pečuj doma

Byl mi snížen invalidní důchod, i když potíže mám stále

24.8.2021

Byl mi snížen můj invalidní důchod z II. stupně na I., i když se můj stav vůbec nezměnil, původně jsem po operaci výhřezu plotýnky 2018, potom ID II. st., nyní pořád stejně, spíš horší, pracuji na 1/2 úvazku s občasnou pracovní neschopností. Nechápu, proč mi stupeň snížili, víc pracovat nemohu. Poraďte mi prosím, co napsat do odvolání, abych zvýšila šanci na to, že mi ID nechají v II. stupni. Moje paní doktorka je stejného názoru, zlobí se, že mi důchod snížili. Léky beru Lyricu 2x denně a dle potřeby analgetika.

Odpověď

Co se týče toho, jaký stupeň invalidity by Vám měl být přiznán, to bohužel nelze takto odhadnout, pokusím se Vám popsat, jak je nárok na invalidní důchod posuzován a pomoci Vám, abyste stupeň invalidity mohla posoudit sama a podle toho také navrhla svou námitku.

Opravným prostředkem u invalidních důchodů není odvolání, ale námitka, kterou můžete podat na kteroukoli pobočku České správy sociálního zabezpečení (kontakty na www.cssz.cz),  příp. na adresu úřadu, který vydal rozhodnutí.

Podmínky nároku na invalidní důchod upravuje zákon č. 155/1995 sb., o důchodovém pojištění a vyhlášky 359/2009 Sb., o posuzování invalidity.

To, zda Vám náleží invalidní důchod I. nebo II. stupně, záleží na velikosti poklesu tzv. schopnosti výdělečné činnosti, ta musí být neméně 35 %, aby byla přiznána invalidita I. stupně. V následujících stupních jsou pak tyto hodnoty: 

I. stupeň – 35 – 49 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti,
II. stupeň – 50 – 69 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti,
III. stupeň – 70 % a větší pokles schopnosti výdělečné činnosti.

Přiznávání poklesu schopnosti výdělečné činnosti je závislé na zdravotním stavu, resp. posouzení daného žadatele. Posudkový lékař vždy vychází ze zprávy (zpráv) odborných lékařů, které mu poskytne praktický lékař (který by měl mít přehled o celkovém zdravotním stavu žadatele) a také z osobního posouzení žadatele před posudkovou komisí. V poslední době, zvláště teď, kdy je zvýšené riziko nákazy Covidem, je osobní posouzení stále častěji nahrazeno lékařskými zprávami a k osobnímu posouzení až na výjimky nedochází.

To však není na škodu, protože posudkový lékař nemá k dispozici žádné diagnostické přístroje ani laboratoř, posouzení zdravotního stavu tedy v každém případě vychází z lékařských zpráv. Čím lépe jsou zpracovány, tím více posouzení odpovídá skutečnému stavu.

Při určování počtu procent je posudkový lékař limitován vyhláškou č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Abyste si tuto vyhlášku uměla představit, jedná se o jakýsi výčet nejrůznějších nemocí a vad s tím, že u každého zdravotního omezení je stanovený počet %. Podle tohoto přehledu pak posudkový lékař postupuje a procenta přiznává.

Vy ve svém dotazu zmiňujete výhřez plotýnky a také analgetika, z čehož usuzuji, že máte velké bolesti. Už však nejsem schopna posoudit celkový rozsah Vašeho zdravotního postižení, to, zda můžete chodit nebo jste upoutaná na invalidní vozík, nakolik Vám slouží horní končetiny, ani další obtíže a z nich vyplývající omezení ve vztahu pracovnímu uplatnění. Nejsem však lékař, posuzování mi tedy ani nenáleží.

Pro Vás je důležité zjistit, jak Váš nárok posoudil posudkový lékař, a to zjistíte tím, že nahlédnete do posudku o invaliditě. Na jeho poslední straně na samém konci je „posudkový závěr“ v textu uvidíte formulaci (teď volně parafrázuji) „zdravotní stav žadatelky odpovídá … kapitole… oddílu… písm….“. Někdy bývá (především však cca uprostřed posudku) popsán i zdravotní stav, ze kterého můžete poznat, jak na Váš zdravotní stav nahlíží posudkový lékař.

Pokud v textu najdete chyby, nedostatky nebo nepřesnosti, je třeba dohledat lékařské zprávy (výčet lékařských zpráv, ze kterých posudkový lékař čerpal, je vždy hned na první straně posudku) a podle nich doložit, že posudkový lékař něco přehlédl, nezohlednil, špatně vyložil apod. To vše pak uvedete do textu své námitky.

Naprosto stěžejní je však právě zařazení do kapitoly, oddílu, a písm. Buď nám můžete svůj posudek poslat a to nejlépe ten čerstvý i ten z roku 2018, kdy jste byla posuzována naposled. Nebo si můžete vše vyhledat ve vyhlášce č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity sama. Můžete si ji zdarma stáhnout např. na www.zakonyprolidi.cz.

Aby posudkový lékař mohl správně posoudit zdravotní stav, je třeba připravit kvalitní lékařské zprávy. Zmiňujete svoji doktorku, která Vás podporuje v názoru, že byste měla mít vyšší stupeň ID. Poraďte se tedy o této věci s ní (příp. s dalšími odbornými lékaři). Nejlépe uděláte, pokud se seznámíte s obsahem zmiňované vyhlášky a sama (příp. po konzultaci s lékařkou) se pokusíte zjistit, jak by měl být Váš zdravotní stav posuzován.

Vyhláška je poměrně rozsáhlá (více než 100 stran) a je rozdělena do 15 kapitol. V úvodu každé kapitoly jsou Obecné posudkové zásady a v každém oddílu ještě Posudková hlediska, tedy jakýsi popis nebo návod, co má být u kterého zdravotního postižení zohledněno.

Má-li žadatel více zdravotních omezení, jejich procenta se nesčítají. Posudkový lékař pouze vybere 2 nejzávažnější. U prvního přizná procenta dle rozmezí uvedeného ve vyhlášce, druhý handicap může „ocenit“ max. 10 %. Výsledný počet procent je tedy součtem těchto dvou čísel.

Stejným způsobem může posudkový lékař ohodnotit zdravotní stav žadatele o důchod jako velmi dobrý (např. dobře kompenzovaný léky nebo vhodnou pomůckou) a může až 10 % odečíst.

Vždy tedy počítejte, že procentuální rozmezí z vyhlášky muže být plus nebo mínus 10 %.

Text námitky je třeba formulovat tak, že zdravotní stav byl nesprávně posouzen a rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávně sestaveného posudku o invaliditě. Uvedete, že zdravotní stav (resp. kapitola, oddíl, písm.), do kterého Vás zařadil posudkový lékař, Vašemu zdravotnímu stavu neodpovídá, ale, že odpovídá jinému (opět uvedete kapitola, oddíl, písm. dle vyhlášky), uvedete proč a doložíte to lékařskými zprávami.

Vaše doktorka sice nemůže do zprávy napsat, že Váš zdravotní stav odpovídá té a té kapitole a tomu a tomu oddílu, to může udělat jen lékař s atestací z posudkového lékařství. Může však Váš zdravotní stav kvalitně popsat a zejm. zdůraznit omezení, která z něho vyplývají pro možnosti Vašeho pracovního uplatnění.

Jelikož se v praxi často setkávám s tím, že se v tom lidé mýlí, dovolím si upozornit jen pro úplnost na určitou zvláštnost řízení. Nejprve jste obdržela posudek a až po něm rozhodnutí. Vždy Vám musejí přijít oba tyto doklady.

Pokud máte zatím jen posudek, tak proti němu se odvolat (ani podat námitku) nemůžete. I tak však dle posudku (jak už jsem se zmínila - na zadní straně, poslední odstavec) vidíte, jak byl Váš zdravotní stav posuzován. Po obdržení posudku se tedy můžete na námitkové řízení připravit (např. tím, že se s námi znovu spojíte, zajistíte další lékařské zprávy apod.) a až obdržíte rozhodnutí (někdy to trvá 2-3 týdny, někdy i 2-3 měsíce po doručení posudku, záleží, jak je správa sociálního zabezpečení vytížena), pak teprve začíná běžet lhůta pro podání námitek.

Námitky je třeba podat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí. Lhůta začíná běžet následující den po převzetí rozhodnutí na poště, je-li dopis uložen delší čas, začíná lhůta běžet 10. dnem uložení.

Pro sestavení námitky Vám můžeme poskytnout vzor a příp. Vámi sepsaný text upravit a dle podkladů doplnit. Jen pozor, v tom případě bychom potřebovali vidět oba posudky (ten nový i ten z roku 2018) a vědět od Vás, jak chcete, aby Váš zdravotní stav byl posuzován. Příp., abyste svůj názor doložila nějakými lékařskými zprávami.

Jen Vás musím upozornit, že nejsme lékaři, zdravotní stav tedy hodnotit nemůžeme a tím ani to, do jaké kapitoly, oddílu byste měla být zařazena, ani, jak by Váš nárok měl být posuzován, to potřebujeme vědět právě od Vás.

Problematika invalidních důchodů je poměrně složitá a orientace v legislativě pro Vás může být obtížná. Pokud by Vám tedy bylo cokoli nejasného, neváhejte se na nás opět obrátit, ráda Vám vše vysvětlím.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.