pečuj doma

Dostal jsem výpověď z bytu pro sociálně slabší

2.10.2023

Bydlím v bytovce a mám dlouhodobé spory se sousedy. Celou situaci již řeší Policie ČR. Problémy narůstají, sousedka je matka starosty a ten se nyní mstí. Cizí odpad před bytovými dveřmi, k čemuž se mi starosta přiznal, přešel jsem to. Za dva dny večer starosta u dveří s okamžitou výpověď z bytu, kdy se mám do pěti dní vystěhovat. Zastupitelstvo obce o jeho jednání nic nevědělo. Vše se bude projednávat dnes na schůzi. Bytovka, ve které bydlím, je dle starosty pro sociálně slabší rodiny, ani jedna z rodin však toto nesplňuje, pouze využívají levného bydlení. Prosím, jak mám postupovat a co mám dělat, jsem v ID druhého stupně a nemám kam jít, ani co dělat.

Odpověď

Poskytování nájemního bydlení, a především pak výpověď se řídí přesnějšími pravidly z občanského zákoníku.

Dovolím si Vám zde dané ustanovení poskytnout:

Skončení nájmu

§ 2285
Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu.

§ 2286
(1) Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.
(2) Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.

§ 2287
Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

§ 2288
(1) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době,
a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,
b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,
c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.
(2) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že
a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,
b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.
(3) Vypoví-li pronajímatel nájem z důvodů uvedených v odstavcích 1 a 2, uvede výpovědní důvod ve výpovědi.

§ 2289
Dal-li pronajímatel nájemci výpověď z některého z důvodů uvedených v § 2288 odst. 2, je povinen nájemci byt znovu pronajmout nebo mu nahradit škodu, nevyužil-li byt do jednoho měsíce od jeho vyklizení nájemcem k účelu uvedenému jako výpovědní důvod. Tato lhůta neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, bylo-li s úpravou započato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokračováno.

§ 2290
Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.

§ 2291
(1) Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
(2) Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.
(3) Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží.

Doporučuji, abyste si uvedené paragrafy pečlivě přečetl, protože neznáme Vaše dokumenty, ale Vy se, díky přečtení a znalostí okolností, můžete rozhodnout se bránit.  

Pokud máte nájem na dobu neurčitou, můžete dostat výpověď, ale s výpovědní dobou, jen dle § 2288 (jsou zde přesně vymezeny výpovědní důvody). Což úplně nevypadá, že by bylo splněno. Pokud dostáváte okamžitou výpověď, prvně jste měl být vyzván k nápravě a pak musí být ve výpovědi uvedeno, jaký je výpovědní důvod, abyste věděl, proti čemu se bráníte. Např. pokud je uvedeno, že neplatíte nájem, můžete doložit, že jej platíte (viz § 2291).

Pokud jsou podstatou hádky sousedů, je otázkou, jaké závažné škody jste způsobil (koš před bytem rozhodně nelze považovat za závažnou škodu, a to ještě, když jste to ani neudělal Vy). Za závažné lze považovat asi zamořování svého bytu a okolí obtížným hmyzem, žhářské jednání, vykuřování sousedů, opakované rušení nočního klidu je sice sporné, ale mohlo by vyeskalovat i do výpovědního důvodu atd.

Protože nevíme, „co na Vás starosta má“, tak nemůžeme posoudit, jak by to v případě sporu vypadalo.
Pokud jste před podáním výpovědi nebyl vyzván k odstranění Vašeho narušujícího chování, zároveň ve výpovědi není, čeho závažného jste se tak dopustil, k takové výpovědi se nepřihlíží – tedy jako by nebyla.
Pokud jste ale byl vyzván k odstranění, neodstranil jste vytýkané a ve výpovědi jsou vážné důvody (méně zpochybnitelně) uvedeny, pak ještě máte právo dle § 2290 podat návrh na soud, aby přezkoumal, zda jste dostal výpověď oprávněně (to ostatně lze, i při výpovědní době s lehčími výpovědními důvody dle § 2288).

No a pokud se chcete odstěhovat a nemáte kam, doporučila bych obrátit se na obecní úřad obce s rozšířenou působností, aby Vám pomohli hledat bydlení. Jistě by se dal sehnat nájemní byt (samozřejmě je to otázkou i ceny) anebo přechodně požádat o azylový dům. Předpokládám ale, že tohle nyní nehledáte.

Pokud ale soudím z toho, co píšete, nejspíš se cítíte spíše jako oběť a máte za to, že výpověď je neplatná. V tom případě Vám snad bude k užitku, když zvážíte (po přečtení) výše uvedené znění konkrétních paragrafů, které především chrání nájemce, jak se bránit. Nebojte se obhajovat, nezákonný postup nemusíte snášet.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Letošní týden pro rodinu začíná 13. května

15.4.2024 Rodinný svaz ČR vyhlašuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 16. ročník týdne rodiny s mottem: „ŠTĚSTÍ RODINY NEJSOU OSAMOCENÉ ŠEDINY“. Proběhne od 13. do 19. května a chce poukázat na důležitost blízkosti a bolestný nárůst osamělosti, především seniorů, vedoucí často k vyloučení, pádu do izolace až ubližování si. více...

ZPRÁVY: Pečující roku 2024. Nominace do 30. dubna

14.4.2024 Ministerstvo práce a sociálních věcí znovu otevírá nominace na ocenění Pečující roku, které si klade za cíl ocenit a veřejně uznat náročnou práci neformálních pečujících po celé České republice. Slavnostní předávání cen se uskuteční 6. června 2024 v rámci 7. ročníku konference Fórum rodinné politiky, která tento rok zamíří do Jihlavy. více...

PTÁTE SE: Lze dokládat nové lékařské zprávy k námitce u příspěvku na péči?

13.4.2024 Dceři snížili příspěvek na péči ze 4. na 3. stupeň, podali jsme námitku. V ní jsme podle rady rané péče a v podstatě logiky nedodali žádné další/nové lékařské zprávy, jenom zdůvodnili, proč nesouhlasíme. Z úřadu práce nám došlo rozhodnutí, že vzhledem k tomu, že jsme k námitce nepřiložili žádné lékařské zprávy či jiné důkazové prostředky, více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.