pečuj doma

Místo průkazky ZTP/P má mít syn jen TP

29.11.2022

Syn s diagnózou dětský autismus mel do svých 15 let, tedy do srpna 2022, průkaz ZTP/P. Nyní nám přišlo oznámeni, že se chystají přiznat nám pouze TP. Převzala jsem osobně posudek, ale nenašla jsem nic, co by z něj bylo formálně vynecháno. Tudíž z možností, které mi sdělila pracovnice, jsem zvolila odvolaní po přijetí rozhodnutí, protože nové zprávy jsem k dispozici neměla a nemám. U paní doktorky na psychiatrii jsme sice byli, ale ta mi řekla, že se jí syn líbí a že tam kolikrát má horší případy. Což nepopírám a jsem za synovy pokroky též ráda. Jsou ale výsledkem mého přístupu a spousty aktivit. Nyní v listopadu už mi nepřisel ani příspěvek na péči. Ještě jsem nezjišťovala více informací.

Odpověď

Bylo by potřeba ještě zajít nejen na Úřad práce, kde jste byla pro posudek, ve kterém nic nechybělo, jak píšete, ale také na Lékařskou posudkovou službu, protože chyba mohla nastat v podkladech. Je potřeba na posudkové službě ve spise zkontrolovat (vyfotit) tiskopis lékařský nález od pediatra a současně lékařské zprávy, které byly k posouzení dodány.
Právní nárok k nahlížení plyne z § 38 správního řádu. Kdyby se bránili pracovníci, že lékařský nález mají jen v elektronické podobě, máte právo, aby Vám ho vytiskli, anebo stačí vyfotit to, co uvidíte, když Vám ho ukáží na obrazovce (opravdu máte jako rodič právo vidět VŠECHNY podklady).

Aby byl nárok na vyšší stupeň, než je TP, je potřeba, aby v lékařských zprávách i v tiskopise lékařský nález zazněla ta správná slova. Sama píšete, že se psychiatričce syn líbí, že zná horší… ale průkazka se nedává, protože je syn na tom hůř než ostatní, a neodebírá se za to, že syn je „hezčí“ než ostatní.
Průkazka má usnadnit mobilitu a orientaci, proto se dává na vymezené diagnózy. Pokud ji syn splňuje, měl by mít nárok.

Prosím, zkontrolujte, zda v popisech od lékařů je definice odpovídající tomu, co potřebujete:

 • „TP“ (průkaz TP) má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru.
 • „ZTP“ (průkaz ZTP) má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.
 • „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace v exteriéru.

A pak je potřeba mít zprávu, kde je co nejlépe napsáno, jak se syn není schopen pohybovat/orientovat bez doprovodu a proč (ztratí se, má panické ataky, nezvládá vnější prostředí…), a současně by v textu zprávy neměly znít pochvaly, jak skvěle syna vedete, jak pod vedením mámy rozkvétá, ale mělo by dojít ke strohému popisu, aby se co nejlépe podobal některé z uvedených diagnóz:

Pro TP

 1.  ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny,
 2. anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně,
 3. podstatné omezení funkce dolní končetiny,
 4. středně těžké omezení funkce dvou končetin,
 5. zkrácení dolní končetiny přesahující 5 cm,
 6. postižení pánve s poruchou pánevního prstence a závažnou neurologickou symptomatologií,
 7. postižení páteře s často recidivujícími projevy nervosvalového dráždění a poruchou svalového korzetu nebo se ztuhnutím dvou úseků páteře,
 8. stavy spojené s často se opakujícími poruchami vědomí nebo závrativými stavy,
 9. omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení při interních a onkologických postiženích,
 10. psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru; u mírného stupně autistické poruchy se zachovanou přiměřenou komunikací a chováním v obvyklých situacích, s obtížným navazováním sociálních kontaktů, s projevy zvláštních nebo neadekvátních odpovědí na sociální stimulaci okolí,
 11. neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability, slabostí dvou končetin a podstatným snížením dosahu chůze.

Pro ZTP

 1. anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
 2. anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
 3. funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
 4. anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
 5. anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
 6. těžké omezení funkce dvou končetin,
 7. postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,
 8. postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
 9. těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,
 10. celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
 11. kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
 12. oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
 13. psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru; u středně těžkého stupně autistické poruchy s nápadnými deficity ve verbální a nonverbální komunikaci, značně abnormálním nebo rušivým chováním, s výrazně redukovanou nebo výrazně abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí.
 14. neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

Pro ZTP/P

 1. anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu,
 2. anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše,
 3. anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní končetiny v úrovni paže a stehna,
 4. funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční ztráta horní končetiny,
 5. funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí,
 6. zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se rozumí hrudník, páteř, pánev, končetina,
 7. disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška nepřesahuje po ukončení růstu 120 cm,
 8. multiorgánové selhávání dvou a více orgánů nebo ztráta imunity spojené se zvlášť těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti,
 9. celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby mladší 18 let věku,
 10. neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
 11. kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
 12. střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50,
 13. psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace; u těžkého stupně autistické poruchy s těžkou poruchou verbální a nonverbální komunikace, těžce abnormálním nebo rušivým chováním, s minimální odpovědí nebo těžce abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí,
 14. neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.

Pokud „se syn vejde“ do správné kolonky, má cenu podat odvolání. Vzor Vám přidávám níže – pokud byste si s ním nedokázala poradit, dejte nám vědět – jsme schopni Vám pomoci. Ale snad je pro Vás dostatečně návodný.

ABYSTE MOHLI USPĚT – OPAKUJI – JE TŘEBA MÍT ODPOVÍDAJÍCÍ POPIS V LÉKAŘSKÉ ZPRÁVĚ. Pokud takový popis není, není ještě sice vše ztraceno, ale výrazně se snižuje pravděpodobnost úspěchu.

Pokud máte nějaké doplňující dotazy, jsme Vám k dispozici

Mgr. Radka Pešlová

VZOR


Úřad práce České republiky – krajská pobočka v ... (pobočka, na kterou jste žádost podávali, https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2
Kontaktní pracoviště ... (pobočka, na kterou jste žádost podávali)
adresa ... (pobočka, na kterou jste žádost podávali)
PSČ Město

V ... dne ...

číslo jednací: ...
spisová značka: ...

Odvolání proti rozhodnutí ze dne ... o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením
s označením „TP” na místo průkazu s označením „ZTP“

Vážení,

odvolávám se proti výše uvedenému rozhodnutí, neboť se domnívám, že správní orgán nedošel k posudkově správnému závěru ve věci posouzení mého zdravotního stavu rozhodného pro přiznání průkazu.
Správní orgán dovodil, že mám podle § 34 zák. č. 329/2011 Sb. odst. 2 nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ (průkaz TP), protože mám pouze středně těžké funkční postižení pohyblivosti nebo orientace (příp. vč. poruchy autistického spektra).
Dovodil: Vyberte jednu z níže uvedených dvou variant, kterou úřad uvedl v rozhodnutí, druhou umaže. Buď se špatně pohybujete, nebo orientujete. Pokud se Vás týkají obě – ponechte obě.
● že při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu jsem schopen/na samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, že jsem v exteriéru schopen/na chůze se sníženým dosahem, a že mám problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. (toto se týká schopnosti pohybu – mobility)
● že při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu jsem schopen/na spolehlivé orientace v domácím prostředí, a že mám zhoršenou schopnost orientace jen v exteriéru. (toto se týká schopnosti orientovat se)

Domnívám se, že na základě špatného hodnocení tiskopisu Lékařský nález, který vyplňoval můj ošetřující lékař (tento tiskopis je uložen na posudkovém lékařství a je velmi vhodné, abyste se s ním před odvoláním seznámili – máte právo nahlížet do spisu podle § 38 správního řádu a můžete si jej vyfotit třeba na mobil, abyste věděli, co v něm je, až budete toto odvolání psát) a lékařské zprávy MUDr. ..., ze dne ..., došlo k nesprávně zjištěnému stavu, o němž jsou stále důvodné pochybnosti. Posudkový závěr nebyl učiněn na základě dostupných podkladů. Posudkový závěr nerespektoval lékařskou zprávu MUDr. ..., ze dne ..., která definuje můj zdravotní stav jako těžké funkční postižení pohyblivosti nebo orientace (příp. vč. poruchy autistického spektra). Moje/můj lékař/ka na základě dlouhodobého sledování mého zdravotního stavu a po absolvování složitých vyšetření, které nelze nahradit setkáním s posudkovým lékařem, dovodil/a: Vyberte jednu z níže uvedených dvou variant, druhou umaže. Buď se špatně pohybujete, nebo orientujete. Pokud se Vás týkají obě – ponechte obě.
● že při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu ne/jsem schopen/na samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru jsem schopen/na chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. (toto se týká pohyblivosti a podstatné je naplnění vytučněné části)
● že při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu ne/jsem schopen/na spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru mám značné obtíže. (toto se týká orientace a podstatné je nezvládání – tedy, že máte značné obtíže)
 Zároveň mě správní orgán při posouzení mého zdravotního stavu nesprávně, bez hlubšího zkoumání, zařadil do kategorie: (vyberte definici Vašeho postižení, kterou Vám přisoudili, zbytek umažte)

 1. ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny,
 2. anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně,
  podstatné omezení funkce dolní končetiny,
 3. středně těžké omezení funkce dvou končetin,
 4. zkrácení dolní končetiny přesahující 5 cm,
 5. postižení pánve s poruchou pánevního prstence a závažnou neurologickou symptomatologií,
 6. postižení páteře s často recidivujícími projevy nervosvalového dráždění a poruchou svalového korzetu nebo se ztuhnutím dvou úseků páteře,
 7. stavy spojené s často se opakujícími poruchami vědomí nebo závrativými stavy,
 8. omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení při interních a onkologických postiženích,
 9. psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně vysoce funkčního typu autismu,
 10. neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability, slabostí dvou končetin a podstatným snížením dosahu chůze.

Z lékařského hlediska jde o velmi jemnou nuanci mezi posouzením, co je ještě středně těžké a těžké postižení. Přesto se domnívám, že posudkový lékař na základě přiložených lékařských zpráv měl určit zdravotní postižení v intencích následujících diagnóz: (vyberte definici Vašeho postižení, kterou si myslíte, že splňujete a máte k ní důkazy – zprávu, ve které se tato diagnóza píše. Zbylé diagnózy – body, které se Vás netýkají, umažte)

 1. anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
 2. anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
 3. funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
 4. anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
 5. anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
 6. těžké omezení funkce dvou končetin,
 7. postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,
 8. postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
 9. těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,
 10. celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
 11. kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
 12. oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
 13. psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,
 14. neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

K výše uvedenému tvrzení přikládám lékařskou zprávu/lékařské zprávy, která/é plně popisuje/í můj zdravotní stav, a ze kterých vyplývá moje zdravotní postižení: ... (doplňte popis, který je v lékařské zprávě a současně se shoduje s popisem diagnózy, kterou jste vybrali v předchozím odstavci)

Důkaz:

● lékařská zpráva MUDr. ... ze dne ...

Správní orgán se nikterak nezabýval odůvodněním, proč využívá definici středně těžké postižení oproti pojmu těžké. Rozhodnutí není dostatečně zdůvodněno a není srozumitelným způsobem odůvodněno, tak aby nedocházelo k pochybnostem v jeho výkladu. Správní orgán nezdůvodnil, co se v mém stavu zásadně změnilo, že přehodnotil překvapivě dosavadní stupeň mého postižení.

Dle správního řádu by měl také úřad smírčím způsobem odstranit rozpory a podle možností vycházet vstříc žadateli. Smyslem sociálního zabezpečení (a jedním z ústavních práv) je také osoby chránit a pomoci jim snášet jejich tíživou situaci. Smyslem průkazu pro osoby se zdravotním postižením je především využít výhod, které poskytují – předně moci parkovat blíže potřebným prostorům a tím tedy kompenzovat nedostatečnost v mobilitě a orientaci (následnou možností využívat parkovací průkaz, který je na průkazu ZTP a ZTP/P závislý). Ani tímto hlediskem se úřad nezabýval, neboť v opačném případě by v případě rozporů nepřiznal pouze “TP”, kteréžto samo o sobě téměř k ničemu neopravňuje a neřeší moji tíživou situaci. Nerespektování TP průkazu je zjevné i z toho, že při jeho přebírání jsem musel/a vystát frontu, na místo toho, abych v souladu s § 36 odst. 1 písm. b byl/a přednostně odbaven/a.

Posudkový závěr vykazuje zásadní rozpory s právem:

● není zjištěn stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti
● správní orgán učinil vlastní závěr mimo podkladovou dokumentaci, případné rozpory v dokumentaci nezkoumal, nezdůvodnil a neuvedl, proč rozhodl, jak rozhodl
● posudkový lékař nemá dostatečnou kvalifikaci k učinění posudkového závěru vlastním uvážením mimo jeho specializaci a nenařídil další odborná vyšetření pro plné objasnění mého zdravotního stavu
● správní orgán rozhoduje o přiznání průkazu a zároveň svojí činností nenaplňuje pomoc osobě v tíživé situaci. Vzhledem k tomu, že jsem osobou těžce postiženou, měl by správní úřad klást důraz na poučovací povinnost a měl by mi vycházet vstříc, tak aby mi pomohl hájit a chránit mé zájmy. Úřad tak nekoná. Nebyl/a jsem poučen/a, že mé doklady nejsou dostatečné k vydání uspokojujícího rozhodnutí, že posudkový lékař nemá kompletní dokumentaci, ze které by byl schopen stanovit jednoznačný závěr, že si dokumentace v případném ohledu může i odporovat. Úřad neodstranil smírčím způsobem rozpory v řízení a nevyjasnil mi rozdílnost v nuancích posudkového zhodnocení.

Prohlašuji a dokládám, že:

... (stručně popište svůj tíživý zdravotní stav. V popise musí zaznít, že:
● jde o dlouhodobý těžký zdravotní stav,
● jde o značné obtíže v oblasti mobility/pohyblivosti a orientace
● jde o diagnózu uvedenou v odstavci, kde jsou vymezena písmenka A až N)
Vyvarujte se srovnání s druhými, politickým stížnostem a obšírnému popisu, co se Vám kdy v historii přihodilo.
Soustřeďte se na prokázání toho, že patříte pod některý z bodů A až N, a že k tomu máte odpovídající lékařské zprávy. V lékařských zprávách zvýrazněte popis, který Vaše tvrzení podporuje.)

Protože jsem zjistil/a, že správní orgán neposoudil dostatečně důsledně můj zdravotní stav, rozhodl/a jsem se podstoupit další vyšetření (na vlastní žádost), která by více objasnila a potvrdila můj skutečný závažný tíživý dlouhodobý zdravotní stav.

Další lékařskou zprávu od ... (např. neurologa) ještě doložím v průběhu řízení, tak aby již zdravotní stav nemohl být zlehčován.

Ze všech výše uvedených důvodů žádám o přehodnocení závěrů a přiznání průkazu s označením ZTP.

S pozdravem

 

podpis                   …………………..
jméno a příjmení   …………………..
rodné číslo            …………………..
adresa                   …………………..

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Dcera omezená ve svéprávnosti si dojednala paušál

29.5.2024 Dceři je 23 let, je nesvéprávná na podepisování smluv, ale nyní si dojednala paušál. Chci se zeptat, jestli je tato smlouva platná nebo ne. 
ODPOVĚĎ
Omezení svéprávnosti není trest a zákaz dělat činnosti (pro dceru). Dcera může dle § 64 občanského zákoníku dělat běžné věci více...

INFO: Výsměch Jurečkovi za výroky, že lidé budou v penzi 21,5 let

29.5.2024 Poslanci opozičního ANO se přou s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou z KDU-ČSL kvůli tomu, že vláda tvrdí, že v penzi lidé stráví v průměru 21,5 roku. Sněmovna pokračuje na mimořádné schůzi v diskusi o návrhu důchodové reformy, která má zvýšit věk odchodu důchodu nad 65 let podle doby dožití. více...

ZPRÁVY: Jednání o důchodech ve sněmovně dnes odpoledne začalo

28.5.2024 Poslanci koalice a opozice se střetnou u dalšího tématu, které je rozděluje – u důchodové reformy. Na rozdíl od předchozích jednání by se mělo uskutečnit důstojně, bez nocování ve Sněmovně. Mimořádná schůze, která odstartovala jednání Poslanecké sněmovny o důchodové reformě, by měla trvat do čtvrtka. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.