pečuj doma

Jak uplatnit nárok na invalidní důchod z mládí

28.5.2022

Jsem maminka dvojčat, která se narodila ve 24. týdnu těhotenství roku 1999. Syn vážil 490 g a dcera 450 g. Děti chodily do speciální základní školy, jelikož jim byla diagnostikována Lehká mentální retardace. Poté absolvovali učňovský obor. Od té doby jsou na úřadu práce, protože kvůli svému zdravotnímu stavu nemohou nenajít uplatnění na trhu práce, a nyní pracují v chráněné dílně, kde mi poradili, ať zažádáme o invalidní důchod. To jsme 3.10.2021 udělali. Synovi byl přiznám ID ve II. stupni rozhodnutím ze dne 20.10.2021. Dcera zatím na vyřízení žádosti čeká. Bylo mi doporučeno podat si žádost, že by jim měl být důchod přiznán muž od dětství. Proto se obracím na vás.

Odpověď

Co se týče invalidního důchodu a možnosti využití opravných prostředků, není tolik důležité, ke kterému datu byl invalidní důchod přiznán, ale to, kdy jste si převzala rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu.

Vy sice píšete, že synovi byl důchod přiznán rozhodnutím ze dne 20.10.2021, ale po podané žádosti 3.10. 2021. Jelikož vyřízení invalidního důchodu dle mých zkušeností trvá 3, 5, ale i více měsíců, usuzuji, že máte na mysli, že nárok na důchod byl přiznán ke dni 20.10. 2021, ale rozhodnutí jste obdrželi až někdy teď v posledních dnech. V tom mne ostatně utvrzuje i skutečnost, že druhému z Vašich dětí – dvojčat důchod ještě přiznán nebyl a žádosti byly podány najednou.

Pokud by bylo rozhodnutí z 20.10. 2021, bylo by to s opravnými prostředky dost problematické, ne-li neřešitelné. Pokud jste však rozhodnutí obdržela někdy teď, pak vězte, že lhůta pro podání námitky začíná běžet následující den po převzetí dopisu na poště (pokud byl dopis uložen na poště delší čas, začíná lhůta běžet 10. dnem uložení) a činí 30 dnů.
Pozor, lhůtu je třeba dodržet a není možné ji prodlužovat!

A co můžete tedy v námitkách žádat?

Přestože to nezmiňujete, je možné, že se domníváte, že synovi měl být přiznán invalidní důchod vyššího, tj. III. stupně, ale můžete žádat i o to, aby se změnilo datum vzniku invalidity.

Z praxe víme, že posudkoví lékaři často stanovují datum vzniku invalidity podle data na lékařských zprávách, které jsou doloženy praktickým lékařem, když si od něj posudková služba vyžádá popis zdravotního stavu žadatele.

Jelikož bývá navíc v žádosti od posudkové služby uvedeno, aby byly dokladovány zprávy z poslední doby (ne starší 3 měsíců), je celkem logické, že pokud posudkový lékař stanovuje datum vzniku invalidity podle data na těchto lékařských zprávách, určí je někde „okolo“ data podání žádosti nebo rovnou k datu podání žádosti.

Je však pochopitelné, že zdravotní postižení nevzniklo ani v den, kdy byl syn vyšetřen ani v den, kdy jste podali žádosti o invalidní důchod.

Jak určit/změnit/žádat o změnu data vzniku invalidity?

Jelikož píšete, že obě Vaše děti se se zdravotním (mentálním) postižením již narodily, potvrzujete tím jen to, že invalidita nevznikla v době podání žádosti, ale dávno před tím. V České republice (na rozdíl od některých jiných států) je však invalidní důchod přiznán při plnění 2 podmínek:

1) zdravotní stav
2) doba pojištění

Doba pojištění je doba, kdy si člověk hradí sociální pojištění, a to buď prostřednictvím svého zaměstnavatele (kdy je mu strhávána z výplaty a doplácena zaměstnavatelem), je-li OSVČ, pak v případě, že si pojištění hradí sám, není-li zaměstnán, zda je k pojištění přihlášen, hradí si je z vlastních prostředků, případně, zda je doba pojištění zajištěna jiným – náhradním – způsobem, např. evidencí u úřadu práce, dobou péče o nezletilé dítě (např. rodičovská dovolená) apod.

Zákon (č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) jasně říká, kolik doby pojištění kdo potřebuje. Logicky z toho vyplývá, že čím je člověk starší, tím více doby pojištění musí splnit, aby mu vznikl nárok na invalidní důchod:

„a) do 20 let méně než jeden rok,
b) od 20 let do 22 let jeden rok,
c) od 22 let do 24 let dva roky,
d) od 24 let do 26 let tři roky,
e) od 26 let do 28 let čtyři roky a
f) nad 28 let pět roků.“

Jak vidíte, u lidí mladších 20 let je třeba získat „méně než jeden rok“ pojištění. V praxi stačí doložit jen jeden jediný den. Aby to však nebylo tak jednoduché, nezapočítává se veškerá doba pojištění, ale jen:

„(3) Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se za dobu pojištění považuje též doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) a dále doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice, a to před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia. Ustanovení § 12 odst. 1 věty druhé platí zde přiměřeně.“

Co to znamená pro Vás a Vašeho syna?

Ano, můžete pro syna žádat zpětné uznání invalidity a zpětnou výplatu invalidního důchodu, avšak jen ke dni nástupu na střední školu. Jak můžete vidět, doba studia na základní škole se pro nárok na invalidní důchod nezapočítává, započítává se až doba studia na střední škole.

Jak vidíte víše, podmínkou je získat nejméně 1 den pojištění. Žádat zpětně tedy můžete k datu, kdy syn nastoupil na střední školu, resp. k druhému dni, kdy měl potvrzeno, že studuje.
Jelikož píšete, že obě děti navštěvovaly učňovský obor, doložení potvrzení o studiu a tím i doby pojištění by tedy neměl být problém.  

Jak už jsem se zmínila výše, jelikož invalidita byla uznána k říjnu 2021, bude třeba doložit (staré) lékařské zprávy, které by potvrzovaly, že syn měl stejné zdravotní postižení již v době nástupu na střední školu. Mělo by jít o zprávy nejen s uvedenými „starými“ daty, ale důležité je i doložit stejné zdravotní postižení (aby se nestalo, že by synovi byl uznán např. nižší stupeň invalidity).

Jak je invalidní důchod posuzován?

Jelikož píšete, že jste obdrželi synovo rozhodnutí, dovolím si předpokládat, že máte 2 dopisy – první s posudkem o invaliditě, druhý s rozhodnutím. Pozor, pokud Vám zatím přišel jen posudek o invaliditě, proti němu se odvolat nelze, ale lze na jeho základě námitku již začít připravovat a podat ji, jakmile obdržíte i rozhodnutí. Námitka se podává vždy proti rozhodnutí.

Nárok na invalidní důchod, resp. zdravotní stav pro nárok na invalidní důchod je posuzován dle tzv. ztráty schopnosti výdělečné činnosti. Tedy toho, o kolik % poklesla v důsledku zdravotního (mentálního) postižení synova schopnost pracovat. Tuto schopnost posuzuje posudkový lékař a vychází při tom z vyhlášky 359/2009 Sb., o posuzování invalidity.

Vyhláška je poměrně rozsáhlá - přes 100 stran, pro lepší orientaci je však rozdělena na kapitoly a oddíly podle onemocnění a postižení. Mentální postižení naleznete v kapitole V. (DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ - ke stažení).

Dovolím si předpokládat, že posudkový lékař zařadil Vašeho syna do některého z oddílů právě v této, V., kapitole. Pro jistotu však doporučuji tuto věc ověřit a to tak, že si projdete posudkový závěr v posudku o invaliditě a příslušnou kapitolu a oddíl si tam vyhledáte.

Pokud byl syn zařazen do jiné kapitoly, můžete si ji sama zdarma vyhledat buď na www.zakonyprolidi.cz nebo nám posudek pošlete a my Vám s orientací ve vyhlášce rádi pomůžeme.

Doporučuji prostudování textu vyhlášky a případnou konzultaci s odborným lékařem Vašeho syna. Ostatně od tohoto lékaře budete potřebovat i potvrzení o zdravotním stavu, resp. popis zdravotního stavu, který měl syn v době nástupu na střední školu. 

Zde přikládám přehled procent, jak je upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, která jsou třeba pro přiznání jednotlivých stupňů invalidity:

I. stupeň – 35 – 49 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti
II. stupeň – 50 – 69 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti
III. stupeň – 70 % a větší pokles schopnosti výdělečné činnosti

Má-li žadatel o důchod více zdravotních omezení, jejich procenta se nesčítají. Posudkový lékař pouze vybere 2 nejzávažnější. U prvního přizná procenta dle rozmezí uvedeného ve vyhlášce, druhý handicap může „ocenit“ max. 10 %. Výsledný počet procent je tedy součtem těchto dvou čísel.
Stejným způsobem může posudkový lékař ohodnotit zdravotní stav žadatele jako velmi dobrý (např. dobře kompenzovaný léky nebo vhodnou pomůckou) a může až 10 % odečíst.
Vždy tedy počítejte, že procentuální rozmezí z vyhlášky muže být plus mínus o 10 % větší.

I toto zhodnocení najdete popsáno v posudkovém závěru synova posudku o invaliditě.

Je mi jasné, že to, co tady popisuji, pro Vás nemusí být vůbec jednoduché. Daná problematika je opravdu dost složitá. Pokusím se to tedy stručně shrnout, a pokud by Vám bylo cokoli nejasného, neváhejte se nás znovu zeptat.

Nejprve tedy, prosím prověřte datum převzetí rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu. Spočítejte si podle výše uvedeného návodu 30denní lhůtu pro podání námitky. Prověřte datum, kdy syn nastoupil na střední školu, tj. datum, od kterého by mu měl vzniknout nárok na invalidní důchod. Zajistěte staré lékařské zprávy a prověřte podle posudku o invaliditě, jak byl synův zdravotní stav posuzován. Potom k tomuto datu žádejte v námitkách zpětné uznání invalidity a dokladujte nárok těmito zprávami.

Pokusila jsem se zde vypsat všechna kritéria přiznání invalidního důchodu a možnosti, které teď máte. Pokud byste měla k tomu dotazy, prosím, napište nám.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

(6.5.2022)

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.