pečuj doma

Darované auto pro syna s postižením a dávky v hmotné nouzi

16.2.2023

Pobírám příspěvky hmotné nouze, bydlení a na péči 3. stupně, syn má dětský autismus a SMR. Od státu nám byl příspěvek na koupi auta zamítnut, a tak mi rodina chce pomoci nákupem auta za 300 000 korun. Chtěla bych mít ale auto psané na syna nebo na sebe, abych nám ulehčila stáním na značku, protože se mi s chlapcem hůře manipuluje a jsem na něj sama. Prosím o radu, kdybych měla auto psané na sebe nebo mého 8leteho syna (majitel, provozovatel), byly by mi odebrány dávky hmotné nouze?

Odpověď

V odpovědi Vás však asi příliš nepotěším. Auto za 300 tis. by ve Vašem (nebo synově) vlastnictví bylo majetkem, u kterého by úřad práce mohl požadovat prodej a využití finančních prostředků k pokrytí nákladů, na které čerpáte dávky pomoci v hmotné nouzi. Jinak řečeno, ano, buď by Vás nutili k prodeji auta, nebo by Vám nepřiznali dávky hmotné nouze.
Je tomu tak proto, že povinnost „zpeněžit“ majetek se netýká pomůcek pro zdravotně postižené (a dalších věcí). Ano, z Vašeho pohledu automobil chcete koupit pro syna, abyste s ním mohla lépe a pohodlněji cestovat, příp. se dostala tam, kam se v dnešní době nedostanete. Z pohledu zákona je však pomůckou taková, na kterou buď přispěla zdravotní pojišťovna nebo úřad práce.
Jelikož píšete, že přiznání příspěvku na pořízení motorového vozidla Vám bylo zamítnuto, pak ani toto auto (byť zakoupené především pro potřeby syna) by nebylo považováno za pomůcku, ale za majetek, který byste měla prodat a peníze využít.

Co tedy s tím?

Jedna možnost je domluvit se s tím, kdo Vám chce automobil darovat, zda by mohl zůstat jeho majitelem a Vy byste byla „jen“ provozovatelem.

Píšete, že chcete získat pro syna „stání na značku“. Patrně máte na mysli vyhrazené parkovací místo pro osobu se zdravotním postižením. Ano, v tomto případě možná narazíte na to, že úřady nebudou chtít takové žádosti vyhovět, když budete „jen“ provozovatel vozu a ne jeho majitel. Je však otázkou, zda také v tomto případě nebude Vaše žádost o vyhrazené parkovací místo zamítnuta s tím, že automobil nebyl získán na příspěvek. Podotýkám, že to nevím.
Problematika žádostí o vyhrazené parkovací stání je poměrně složitá a není (a nemůže být) pevně stanovena na celém území ČR podle stejných pravidel. Je to proto, že v různých lokalitách jsou různé podmínky pro parkování a tím také různé možnosti získat toto „vyzrazené místo“.
A tak zatímco v malé obci např. v pohraničí, kde bydlí člověk se zdravotním postižením v malé bytovce obklopené rodinnými domky, kde má každý svou vlastní garáž, získá tento člověk parkovací místo poměrně snadno a i na poměrně lehké (např. sluchové) postižení, tak např. ve velkém městě jako je Praha nebo Brno, kde bydlí v centru člověk s velmi těžkým zdravotním postižením, nemusí toto parkovací místo získat vůbec, protože v dané lokalitě třeba nejsou žádná parkovací místa (např. historické centrum Prahy) nebo jejich tak málo, že s ohledem na provoz není možné je vyhradit „jen“ pro potřeby lidí se zdravotním postižením.
Chcete-li tedy zjistit, jaké jsou Vaše šance na získání parkovacího místa pro syna, doporučuji tuto věc nejprve prověřit (a to vč. všech souvisejících skutečností, tj. nejen zdravotním stavem syna, ale i jeho ne/přiznaným průkazem OZP, četností cestování, a to zejména k lékařům či za vzdělávání apod. a dalšími a dalšími) na odboru dopravy v místě, kam spadá Vaše bydliště. Chybu také neuděláte, obrátíte-li se s tímto dotazem i na sociálního odbor na městském/obecním úřadě (pozor, ne na úřadě práce, ten tuto věc neřeší).

Další možností je prověřit, co bylo důvodem zamítnutí žádosti o příspěvek na pořízení motorového vozidla Vašeho syna.
Teď se omlouvám, pokud jste již tuto věc prověřovala a víte s jistotou, že syn kritéria nároku nesplňuje. V praxi se však příliš často setkávám s tím, že se lidé nechávají odradit buď prvním zamítavým rozhodnutím nebo jen ústním vyjádřením úřednice: „na to nemáte nárok“.
Dovolím si tedy pro jistotu stručně zde podmínky nároku příspěvku na pořízení motorového vozidla shrnout:
V obecné rovině upravuje tento nárok zákon č. 329/2011 Sb. (ke stažení), o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
Dle tohoto zákona je vyplácen tzv. příspěvek na zvláštní pomůcku, který může být mj. poskytnut na pořízení motorového vozidla. Na příspěvek má nárok osoba (tedy i dítě), která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, autistickou poruchu s těžkým funkčním postižením anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci.

To, zda se jedná o osobu zletilou či nezletilou, zákon neřeší, nárok mají stejně tak děti, jako dospělí, pokud splňují zdravotní podmínku a příp. další – viz dále.
Výše uvedený zákon konkrétně vymezuje, o jaké tělesné vady se jedná. Nestačí tedy mít „jakékoli“ tělesné postižení, ale musí se jednat o konkrétní postižení odpovídající některé z diagnóz v seznamu (viz dále). Pozor, zákon je v tomto ohledu doslova „nesmlouvavý“ a tak bohužel i lidé, kteří mají zdravotní postižení, které v konečném důsledků přináší stejný dopad na jejich možnosti pohybu, ale není uvedeno v seznamu diagnóz, nemají na příspěvek dle tohoto zákona nárok (týká se to např. lidí v pokročilém stádiu roztroušené sklerózy, ale i další často velmi závažná neurologická nebo interní onemocnění).
Zákon bohužel vůbec nepřihlíží k tomu, jak moc auto potřebujete a jaké máte (často omezené) možnosti zajistit svému synovi možnosti přepravy.
Příspěvek je přiznán na základě vyjádření posudkového lékaře, který hodnotí, zda zdravotní stav žadatele odpovídá některé z vad nosného a pohybového ústrojí vymezených v příloze zákona (ke stažení), případně, zda se skutečně jedná o mentální retardaci na úrovni „těžké nebo hluboké“. Zdravotní stav žadatele hodnotí posudkový lékař dle zprávy od praktického lékaře. Je tedy velmi důležité, aby byl s podmínkami seznámen i praktický lékař Vašeho syna, aby mohl kvalitně sestavit svoji zprávu.
Praktický lékař svoji zprávu sestavuje na základě zpráv od odborných lékařů (jeho vyjádřením je jakési shrnutí celkového zdravotního stavu žadatele), u příspěvku na pořízení motorového vozidla je naprosto stěžejní zpráva od psychiatra (potvrzující těžkou nebo hlubokou mentální retardaci), příp. zpráva od ortopéda, neurologa, či jiného specialisty (potvrzující tělesné postižení), případně od obou.
Pozor, praktický (ani odborný) lékař nemá právo potvrdit, že diagnóza žadatele odpovídá některé z diagnóz uvedených v zákoně. Pokud tomu tak je, požádejte lékaře, aby lékařskou zprávu napsal tak, aby z ní bylo patrné, že se jedná o stejnou diagnózu, a to tak, že bude velmi dobře a podrobně popsána. Z praxe doporučuji nepoužívat latinské a odborné názvy, ale především české ekvivalenty, příp. stejná označení, jako uvádí zákon (ke stažení). Při posuzování nároku totiž může věc zkoumat lékař jiné odbornosti, než je psychiatrie nebo chirurgie, ortopedie, či neurologie, např. ORL, praktický lékař apod. Nejde o to, že by příslušná onemocnění neznal, ale je zbytečné riskovat, že je zamění za jiné, kde nárok na příspěvek není.
Dále je třeba doložit, že syn je schopen být převážen motorovým vozidlem; To, že zdravotní stav neodporuje cestování automobilem, doporučuji do zprávy konkrétně uvést (uvede opět praktický lékař). Předejdete tak případnému zamítnutí z důvodu „kontraindikace“ užívání vozidla zdravotním stavem.
Jen pro úplnost dodávám, že bude-li Vám příspěvek přiznán, máte právo do 3 let ode dne převzetí rozhodnutí požádat finanční úřad (v místě bydliště) o vrácení DPH. Jistě nemusím zdůrazňovat, že se jedná o nemalou částku.

Pokud jste z mého vysvětlení (a přiloženého textu zákona a vyhlášky) zjistila, že zdravotní stav syna neodpovídá žádné z uvedených diagnóz (doporučuji konzultovat i s lékařem syna), je téměř jisté, že příspěvek nezískáte. V opačném případě doporučuji věnovat velkou pozornost zajištění kvalitních lékařských zpráv.

Ještě jedno praktické doporučení, až automobil zakoupíte, nezapomeňte jej havarijně pojistit a také proti krádeži. Bohužel jsem se několikrát setkala s tím, že zdravotně postižený získal příspěvek na automobil, který mu byl následně odcizen. Úřad práce požadoval vrácení příspěvku (protože odcizený automobil nemohl využívat) a navíc neměl automobil, kterým by se mohl přepravovat. Vhodně zvolená pojistka situaci nezachrání, ale alespoň je možné z ní uhradit vratku úřadu práce a poté požádat o nový příspěvek.

Závěrem ještě drobná poznámka. Možná zbytečná. Neznám výši Vašich příjmů, ale jelikož čerpáte dávky pomoci v hmotné nouzi, předpokládám, že nejsou příliš vysoké. Velmi doporučuji dopředu si propočítat náklady na provoz automobilu (nejen benzín, ale také povinné ručení, pojištění proti krádeži a další náklady), aby se nestalo, že obtížně získaný automobil nebudete schopni z finančních důvodů provozovat.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

INFO: Ženský vzdělávací spolek Vesna bude slavit svátek

21.6.2024 Ve středu 26. 6. 2024 budeme už potřetí slavit svátek Vesny! Zveme všechny účastnice a účastníky našich aktivit i ty, kdo zatím jen zvědavě obhlížejí nástěnky Vesny na Údolní či přinášejí věci do Šatníku na Pellicově 2c - ale i ty, které a kteří prošli v minulosti vesními školami, kurzy a kroužky. Program začíná v 15 hodin a končí ve 20 hodin. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.