třeba získat ji studiem na střední nebo vysoké škole. („Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se za dobu pojištění považuje též doba účasti na a dále doba studia na střední nebo vysoké škole v ČR, a to před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia.“ Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.) Ani takového studia však, patrně Váš syn není schopen. Co tedy s tím?

Na takové situace zákon (č.  155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) pamatuje: „Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu.
Za invaliditu III. stupně se pro účely věty první považuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění. ...“

Rozumíte-li správně výše uvedené citaci ze zákona, vidíte zde i odpověď na Vaše otázky. Syn by mohl získat invalidní důchod zpětně od 15 let, pokud by od 15 let studoval na střední škole. Jelikož dosud nedokončil základní školu, dobu pojištění od 15 let nemá.
Invalidita z mládí je označení pro invalidní důchod III. stupně přiznávaný právě lidem, kteří kvůli svému závažnému zdravotnímu postižení nemohou pracovat ani studovat (a zajistit si tak dobu pojištění).

Je-li zdravotní stav syna takto závažný, budete moci požádat o invalidní důchod v měsíci, kdy syn dovrší 18 let s tím, že až budete žádost na OSZZ (pobočka České správy sociálního zabezpečení, kontakty na www.cssz.cz) podávat, budete potřebovat potvrzení od lékaře o tom, že syn není schopen soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění.

Ještě si dovolím jedno doporučení. Podle toho, co o synovi píšete, předpokládám, že není schopen si své věci vyřizovat sám a od 18 let tomu patrně nebude jinak. Pravděpodobně tedy zvažujete otázku omezení svéprávnosti. Doporučuji této věci věnovat pozornost. A to i přesto, že se jistě setkáte s tím, že Vám sami úředníci budou doporučovat, abyste si od syna nechala podepsat plnou moc, abyste jej mohla zastupovat jako dosud (dnes je dítě a na zastupování máte oprávnění dané zákonem).
Pozor, není to pravda a plná moc podepsaná člověkem, který si neuvědomuje, co podepisuje, je po právní stránce neplatná (v podstatě byste se tím dopustila podvodu).
Omezení svéprávnosti má své opodstatnění, zvlášť pokud syn není schopen své věci vyřizovat sám.
O omezení svéprávnosti je možné žádat až v měsíci, kdy bude synovi 18 let. Dříve soud návrh na omezení nepřijme. Všichni sice víme, jak soudy (pomalu) pracují, ale přesto soud nemůže začít řešit omezení svéprávnosti u někoho, kdo je ještě nezletilý.
Vím, že otázka omezení svéprávnosti, a zvláště pak soudního řízení, bez kterého se tento úkon neobejde, v mnoha rodičích budí obavy. Ráda bych je u Vás rozptýlila, proto budete-li chtít tuto věc více konzultovat, určitě se ptejte.

V každém případě si budete muset promyslet, zda by pro syna nebyl vhodnější některý z méně omezujících institutů (nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti…), kdyby pro nic jiného, tak proto, abyste tento fakt uvedla do žádosti o omezení svéprávnosti jako důvod, proč o omezení svéprávnosti žádáte.

Přestože o omezení svéprávnosti můžete žádat až v měsíci, kdy bude synovi 18 let, s předstihem si svůj návrh můžete připravovat (což velmi doporučuji), shromažďovat lékařské zprávy a další podklady a zaznamenávat si argumenty...

Možná přemýšlíte i nad tím, jak budete moci (Vy nebo někdo jiný, kdo bude opatrovníkem) za syna po jeho 18. narozeninách vyřizovat jeho záležitosti tak, jako dosud, kdy je dítětem a Vy jste jeho zákonným zástupcem.
Z tohoto důvodu si dovolím doporučit (a zdůraznit), abyste do návrhu na omezení nezapomněla připsat i žádost, aby soud před tím než vydá konečný rozsudek, rozhodl přednostně o tom, že - pravděpodobně Vy nebo někdo jiný z rodiny nebo přátel, kdo by v zájmu syna mohl vystupovat - může vyřizovat za syna některé neodkladné záležitosti. Může jít právě o žádost o invalidní důchod, ale i o vyřizování jiných sociálních dávek. Jelikož píšete, že čerpáte příspěvek na péči, po 18. narozeninách Vás velmi pravděpodobně čeká přezkoumání této dávky a jistě bude potřeba vyřizovat i další a další záležitostí.

Již teď si můžete dělat seznam těchto záležitostí, abyste některé nezapomněla do návrhu pro soud uvést. Soud by totiž měl vydat rozhodnutí o ustanovení opatrovníka do doby, než bude o opatrovnictví rozhodnuto, a součástí tohoto rozhodnutí bude i výčet činností, které je tento „prozatímní“ opatrovník oprávněn vykonávat. Nehledě na to, že výčtem činností soudu ukážete, že se nejedná o banality, ale o praktické a hlavně potřebné úkony, které nemohou čekat ¾ roku až rok, než soud opatrovnictví vyřeší a vydá oficiální rozhodnutí, resp. rozsudek.
Nezapomeňte do tohoto seznamu připsat právě vyřizování invalidního důchodu (a příspěvku na péči), jen tak získáte zákonné oprávnění tyto věci za syna vyřizovat, nahlížet do spisu, vyjadřovat se k podkladům a v případě potřeby podat odvolání nebo u invalidního důchodu námitku.

Nechci Vás nyní zbytečně zahlcovat dalšími detaily, jen považuji tuto věc za velmi závažnou a v praxi se bohužel setkávám s mnoha chybami a dezinformacemi. Věřím, že Vy se jim vyhnete a vše vyřídíte ke spokojenosti své i syna.

S pozdravem a přáním úspěšného vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Problémy s duševním zdravím můžete řešit z domova

22.5.2024 Pokud potřebujete pomoc specialisty na duševní zdraví, nemusíte se spoléhat pouze na klasické ambulance psychiatrů a psychologů, které jsou v dnešních dnech přeplněné a je těžké zde dostat termín. Zkuste využít digitální terapie, které nabízí péči online, tedy doslova odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Jednou z možností je digitální platforma Mindwell. více...

PTÁTE SE: Musí banka kontrolovat kroky opatrovníka, když to dělá soud?

21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...

PTÁTE SE: Jak napsat vyjádření do řízení o příspěvku na péči

20.5.2024 Chci podat odvolání ohledně přiznání výše příspěvku na péči pro syna s poruchou autistického spektra. Připravuji podklady pro vyjádření k rozhodnutí. Díky článku od p. Pešlové na vašich stránkách jsem podala žádost o prodloužení vyjádření. Budu upozorňovat na procesní nesrovnalosti v řízení. Zjišťuji, že při posuzování situace syna nebyly více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.