pečuj doma

Došlo k úmrtí v nemocnici. Musím vracet příspěvek na péči?

8.1.2023

Hospitalizace na konci měsíce, úmrtí v polovině následujícího měsíce. Pý vznikl přeplatek a příspěvek by se měl za poslední měsíc vrátit. Proč, když hospitalizace netrvala déle jak měsíc? Jako pečující jsem žádné jiné peníze nedostávala, denně bylo třeba za mámou jezdit, výdaje byly, a teď tohle? Opravdu se příspěvek bude muset vracet?

Odpověď

Děkuji vám za váš dotaz a za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila.

Máte pravdu v tom, že ochrana pečující je u nás velmi slabá. Pokud bychom posuzovali podle toho, co je správné a, co si pečující zaslouží, jistě by Vám příspěvek náležel i za následující měsíc. Bohužel takhle legislativa neuvažuje. Podmínky nároku na příspěvek upravuje zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde je podmínkou, že opečovávaná osoba je alespoň po část měsíce v domácí péči.

§ 14a zákona č. 108/2006 Sb., to stanovuje takto: „Příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, nejde-li o poskytování sociálních služeb podle § 52; to neplatí v případě, kdy je s oprávněnou osobou k hospitalizaci přijata podle jiného právního předpisu7c) jako průvodce fyzická osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c) jako osoba poskytující pomoc. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla oprávněná osoba k hospitalizaci přijata, není-li podle § 21a odst. 1 ohlášeno propuštění ze zdravotnického zařízení. Výplata příspěvku se obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém hospitalizace netrvala po celý kalendářní měsíc.“

Příspěvek by náležel v případě, že by hospitalizaci došlo od 1. dne měsíce. Stačilo by tedy, aby maminka doma v podstatě jen přespala. Jelikož však byla přijata ještě před koncem měsíce a v průběhu dalšího měsíce se již domů bohužel nevrátila, příspěvek za tento měsíc Vám nenáleží.

Příspěvek dále náleží v případě, že pečující osoba je k hospitalizaci přijata spolu s opečovávanou (to se děje ve specifických případech, kdy má člověk natolik závažné fyzické či psychické onemocnění, že bez pečující osoby být nemůže nebo, že zdravotnický personál nemůže, ať již jakéhokoli důvodu“ zajistit potřebnou či nějak specifickou péči, kterou opečovávaný potřebuje). Jelikož tuto možnost ve svém dotazu neuvádíte, zmiňuji ji jen pro úplnost své odpovědi.

Je pochopitelné, že je pro Vás v této chvíli důležité, abyste byla finančně zajištěna a zároveň byla sociální i zdravotně pojištěna. Jedním ze způsobů, jak můžete obojí získat, je přihlásit se do evidence na úřadě práce.

Pokud péče trvala nejméně 12 měsíců, nebo jí předcházela doba zaměstnání, bude vám náležet podpora v nezaměstnanosti (Podpora náleží, pokud máte v posledních dvou letech odpracováno alespoň 12 měsíců. Do těchto 12 měsíců se však započítává i takzvaná náhradní doba a tou je právě doba péče).

Výše podpory v nezaměstnanosti není bohužel v těchto případech příliš vysoká. Je to proto, že podpora pro pečující nepodléhá stejným pravidlům jako podpora, v případě, že je příjem ze zaměstnání. Nevypočítává se v tomto případě podpora v nezaměstnanosti z přiznaného příspěvku na péči, ale z násobků minimální mzdy.

Jedná se o postup, který se využívá u uchazečů, kteří před nástupem na úřad práce neměli zaměstnání, ale tzv. náhradní dobu (a tou je i doba pobírání příspěvku na péči). „Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,…“ Pokud byste se na úřad práce přihlásila ještě před koncem letošního roku (abyste získala pojištění i za část měsíce prosince), Vaše výše podpory by se tedy vypočítávala z průměrné mzdy za leden až březen roku 2021.

Možná jste si všimla, že v médiích se často o výši průměrné mzdy hovoří různě a částky udávané z různých zdrojů bývají velmi odlišné. Výši průměrné mzdy pro výpočet různých dávek (či nároků na ně) tedy stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (viz. 495, SDĚLENÍ, Ministerstva práce a sociálních věcí, ze dne 13. prosince 2021, o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti.). Jedná se o částku 37 047 Kč.

Jak by tedy vypadala výše Vaší podpor v tomto případě?
První 2 měsíce: 5 557 Kč/měs., další 2 měsíce: 4 446 Kč/měs. a po zbývající dobu: 4 078 Kč/měs.

Je mi líto, že jsem vám nemohla poskytnout povzbudivější odpověď v této smutné době, kdy jako pečující vyřizujete mnoho záležitostí souvisejících s úmrtím.

Přeji Vám, abyste tuto náročnou dobu brzy překonala a do nového roku jen to nejlepší.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

28.12.2022

Doplňující dotaz

Děkuji za odpověď. V tom případě mám ještě jednu otázku, mám nárok na aspoň nějaký příspěvek za měsíc, kdy zaniká nárok ma příspěvek? Na jednu stranu mi bylo řečené, že nemam nárok ani na minimum, když je péče, která má být braná jako moje výplata (na začátku jsem se ptala, peníze byly potřeba pro mámu hlavně. Vůbec si neuvědomují, jaké jsou výdaje). Ale teď? Příspěvek přišel, zaplatilo se jídlo, cesta do nemocnice, krémy pro mámu. Za 4 dny docílili proleženinu, kterou doma za deset let péče neměla, a dodělali ji tam hrozně, až do konce. Omlouvám se, ale tohle nejde rozdýchat. Takže se příspěvek použil a teď se má vrátit. Můžu tedy ještě o něco zažádat? Za prosinec?

Odpověď

Děkuji Vám za doplňující dotaz a odpovídám co nejdříve, abyste mohla zkusit vyřídit některé věci ještě v letošním roce.

Co se týče minima, o kterém se zmiňujete, oficiálně se jedná o dávky pomoci v hmotné nouzi. Nevím, kdo a podle čeho Vám sdělil, že na tyto dávky nemáte nárok, pokud se však jednalo o informaci na úřadě práce tzv. mezi dveřmi, o její pravdivosti bych si dovolila pochybovat. Zda nárok mít budete či nikoli, totiž zjistí úředník až ve chvíli, kdy všechny Vaše údaje (příjmy Vás a dalších společně posuzovaných osob) zaznamená do systému. Což je poměrně složité a bohužel to i dost dlouho trvá. Je to však nejspolehlivější způsob, jak nárok prověřit.
V každém případě, pokud chcete požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi, jednou z podmínek nároku bude, abyste zažádala o zařazení do evidence u úřadu práce, zprostředkování zaměstnání a přiznání podpory v nezaměstnanosti.

Doporučuji tedy začít tímto krokem, jak jsem Vám navrhovala již včera. Úřady práce mívají většinou v pátek zavřeno, mají však otevřeno pro nové uchazeče, zažádat o zařazení do evidence tedy pravděpodobně budete moci. Pro jistotu zde posílám kontakty na úřady práce, abyste si to mohla ověřit: https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2

Pokud požádáte o podporu v nezaměstnanosti, může Vám být vyplacena již za část měsíce prosince. V každém případě nezapomeňte informovat o změně svého „statusu“ (z osoby pečující se stanete osobou v evidenci úřadu práce) svoji zdravotní pojišťovnu (kontakt najdete na své kartičce pojištěnce) a Správu sociálního zabezpečení (kontakt najdete zde: https://www.cssz.cz/).
Jde totiž o to, že jste v obou případech státním pojištěncem (a pojištění za Vás hradí stát), ale obě instituce potřebují doklady o tom, že na to máte nárok. Stejně tak bohužel nevím, zda tím, že jste se na úřad práce nepřihlásila do 8 dnů (což chápu, že jste pro starosti, které jste měla po úmrtí maminky, nestihla, ale zákon bohužel stanovuje tuto krátkou lhůtu), zda Vám nevznikne několik málo dlužných dnů na (zdravotním) pojištění, doporučuji tedy i tuto věc prověřit a případně co nejdříve pojištění uhradit.

Z Vašeho dotazu také usuzuji, že budete mít problém uhradit vrácení příspěvku na péči. Osvobodit od tohoto vrácení Vás bohužel neumím, ale mohu Vám doporučit požádat úřad práce o rozložení tohoto dluhu do splátek. Požádat doporučuji písemně a své šance na schválení této žádosti zvýšíte, když rovnou navrhnete výši svých splátek a příp. (je-li to pro Vás možné) hned první splátku uhradíte. Byť by se jednalo např. jen o 500 nebo 1000 Kč, prokážete tím, že ke svému dluhu přistupujete zodpovědně a že jej uhradit chcete, byť za delší dobu.

Co se týče dalších sociálních dávek, doporučuji zvážit žádost o příspěvek na bydlení (podrobnější informace najdete zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni)

A, jak již jsem výše zmiňovala, pomoc v hmotné nouzi. V balíčku dávek pomoci v hmotné nouzi je tzv. doplatek na bydlení (kterým se doplňuje příspěvek na bydlení, pokud nestačí na úhradu nákladů na bydlení) a příspěvek na živobytí (dávka určená na úhradu jídla, hygienických a dalších drobných potřeb).
Poslední dávkou je tzv. mimořádná okamžitá pomoc. Jedná se o jednorázový příspěvek určený na úhradu naléhavých výdajů, které Vám mohou v této chvíli vzniknout nebo již vznikly. Podrobné informace k dávkám pomoci v hmotné nouzi najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-v-hmotne-nouzi

Poslední, na co si dovolím z Vašeho dotazu reagovat, je zanedbání péče o Vaši maminku. Naprosto chápu, že zanedbání péče, které provázelo úmrtí Vaší maminky, je věc, se kterou se obtížně vyrovnáváte. Tím spíš, když sama víte, jak dobře bylo o maminku doma po dlouhý čas postaráno a pak stačilo pár dnů v nemocnici, aby měla proleženiny a možná i další obtíže.
Co v této věci můžete udělat? Máte právo obrátit se se stížností na vedení nemocnice, pokud to nevyřeší Vaši stížnost k Vaší spokojenosti, máte dále právo obrátit se na krajský odbor zdravotnictví (orgán, který zjišťuje dostupnost zdravotní péče v místě Vašeho bydliště a je tedy i tím, kdo za kvalitu zdravotní péče zodpovídá a má právo ji vymáhat). Další, s kým můžete vyjednávat, je zdravotní pojišťovna Vaší maminky, která péči o maminku hradila, a pokud došlo k pochybení, jistě ji to bude zajímat.
Pokud u žádné z výše uvedených institucí neuspějete, je zde tzv. Ombudsman pro zdraví (kontakty najdete zde: https://www.ombudsmanprozdravi.cz/).

Přeji Vám dobré pořízení u úřadů a úspěšný vstup do nového roku.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Dálniční známku má držitel ZTP/P nadále zdarma

24.2.2024 Už příští týden v pátek 1. března zdraží dálniční známka. Cena za celoroční užívání zpoplatněných úseků stoupne o 800 Kč na 2300 Kč. Nově bude také možné zakoupit elektronický kupon i na jediný den, ten vyjde na dvě stovky. Elektromobily a vozidla na vodíkový pohon jsou i nadále od dálničního poplatku osvobozená. Výjimku mají i držitelé průkazu ZTP/P. více...

PTÁTE SE: Po odpracování 36 let bych potřebovala zůstat doma a pečovat

23.2.2024 Snažila jsem se vždy spoléhat sama na sebe. Je mi 54 let, mám čtyři děti, odpracováno 36 let převážně ve směnném provozu. Minimálně na pracovní neschopnosti, z mateřské dovolené jsem předčasně odcházela zpět do zaměstnání. Nyní byla u dcery zjištěna závažná psychiatrická diagnóza, má invalidní důchod II. stupně ve věku 19 let, ve společné domácnosti je ještě více...

INFO: Oceněné neziskovky. Je mezi nimi Domácí hospic Vysočina

22.2.2024 V Kině Přítomnost v Praze se konalo vyhlášení Neziskovky roku. Letošní ročník se nesl v duchu změny – cílem bylo ohlédnout se za 10 existencí ocenění a zhodnotit rozvoj neziskovek v době po získání ceny. Oceněny byly Diakonie ČCE – středisko Vsetín, spolek Kamarádi, IQ Roma servis, I MY, MENS SANA, Domácí hospic Vysočina a ACORUS. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.