pečuj doma

Co mám jako pečující vyřídit po nástupu maminky do nemocnice?

11.1.2023

Starám se o maminku s Alzheimerovou chorobou ve 3. stupni postižení. Do práce nemůžu chodit. V případě maminčiny hospitalizace, kdy se mám hlásit na úřad práce, kvůli sociálnímu a zdravotnímu pojištění? Hned, kdy bude maminka hospitalizována? Nebo jsem zdravotně a sociálně pojištěn do konce měsíce?

Odpověď

Je moc dobře, že řešíte otázku pojištění, aby Vám nevznikly v budoucnu dluhy a obtíže. V praxi se setkávám spíše s případy zanedbání této věci, Váš zodpovědný postup mne tedy velmi těší. 3. stupněm postižení máte patrně na mysli 3. stupeň závislosti u příspěvku na péči.

Co se týče informování úřadu práce o změnách v péči (informace o hospitalizaci), měla by stačit e-mailová zpráva nebo (a to je určitě lepší, ale jde o to, jestli máte tu možnost) zajít na úřad práce a na podatelnu dát stručné oznámení: „Vážení, v souvislosti s tím, že moje matka… jméno a příjmení matky… čerpá příspěvek na péči ve III. stupni závislosti a já jsem její pečující osoba, Vám oznamuji, že maminka je ode dne…  hospitalizována v nemocnici. O ukončení hospitalizace Vás budu informovat. S pozdravem… jméno, příjmení.“

Povinnosti hlásit hospitalizaci se vztahuje jak na příjemce příspěvku, tak na pečující osobu. Jelikož Vaše maminka je postižena Alzheimerovou demencí, naprosto postačí, když tuto informační povinnost splníte Vy jako pečující osoba a to do 8 dnů. Pokud by hospitalizace trvala kratší dobu (např. jen 5 dnů), nic úřadu práce hlásit nemusíte a výplatu příspěvku a Vaše pojištění to také neovlivní.

Zde pro Vaši informaci § 21a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky nároku na příspěvek na péči a jeho čerpání: „Osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83, který poskytuje oprávněné osobě pomoc, jsou povinni písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce přijetí oprávněné osoby k hospitalizaci a propuštění z hospitalizace, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto povinnost nemůže splnit příjemce příspěvku podle § 21 odst. 2 písm. a); tuto povinnost má i zařízení sociálních služeb uvedené v § 48 až 50, jestliže poskytuje oprávněné osobě pobytové sociální služby, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc69) a dětský domov.“

Co se týče pojištění, zde je třeba nahlédnout do jiného předpisu a tím je pro zdravotní pojištění zákon č 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (§7) a pro sociální pojištění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (§5).

V obou těchto předpisech najdete informaci o tom, že jste pojištěn v případě, že se staráte o osobu závislou pobírající příspěvek na péči, mj. ve stupni III.

Příspěvek na péči Vaší mamince náleží, pokud je alespoň po část měsíce doma. Zde opět citace ze zákona č. 108/2006 Sb., § 14a: „(1) Příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, nejde-li o poskytování sociálních služeb podle § 52; to neplatí v případě, kdy je s oprávněnou osobou k hospitalizaci přijata podle jiného právního předpisu7c) jako průvodce fyzická osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c) jako osoba poskytující pomoc. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla oprávněná osoba k hospitalizaci přijata, není-li podle § 21a odst. 1 ohlášeno propuštění ze zdravotnického zařízení. Výplata příspěvku se obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém hospitalizace netrvala po celý kalendářní měsíc.“

Jak můžete v textu § 14a vidět, příspěvek se zastaví až ve chvíli, kdy Vaše maminka stráví v nemocnici celý měsíc. Pokud tedy byla maminka přijata k hospitalizaci až nyní, tj. na začátku ledna, příspěvek na péči náleží ještě za celý leden. Stejně tak, pokud by byla propuštěna např. 28.2., tj. poslední den měsíce února, příspěvek by náležel i za celý únor. K přerušení výplaty příspěvku by tedy nedošlo.

Vím, že někdy může být obtížné odhadnout, jak dlouho bude maminka v nemocnici. Pokud by tedy hospitalizace vypadala na to, že bude trvat déle, je určitě dobré se na úřadě práce přihlásit. Chybu neuděláte, ani když se zdravotní stav maminky na konci měsíce zlepší a Vy evidenci u úřadu práce ukončíte.

V tomto případě musíte samozřejmě počítat s tím, že úřad práce Vám nejen zajistí pojištění, ale bude Vám nabízet také pracovní nabídky a očekávat od Vás (alespoň minimální) snahu do nabízeného zaměstnání nastoupit.

V neposlední řadě si dovolím Vás upozornit na to, že pokud péče trvala nejméně 12 měsíců, nebo jí předcházela doba zaměstnání, bude Vám náležet podpora v nezaměstnanosti. (Podpora náleží, pokud máte v posledních dvou letech odpracováno alespoň 12 měsíců. Do těchto 12 měsíců se však započítává i takzvaná náhradní doba a tou je právě doba péče.)

Výše podpory v nezaměstnanosti není bohužel v těchto případech příliš vysoká. Je to proto, že podpora pro pečující nepodléhá stejným pravidlům jako podpora, v případě, že je příjem ze zaměstnání.

Nevypočítává se v tomto případě podpora v nezaměstnanosti z přiznaného příspěvku na péči, ale z násobků minimální mzdy.

Jedná se o postup, který se využívá u uchazečů, kteří před nástupem na úřad práce neměli zaměstnání, ale tzv. náhradní dobu (a tou je i doba pobírání příspěvku na péči). „Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,…“ Vaše výše podpory by se tedy vypočítávala z průměrné mzdy za leden až březen roku 2022.

Možná jste si všiml, že v médiích se často o výši průměrné mzdy hovoří různě a částky udávané z různých zdrojů bývají velmi odlišné. Výši průměrné mzdy pro výpočet různých dávek (či nároků na ně) tedy stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (viz. 426, SDĚLENÍ, Ministerstva práce a sociálních věcí, ze dne 12. prosince 2022, o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti). Jedná se o částku 39 306 Kč.

Jak by tedy vypadala výše Vaší podpor v tomto případě?  

První 2 měsíce: 5 896 Kč/měs., další 2 měsíce: 4 717 Kč/měs. a po zbývající dobu: 4 324 Kč/měs.

Přeji Vám do nového roku jen to nejlepší.

Mgr Jitka Koutová, DiS.

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Nový seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

ZPRÁVY: Konference o age managementu - už 13. prosince v Brně

28.11.2023 Jihomoravský kraj Vás zve na konferenci, kterou pořádá v Brně 13. 12. 2023 ve spolupráci s Age management z.s. a Asociací nestátních neziskových organizací JMK.
Age management nabízí komplexní přístup k řešení demografické situace formou řízení jednotlivých faktorů pracovní schopnosti. Je důležité, aby zaměstnanci pracovali více...

INFO: Proběhla stávka a v Praze se konaly protestní průvody

27.11.2023 V pondělí proběhla celodenní výstražná stávka škol, proti krokům vlády protestují také odboráři. Podle školských odborů zcela zavřelo nebo omezilo provoz 7 213 škol. Je to 74 procent všech regionálních škol. Výstražnou stávku zorganizovaly i vysokoškolské odbory na 13 fakultách. Omezil se také provoz 12 pracovišť úřadu práce. více...

ZPRÁVY: Nároční na péči? „Umrtví“je velkými dávkami psychotik

25.11.2023 Příběhy dvou mužů s mentálním postižením, které spolu s dalšími zaznamenali během návštěv v zařízeních pracovníci Kanceláře ombudsmana, ilustrují dosud téměř přehlížený fenomén: někteří lidé s mentálním postižením, především ti s chováním náročným na péči, dostávají vysoké dávky léků na zklidnění. Toto se podle zástupce ombudsmana musí změnit. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.