pečuj doma

Jak posunout datum vzniku invalidity do minulosti

4.12.2023

Přijatá dcera, která má přiznány příspěvek na péči 3. stupně a ZTP/P (dlouhodobě, obojí cca od 9 let, nyní v létě jí bylo obojí na dva roky přiznáno) má komplikovanou diagnózu - AS s výraznou poruchou komunikace, ADHD, PTSD, PDA, úzkostná porucha včetně sociální fobie, komplikovaná oční vada, hypersenzitivita. Její stav trvá s určitými obměnami již od jejích 5 let, kdy jsem ji poznala. Posudek, který jsme teď obdržely na základě žádosti o invaldiní důchod, vnímám v zásadě jako správný - chápu i to, že ho dostala pouze na dva roky, protože ještě studuje. (Ani ale nevíme, zda studia dokončí. Může studovat jen dálkově a s mou asistencí. Každá negativní zkušenost s lidmi, což může být v jejím případě i jen oslovení cizím člověkem bez mé přítomnosti, ji vede do obrovského dlouhotrvajícího regresu.)
Co vnímám jako velký problém, je to, že jako datum invalidity je stanoven duben 2023 - dceřin stav je nejen dlouhotrvající, ale jak jsem již uváděla, vznikl dávno před jejím 18. rokem. Dcera měla vždy úzkostné dispozice, ale k plnému rozvoji úzkostné poruchy došlo již kolem jejího 13. roku, kdy byla šikanována ve škole (přestože jsem tam fungovala jako její asistent). Pak nebyla rok vůbec schopna školní docházky, od té doby má mj. i fobii ze školního prostředí a sociální fobii. Autismus/AS má samozřejmě od narození, oční vadu a komunikační a neurologická specifika rovněž.
Jak mám prosím postupovat, abychom něco neprošvihly a aby bylo možné pokusit se o nápravu situace ve smyslu stanovení dřívějšího data vzniku invalidity?

Odpověď

Co se týče posunutí data vzniku invalidity, pak ano, můžete o to požádat v rámci námitkového řízení. Je však třeba pamatovat hned na několik věcí, které s tím souvisejí.

Podmínky nároku na invalidní důchod upravuje zákon č. 155/1995 sb., o důchodovém pojištění a vyhlášky 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Aby mohl nárok na invalidní důchod vzniknout, je třeba vždy splňovat 2 podmínky:
1) Dobu pojištění
2) Zdravotní stav

U lidí s těžkým zdravotním postižením zákon umožňuje získat dobu pojištění školní docházkou na SŠ nebo VŠ. Navíc u lidí do 20 let věku stačí získat „méně než 1 rok pojištění“ (viz výše uvedený zákon). O invalidní důchod tedy mohou žádat, jakmile nastoupí na střední školu a získají, byť jeden jediný den pojištění. Jelikož píšete, že dcera studuje na střední škole, tak splněním této podmínky by neměl být problém.

V rámci námitky tedy můžete požádat o posunutí data vzniku invalidity až k datu, kdy dcera nastoupila na střední školu. Dále jít nemůžete, protože (byť zdravotní postižení vzniklo dříve), by dcera nesplnila dobu pojištění a neměla by na invalidní důchod nárok vůbec (!).

Zdravotní stav

Tím, že budete žádat o posunutí data vzniku invalidity, bude také třeba doložit, že již v době nástupu na střední školu měla dcera závažné zdravotní postižení, a proto byla např. omezena při volbě střední školy, výběru studijního oboru a také budoucího zaměstnání.

Zbývá tedy zajistit potřebné doklady týkající se jeho špatného zdravotního stavu v době nástupu (a před ním) na střední školu. Doporučuji začít tím, že podle posudku o invaliditě zjistíte, pro jakou diagnózu přiznala posudková lékařka invaliditu II. stupně. Vysvětlení najdete v posudkovém závěru na samém konci posudku. Tam najdete informaci o tom, že zdravotní postižení dcery bylo zařazeno do kapitoly V, oddílu 9b dle vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity.

Připojuji text kapitoly V. chcete-li si projít celou vyhlášku, můžete si ji zdarma stáhnout např. na www.zakonyprolidi.cz.

Posudková služba, jak můžeme vidět v posudku, stanovila datum vzniku invalidity podle data komplexní lékařské zprávy, kterou měla k dispozici, z dubna 2023. To je trochu zvláštní, uvědomíme-li si, že tímto vyšetřením zdravotní postižení Vaší dcery zcela určitě nevzniklo. Bylo jen potvrzeno, ale vzniknout muselo mnohem dříve, což Vy také popisujete ve svém dotazu.

Jde tedy o to, doložit doklady (= lékařskými zprávami), že zdravotní postižení dcery vzniklo dříve. Kdy, to už je na Vás a na konzultaci s ošetřujícím (příp. odborným) lékařem dcery. Buď tím, že ho požádáte o zprávu, kde bude doba vzniku zdravotního postižení uvedena, nebo tím, že dohledáte lékařské zprávy, které již máte doma, a budou na nich stará data, potvrzující, že zdravotní postižení vzniklo dříve, než uvádí posudková služba.

Abych byla úplně přesná, invalidní důchod je přiznáván pro postižení, které buď trvá déle než 1 rok nebo dle poznatků lékařské vědy je pravděpodobné, že bude trvat déle než 1 rok.

Ve své námitce pak datum stanovené posudkovou lékařkou napadněte a přiložte lékařské zprávy, kterými doložíte, že zdravotní postižení vzniklo dříve. Námitkou žádejte stanovení data vzniku invalidity do doby nástupu na střední školu. Před toto datum nemá smysl se vracet, protože tam by pak dcera nesplnila první (výše zmiňovanou) podmínku, tj. dobu pojištění.

Do námitky zdůrazněte, že žádáte právě k datu nástupu na střední školu a to mj. proto, že právě při volbě střední školy již bylo patrné, že bude dcera omezena, jednak ve výběru oborů (s ohledem na specifika jejího zdravotního postižení), ale také do budoucna výběrem profese, kterou bude moci vykonávat (kde nebude moc lidí, aby např. neměla problémy se svojí soc. fobií aj.). Uvedla bych i to, co píšete o studiu, to vše souvisí s jejím budoucím povoláním, a tím i invaliditou, která má určitým způsobem kompenzovat omezení v možnostech pracovního uplatnění dcery.

Jen připomínám, že proti posudku, který jste zatím obdrželi, se odvolat, resp. podávat námitku nelze. Posudek je jen podkladem pro následné vydání rozhodnutí ČSSZ. Již teď si však text své námitky můžete připravit a po obdržení rozhodnutí (doplníte do textu námitky jednací čísla, příp. další skutečnosti uvedené v rozhodnutí) námitku upravíte a podáte.

Lhůta pro podání námitky činí 30 dnů ode dne převzetí rozhodnutí na poště a začíná běžet následující den po převzetí. Pokud byste si chtěli lhůtu trochu prodloužit, můžete dopis na poště nechat ležet 10 dnů, déle to však nemá smysl, protože 10. dnem uložení začíná tato lhůta běžet také (důvodem je institut tzv. náhradního doručení, kdy je dopis považován za vyzvednutý i v případě, že byste jej nevyzvedli vůbec).

Přeji Vám úspěšné vyřízení námitky.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

(red. kráceno)

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.