pečuj doma

Mám zdravotní problémy a budu po rozvodu samoživitelka

13.9.2022

Dostala jsem se svízelné životní situace, jsem matka dvou dětí, studují, jedno je ještě nezletilé. S manželem procházíme dlouhodobou krizí kvůli jeho dluhům (téměř na společném rodinném životě nepodílí), kterou již chceme řešit rozvodem. Pracuji jako pečovatelka v domově důchodců, můj příjem činí 30 tis. Kč (náklady na bydlení vč. služeb činí 11 tis. Kč + náklady na dopravu, studium dětí a další). Obávám se, abych vše sama finančně utáhla, mám značné zdravotní komplikace (artróza 2. -3. stupně obou kolen), práce, kterou zastávám, je fyzicky náročná a nevím, jak dlouho setrvám (možná ztráta výdělku do budoucna). Potřebovala bych především poradit v sociální oblasti (příspěvek na bydlení a další) jako samoživitelka.

Odpověď

Mrzí mě Vaše situace, ale snad Vám budu moci být nápomocna.

 1. Pokud jsou ve hře dluhy, nezapomeňte, že pokud nemáte zúžené společné jmění manželů, jsou všechny dluhy nyní ve společném jmění a ani tím, že v rozvodovém vypořádání dluhy vezme na sebe manžel, nemáte vyhráno. Pokud je nebude splácet, mohou se věřitelé domáhat i úhrady po Vás, přestože už budete rozvedená (věřitelé u dluhů vzniklých v době trvání manželství).
  1. Přesto doporučuji ve vyrovnání společného jmění (rozvodové vypořádání – dohoda o vypořádání společného jmění manželů) dluhy zmínit, většinou to manžela, který je přebírá, nutí je hradit (i když bod č. 1 stále platí). Více také zde: https://www.manzelstvi-rozvod.cz/majetkove-vyrovnani-po-rozvodu/
  2. Nyní běží období (do 30.11.2022) Milostivé léto II. pro pohledávky v exekuci, které jsou vedené na organizace provázané se státem (poplatky za odpad, TV, rozhlas, MHD atd.) – možná by Vám to mohlo u některých dluhů pomoci je umořit. Více informací zde: https://www.mpsv.cz/-/milostive-leto-ii-zacina-1-zari-2022 a zde: https://milostiveleto.cz/.
  3. Upozorňuji také na ustanovení občanského zákoníku: § 694 odst. (2) V ostatních záležitostech rodiny právní jednání jednoho manžela zavazuje a opravňuje oba manžele společně a nerozdílně, dal-li druhý manžel k právnímu jednání manžela souhlas; ustanovení § 692 odst. 2 se použije obdobně. Nedovolá-li se však manžel, který s právním jednáním druhého manžela nesouhlasí, pomoci soudu předem, může se dovolat neplatnosti takového právního jednání.
   1. Pokud jsou dluhy nepřiměřené Vašim společným majetkovým poměrům, můžete se dovolávat jejich neplatnosti, aby byly jen manžela a nikoliv, aby spadly do společného jmění. Ale je nutné jednat okamžitě.
   2. Obdobně ještě § 698 odst. 2 občanského zákoníku ve vztahu k majetku.
 2. Píšete, že trpíte artrózou obou kolen, prosím, podívejte se sem: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359#prilohy, kam byste své onemocnění zařadila? Pokusila jsem se Vaši nemoc dohledat - viz obrázek:

  Pokud by Vaše onemocnění odpovídalo alespoň bodu 1b, tak byste mohla (pokud byste získala dobře napsané lékařské zprávy – v duchu daného úryvku) získat alespoň invalidní důchod I. stupně. Ve vyhlášce (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359#prilohy) můžete najít i jiné Vaše obtíže, proto ji dobře projděte. A vše, co Vás trápí, doporučuji vzít ukázat lékařům (oni tuto vyhlášku často neznají). Zprávy následně použijete do řízení o invalidní důchod.
  1. Pokud máte s manželem trápení, dovoluji si být trošku optimistická, zpravidla po ukončení nefunkčních vztahů (pracovních, soukromých…) dochází i ke zlepšení zdravotních obtíží. Přála bych toto i Vám.
 3. Nezapomínejte, že máte v době manželství nárok na to, aby se manžel dle § 690 občanského zákoníku podílel na nákladech domácnosti, a pokud tak nečiní, už nyní můžete žádat o stanovení příspěvku na domácnost (tzv. výživné).
 4. Při návrhu na svěření dětí do péče můžete současně žádat i stanovení vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem. Soud má zkoumat nejen příjem otce, ale i jeho majetkové poměry (např. pokud otec podniká, účetně vykazované příjmy jsou nízké, ale majetkové poměry a životní úroveň může být daleko vyšší – a z toho musí soud vycházet).
  1. Při podávání návrhu nezapomínejte v návrhu uvádět, jak dlouho (resp. od kdy) s manželem nevedete společnou domácnost, abyste pro další sociální dávky mohla být posuzovaná bez dokládání manželova příjmu.
  2. Zajistěte si daňový odpočet (slevu/bonus) na dítě/děti, aby byla na Vás, příp. aby ji přestal uplatňovat manžel.
  3. Jak bude soud posuzovat manželovy příjmy/poměry nelze předem odhadnout, ale kdybyste potřebovala alespoň orientačně posoudit, jaké je nejčastěji přiznávané výživné, podívejte se na nové doporučení: https://www.epravo.cz/top/clanky/co-ocekavat-od-novych-tabulek-vyzivneho-113989.html.
 5. Jakmile pořešíte zrušení vedení domácnosti, návrh na svěření dětí do péče a případně současně podávaný návrh na rozvod (vše s uvedením, od kdy s manželem již nežijete), tak bude přechodné tříměsíční období, kdy pro Úřad práce, který vyplácí sociální dávky, ještě stále budete posuzovaná s manželem. Pak požádejte o tzv. vyjmutí ze společně posuzovaných osob. Doložte na ÚP - odbor státní sociální podpory: Potvrzení, že manžel neuplatňuje daňovou úlevu na děti; Návrh na svěření dětí do péče/rozvod, kde je uvedeno, jak dlouho spolu nežijete; další důkaz o nežití (např. potvrzení z bydlení – odhlášení ze služeb, trvalého pobytu apod.).
  1. Vzhledem k výši Vašich příjmů (a do budoucna se do nich započtou i příjmy z výživného) podejte žádost o příspěvek na bydlení. Nepíšete, ve kterém městě bydlíte, takže Vám předvýpočet nemohu udělat, ale podle mého odhadu, pokud Vámi uváděných 11 000 Kč nákladů na bydlení obnáší nájem, vodné stočné, plyn, elektřinu, odpad, teplou a studenou vodu, topení (a naopak neobsahuje poplatek za rozhlas a TV, hypotéku, příspěvek do fondu oprav atd.), tak by Vám mohl příspěvek vyjít až cca 3 000 Kč (Z Vašich příjmů se vezme 30 % /v Praze 35 %/ a ty se odečtou z nákladů - pokud náklady nepřesahují státem uznané normativy). Přesněji získáte odhad, když si zadáte konkrétní informace do kalkulačky zde: https://www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni
   1. Vždy se dávka posuzuje čtvrtletně (tedy průměr příjmů a nákladů za kalendářní čtvrtletí a to i prémií, doplatků/nedoplatků).
   2. Bude-li Vám dávka vycházet, žádost se podává na Úřadu práce – odbor státní sociální podpory (https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-na-pobocky). Žádost a potřební přílohy naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#statni-socialni-podpora. Žádost lze podat i elektronicky + ofotit přílohy. Úřad si Vás pak k ověření příloh může vyzvat, abyste je donesla k nahlédnutí na úřad. Většinou se toto dělá při prvním podání žádosti.
  2. Pokud bude mít určené soudem výživné na dcery, tak pokud by manžel (exmanžel) výživné nehradil, mohla byste na stejném odboru požádat o náhradní výživné (více info zde: https://www.mpsv.cz/-/nahradni-vyzivne). K tomu akorát potřebujete už doklad o svěření do péče s vyznačením nabytím právní moci.
  3. Vzhledem k výši Vašich příjmů (a do budoucna se do nich započtou i příjmy z výživného) podejte žádost o přídavky na děti (https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#statni-socialni-podpora), protože podle mého odhadu, který si výpočtem můžete ověřit zde: https://www.kurzy.cz/kalkulacka/pridavky-na-dite/ byste měla mít na každou dceru nárok na zvýšený přídavek na dítě. Opět jako u příspěvku na bydlení se dokládají příjmy za kalendářní čtvrtletí (do kalkulačky si tak dejte průměrný příjem v posledním čtvrtletí, příp. ve čtvrtletí, které po uplynutí 3 měsíců přechodného období bude předcházet podání žádosti /př. manžel se odstěhuje 7.9.2022, přechodné období 3 měsíců – říjen, listopad, prosinec; můžete žádat od 1.1.2023 a doložíte příjmy za 4. čtvrtletí 2022).
 6. Nad vše výše uvedené upozorňuji, že jako rodič dítěte máte právo na úpravu pracovní doby dle zákoníku práce § 241:
  (1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.
  (2) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)77a), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
  (3) Zakazuje se zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.

Snad jsem nic neopomněla a snad je pro Vás výše uvedené srozumitelné. Kdybyste potřebovala cokoliv vyjasnit nebo doplnit, ozvěte se nám.

Mgr. Radka Pešlová

(red. kráceno)

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Riziko úmrtí z vedra u nás velmi stoupá, říká expert

14.6.2024 O více než 40 procent vzrostlo za posledních 30 let v Česku riziko úmrtí z vedra. Muži se ovšem dokázali na vysoké teploty adaptovat lépe než ženy. „Podle jedné z hypotéz za to může rozdílná socioekonomická úroveň mužů a žen,” říká v rozhovoru pro iDNES.cz Tomáš Janoš z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty MU. Vyjímáme z něho: více...

INFO: Rusové počítají s velkou válkou, ale nás mezi dvacítku nepřátel neřadí

14.6.2024 Více než polovina Rusů, a to 57 procent, počítá s možností vypuknutí třetí světové války. Ve vítězství Ruska či koalice s ruskou účastí věří 64 procent dotázaných, napsal server The Moscow Times. Vychází přitom z průzkumu výzkumné skupiny Russian Field. Potěšující pro nás snad je, že ČR Rusové nezahrnují mezi dvacítku hlavních nepřátel. více...

PTÁTE SE: Úmrtí rodiče, který se staral o syna s mentálním postižením

13.6.2024 Zemřelý žil ve společné domácnosti s dospělým synem s mentální retardací. Vše kolem vyřizuje mladší sourozenec. Ale nejsme si jistí, že jsou zajištěny jeho práva a ochráněny jeho zájmy.
ODPOVĚĎ
Děkujeme Vám za dotaz a za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila. Musím říci, že z Vašeho dotazu mi není úplně jasné, z čeho plynou více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.