pečuj doma

Nesouhlasím s odejmutím invalidního důchodu

18.5.2023

Přišlo mi rozhodnutí o odejmutí invalidního důchodu 1. stupně, až tři týdny po ukončení. Nesouhlasím s tím. Prý moje schopnost práce neklesla o 43 %, co mi vypočítali poprvé před 4 lety, ale pouze o 30 %. Já i můj praktický lékař jsme posílali vyplněný dotazník s tím, že se mé potíže určitě nezlepšily, ba naopak. K tomu se přidaly i vleklé psychické potíže. Jak mám prosím sepsat odvolání?

Odpověď

Děkujeme Vám za dotaz a za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila.

Z toho, co píšete, si dovolím předpokládat, že nemáte všechny potřebné informace týkající se posouzení nároku na invalidní důchod, proto je zde trochu popíši. Podle nich se pak můžete sama rozhodnout a zhodnotit své šance v námitkovém řízení.

Podmínky nároku na invalidní důchod upravuje zákon č. 155/1995 sb., o důchodovém pojištění a vyhlášky 359/2009 Sb., o posuzování invalidity.

To, zda Vám náleží invalidní důchod, záleží na velikosti poklesu tzv. schopnosti výdělečné činnosti, ta musí být neméně 35 %, aby byla přiznána invalidita I. stupně. Z rozhodnutí, které citujete, vyplývá, že v minulosti Vám byl uznán pokles ve výši 43 % a nově 30 %.

Dotazníkem, který zmiňujete, máte patrně na mysli formulář, který Váš (praktický) lékař vyplňoval pro posudkovou službu. Jeho kopii je dobré si opatřit, stejně jako pečlivě prostudovat posudek o invaliditě, na jehož základě bylo Vámi zmiňované rozhodnutí vydáno a který byste měla mít již také k dispozici (posílá se zpravidla do 10 dnů od vypracování posudkovým lékařem a měl Vám být doručen ještě před doručením rozhodnutí o odebrání Vašeho invalidního důchodu).

30 %, které Vám přiznala posudková služba, jak již víte, nestačí. Proto Vám nevznikl nárok ani na I., tj. nejnižší stupeň invalidity.

Nahlédneme-li do posudkového závěru na konci posudku, je tam uvedeno, jak a kam posudková zařadila Vaše zdravotní postižení, tj. kapitola, oddíl, položka, přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity.
Doporučuji nahlédnout do vyhlášky 359/2006 Sb., a zjistit, jak posudková služba vidí Vaše zdravotní postižení (z toho, co vyhláška nabízí). Posudkový lékař vybírá takové zdravotní postižení, které je tomu Vašemu nejvíce podobné a dle rozmezí ve vyhlášce mu přizná příslušný počet procent poklesu schopnosti výdělečné činnosti.

Je mi jasné, že přiřazovat lidem nějaká procenta a „bodovat“ jejich zdravotní stav tímto způsobem Vám může připadat hrozné. Náš systém je tak bohužel nastaven a je tedy třeba hledat způsob, jak si s tím poradit.
Abyste si to uměla představit, tak úplně zdravý člověk má pokles schopnosti výdělečné činnosti 0 %. Čím větší nebo těžší má člověk omezení nebo závažnější onemocnění, tím vyšší stupeň důchodu by mu měl být přiznán, protože má větší pokles schopnosti výdělečné činnosti.

V jednotlivých stupních invalidity jsou tyto hodnoty: 

I. stupeň – 35 – 49 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti

II. stupeň – 50 – 69 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti

III. stupeň – 70 % a větší pokles schopnosti výdělečné činnosti

Co je však ještě důležitější než počet (30 %), je především to, jak byl nárok hodnocen.

Přiznávání poklesu schopnosti výdělečné činnosti je závislé na zdravotním stavu, resp. posouzení daného žadatele. Posudkový lékař vždy vychází ze zprávy (zpráv) odborných lékařů, které mu poskytne praktický lékař (který by měl mít přehled o celkovém zdravotním stavu žadatele), a také z osobního posouzení žadatele před posudkovou komisí. V poslední době, zvláště teď, kdy máme za sebou „covidovou dobu“, je osobní posouzení stále častěji nahrazeno lékařskými zprávami a k osobnímu posouzení až na výjimky nedochází.
To však většinou nevadí, protože posudkový lékař nemá k dispozici žádné diagnostické přístroje ani laboratoř, posouzení zdravotního stavu tedy v každém případě vychází především z lékařských zpráv. Čím lépe jsou zpracovány, tím více by posouzení mělo odpovídat skutečnému stavu. Samozřejmě, pokud je posouzení provedeno kvalitně.

Vy se ve svém dotazu ptáte, jak máte sepsat odvolání. Na tomto místě je třeba říci, že opravným prostředkem není odvolání, ale námitka, kterou je třeba podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Pro sestavení námitky je stěžejní, jak posudková služba nárok vyhodnotila Váš zdravotní stav a zda čerpala ze všech zpráv, které měla k dispozici, a jak jejich obsah pochopila, resp. interpretovala.

Doporučuji tedy projít posudek o invaliditě, kde na první straně uvidíte přehled lékařských zpráv, které měla posudková služba k dispozici. Pozor, nejde o to dodat zpráv co nejvíce, to bývá často spíš na škodu. 
Je třeba říci, že i posudkoví lékaři jsou jen lidé a jsou zavaleni velkým množstvím administrativy a papírování. (Tím je neobhajuji, jen konstatuji, co co se v praxi bohužel stává.) Velmi snadno se tak stane, že ve velkém množství lékařských zpráv něco přehlédnou nebo jim unikne to nejdůležitější.
Podle vyhlášky si sama vyhledejte, oddíl, písm., kapitolu, kam byste měla být zařazena podle Vašeho zdravotního postižení nebo onemocnění.
Pak projděte lékařské zprávy a všímejte si toho, co posudková služba „přehlédla“, na to je pak třeba upozornit v námitce. Konkrétně, bod po bodu, všechny chyby a nedostatky pěkně vypsat.

Při určování počtu procent je posudkový lékař limitován vyhláškou č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, zmíněnou výše. Jedná se o jakýsi výčet nejrůznějších nemocí a vad s tím, že u každého zdravotního omezení je stanovený počet %. Podle tohoto přehledu pak posudkový lékař postupuje a procenta přiznává.
Posudková služba sice Vaše zdravotní postižení zařadila do některé kapitoly, toto zařazení však nemusí být vůbec správné. Mohla se splést „jen“ v tom, že Vás zařadila pod nesprávné písmeno, ale mohla i nesprávně zvolit kapitolu.
Připojuji přehled jednotlivých kapitol dle vyhlášky, abyste viděla, podle jakých oblastí se posudkový lékař orientuje. Celý text vyhlášky je rozsáhlý, můžete si jej zdarma prohlédnout na www.zakonyprolidi.cz. Pokud byste s tím měla problém, napište mi, která část vás zajímá, a já Vám ji pošlu.
Doporučuji projít všechny tyto kapitoly a vyhledat nejen příslušné zařazení Vašeho zdravotního postižení, ale podívat se i jinam, zda nenajdete jinou kapitolu či oddíl, který by na Vás lépe „pasoval“ a kde byste také mohla získat více procent, a tím se více přiblížit nároku na invalidní důchod.
Pokud zjistíte, že zařazením do daného oddílu je Váš zdravotní stav podhodnocen, je pro nárok na invalidní důchod, třeba žádat překvalifikaci na některý ze závažnějších stupňů.

Text vyhlášky slouží posudkovým lékařům jako určitý „návod“, jak mají dané zdravotní postižení posuzovat. Stejným způsobem může však pomoci i Vám, abyste věděla, jak na Vás bude při posuzování nahlíženo, a také, abyste při sestavování námitky věděla, jak žádat o posouzení, resp. jakým způsobem.
Věnujte pozornost nejen jednotlivým oddílům a položkám, ale také Posudkovým hlediskům (v úvodní části dané položky) a Obecným posudkovým zásadám (v úvodu každé kapitoly).

Aby měla námitka větší šanci na úspěch, je třeba nejen vybrat, kam byste měla být zařazena, ale také to správně doložit lékařskými zprávami. Z výše uvedeného je Vám jistě jasné, že nejde o to doložit co nejvíce zpráv, ale především o to doložit takové, ze kterých bude patrné, kam byste měla být zařazena.
Pozor, vůbec nemusíte obíhat lékaře a shánět nové lékařské zprávy. Naopak, projdete-li zprávy, které již v řízení byly použity (měla byste je mít u sebe nebo by je měl mít Váš praktický lékař) a najdete-li v nich něco podstatného, co posudkový lékař přehlédl, upozorněte na to v námitce a bez obav to použijte jako argument pro žádost o zařazení do jiného oddílu či kapitoly s vyšším procentním hodnocením, úřad to musí přijmout.
Jen připomínám, že nejsem lékař, ostatně ani kdybych lékařem byla, nebyla bych schopna (bez komplexní prohlídky a znalosti zdravotního stavu) posoudit, jak byste měla být správně klasifikována a kterému stupni (tj. kapitole, oddílu a položce) dle vyhlášky její zdravotní stav odpovídá.
A právě toto je třeba, abyste Vy sama, příp. konzultací s Vašim odborným lékařem či lékaři, vyhodnotila. S tím pomoci nemohu.

Samozřejmě můžete podat námitku i tak, že napíšete, že rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávně zhodnoceného zdravotního stavu a budete žádat, aby vše ČSSZ posoudila a přezkoumala sama (tj. aby oni zdravotní stav zhodnotili a zvážili, zda byste neměla být zařazena jinam, např. do položky pro „těžší stupeň daného postižení“, zde je však šance na úspěch naprosto mizivá. Většina těchto námitek bývá zamítána s tím, že odvolací orgán vše prošel a neshledal žádné pochybení.)
Chcete-li uspět, bude třeba, abyste do námitky sama navrhla, jak by zdravotní stav měl být hodnocen, a podložit to lékařskými zprávami.
Doporučuji projít nejen posudkový závěr, ale celý posudek. Zaměřte se především na „skutková zjištění“ a „posudkové zhodnocení“. Najdete-li zde nějaké chyby či nepřesnosti, je třeba na to v námitce upozornit.

Nepopírám, že se jedná o poměrně složitou problematiku, ale chcete-li invalidní důchod získat, pak postup, který Vám zde popisuji, Vám zajistí největší šanci na úspěch. Pozor, jistotu, že invalidní důchod získáte, Vám dát nemohu, ale ujišťuji Vás, že tímto způsobem své šance můžete velmi výrazně zvýšit.

Nevím, jak na tom jste celkově po zdravotní stránce, ale z toho, co zmiňujete, že se u Vás jedná o (nějaké) zdravotní postižení či onemocnění a k němu ještě psychické obtíže.
Pokud se tedy jedná o to, že kromě „základního“ postižení či onemocnění máte další zdravotní omezení, které/která s tímto postižením nesouvisejí, může žádat, aby posudkový lékař v námitkovém řízení nejen uznal pro Vaše základní zdravotní postižení počet procent při horní hranici (dané vyhláškou), ale také pro další zdravotní postižení přičetl dalších 10 %.

Není od věci zmínit, máte-li omezení pro práci, zvláště, pokud je máte někde (pokud možno konkrétně vypsány) ve zprávě od odborného lékaře, příp. pokud je potvrdil i „závodní“ lékař.

Posílám vzor pro sestavení námitky, abyste věděla, jak text správně formulovat a sestavit. Vámi sestavený text pak můžete konzultovat v naší poradně. (...)
Jen ještě připomínám, že lhůta pro podání námitky činí 30 dnů a začíná běžet další den po převzetí rozhodnutí na poště. Je-li dopis s rozhodnutím uložen na poště delší čas, začíná lhůta pro podání námitky běžet 10. dnem uložení.

Je mi jasné, že problematika invalidních důchodů pro Vás může být složitá a orientace v legislativě obtížná. Pokud by Vám tedy bylo cokoli nejasného, neváhejte se na nás opět obrátit, ráda Vám vše vysvětlím.

S přáním úspěšného námitkového řízení.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.