pečuj doma

Nestihlo se rozhodnout o změně stupně závislosti

27.3.2023

Osm let jsem pečovala o svého tatínka ve věku 84 let, který byl po amputaci nohy. Pobíral příspěvek na péči 2. stupně. Vzhledem k zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jsme v říjnu 2022 podali žádost o změnu stupně závislosti. Proběhlo šetření v domácnosti tatínka, lékař úřadu doložil zdravotní dokumentaci a čekali jsme na vyjádření. Do dnešního dne žádné rozhodnutí nepřišlo. Bohužel před pár dny tatínek zemřel. Chtěla bych vědět, jestli úmrtím žádost zaniká, nebo je možné ji došetřit. Mohu v tomto případě se žádostí ještě něco udělat?

Odpověď

Nejprve, prosím, přijměte mou upřímnou soustrast. Úmrtí tatínka je pro Vás jistě smutné i bez toho, abyste musela jednat s úřady.

Situace, kterou popisujete, není až tak vzácná, jak by se možná mohlo zdát. Jak jste sama potvrdila, řízení trvá velmi dlouho a v praxi se tedy bohužel někdy stane, že žadatel (opečovávaný) se dokončení řízení nedožije. Výhodou však je, že zákon (č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky nároku na příspěvek na péči) na tuto možnost pamatuje. V případě, že proběhne sociální šetření ještě před úmrtím, což se stalo i u Vás, resp. Vašeho tatínka, řízení musí (!) být dokončeno.

Zde je text § 16 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde je vše popsáno:
„Přechod nároku na příspěvek a jeho výplatu
(1) Zemřel-li žadatel o příspěvek před pravomocným rozhodnutím o příspěvku, vstupuje do dalšího řízení a nabývá nárok na částky splatné do dne jeho smrti osoba blízká, asistent sociální péče uvedený v § 83, zařízení sociálních služeb poskytující pobytové sociální služby podle § 48, 49 nebo 50, zdravotnické zařízení poskytující sociální služby podle § 52, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc69), dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, pokud některá z těchto fyzických nebo právnických osob byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě v průběhu řízení ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d), jako osoba, která poskytuje žadateli o příspěvek pomoc. Účastníky řízení se stávají všechny fyzické nebo právnické osoby uvedené ve větě první, které se od zahájení řízení podílely na pomoci žadateli o příspěvek do dne jeho smrti. Tyto osoby nabývají nárok na částky příspěvku splatné do dne smrti žadatele o příspěvek za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovaly pomoc. Pokud se v kalendářním měsíci podílelo na pomoci žadateli o příspěvek více těchto osob, nabývají nárok na částku příspěvku rovným dílem, pokud nepředloží příslušné krajské pobočce Úřadu práce dohodu o jiném rozdělení částky příspěvku. Nárok na výplatu příspěvku nenáleží za kalendářní měsíc, ve kterém žadatel o příspěvek zemřel, pokud mu od prvního dne tohoto kalendářního měsíce do dne smrti byla poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.
(2) Jestliže byl příspěvek přiznán před smrtí oprávněné osoby, vyplatí se splatné částky příspěvku, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněné osoby, fyzické nebo právnické osobě uvedené v odstavci 1 větě první, pokud v kalendářním měsíci, za který nebyl příspěvek vyplacen, poskytovala oprávněné osobě pomoc a byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c). Pokud se v kalendářním měsíci, za který nebyl příspěvek vyplacen, podílelo na pomoci oprávněné osobě více fyzických nebo právnických osob, nabývají tyto osoby nárok na příspěvek rovným dílem, pokud nepředloží příslušné krajské pobočce Úřadu práce dohodu o jiném rozdělení částky příspěvku. Nárok na výplatu příspěvku nenáleží za kalendářní měsíc, ve kterém oprávněná osoba zemřela, pokud jí od prvního dne tohoto kalendářního měsíce do dne smrti byla poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.
(3) Nárok na příspěvek není předmětem dědictví.“

Jak vidíte, z pohledu zákona není příspěvek na péči majetkem Vašeho otce, ale toho, kdo o něho pečuje. Pokud jste tedy jediná a hlavní pečující osoba, přechází nárok na příspěvek na Vás. Pokud by vás pečovalo více, příspěvek na péči se bude mezi pečující osoby dělit. Dávka tedy nepřechází do dědictví.

Stejně tak, jste-li hlavní pečující osobou, po smrti tatínka vstupujete do dalšího řízení. Máte povinnost ohlásit (do 8 dnů) pobočce úřad práce úmrtí opečovávaného. A dále máte právo činit stejné kroky, jako by mohl tatínek, pokud by ještě žil. Tj. nahlížet do spisu, vyjadřovat se k podkladům před vydáním rozhodnutí, podávat námitky atd.

Doporučuji tedy pečlivě uschovat všechny doklady (lékařské zprávy) o tatínkově zdravotním stavu, resp. jeho zhoršení, abyste mohla případně doložit, jaké potřeby tatínek ke konci svého života měl, v čem se jeho potřeby zvýšily, co vše jste pro něho musela vykonávat, protože to již sám nezvládal apod.

Vím, že je to citlivé a velmi nepříjemné, po smrti tatínka si vše znovu a znovu připomínat tím, že budete jednat s úřady, pracovat s doklady, ve kterých se Vám bude znovu a znovu připomínat, jaké to bylo, když tatínek ještě žil, přesto doporučuji vytrvat a dohlédnout na to, aby řízení bylo dokončeno, příspěvek byl navýšen tak, jak by dle práva měl, a Vám tím vyplacena dávka za péči, kterou si zasloužíte. Pokud byste potřebovala v průběhu řízení jakoukoli další pomoc či konzultaci, neváhejte se na nás obrátit.

Ještě si dovolím připomenout, že jako hlavní pečující osoba jste ze zákona pojištěna (nárok mají hlavní pečující osoby, které pečují o osoby s příspěvkem na péči ve stupni II., III., nebo IV.) a to jak zdravotně, tak sociálně.

Po skončení péče je třeba kontaktovat zdravotní pojišťovnu a oznámit jí, že pojištění z titulu pečující osoby Vám končí.

Zatímco u zdravotní pojišťovny jde jen o hlášení změny v zajištění pojištění, tak u České správy sociálního zabezpečení (resp. OSSZ – kontakty najdete na https://www.cssz.cz/) je třeba nejen nahlásit změnu, ale také doložit (potvrzením od úřadu práce) dobu péče. Teprve v tu chvíli správa sociálního zabezpečení zahájí takové malé řízení, na jehož závěru by mělo být potvrzení o tom, že doba péče Vám bude uznána jako doba (důchodového) pojištění a tato doba by Vám měla být zaznamenána do tzv. IOLDP (informativní osobní list důchodového pojištění).
Máte-li datovou schránku, můžete si, po skončení tohoto řízení, prostřednictvím IDA (Informativní důchodové aplikace) zkontrolovat, zda doba péče byla do Vašeho „účtu“ zaznamenána.
Ostatně, doporučuji zkontrolovat si všechny doby pojištění (předchozí zaměstnání apod.), v případě, že cokoli schází, kontaktujte ČSSZ a zajistěte doplnění. Čím dříve to uděláte, tím lépe.
Nechávat vše na dobu, kdy budete přecházet do starobního důchodu, což může být za mnoho let a některé firmy, pro které jste pracovala, už v té době nemusejí existovat, Vám muže přinést mnoho nepříjemností a dalšího náročného zařizování.
Více informací o IDA naleznete zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informativni-duchodova-aplikace.
Nemáte-li datovou schránku, můžete si zdarma požádat o zaslání IOLDP. Formulář pro podání žádosti naleznete zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoldp

A v neposlední řadě byst měla vědět, že jako pečující osoba (nemáte-li zaměstnání ani nejste OSVČ) máte právo přihlásit se na úřad práce. Jelikož doba péče je považována za tzv. náhradní dobu zaměstnání a jelikož jste, jak píšete, pečovala 8 let, budete mít splněnu nároku na podporu v nezaměstnanosti.
Tím také budete mít (opět) zajištěno zdravotní i sociální pojištění. Zdravotní po celou dobu evidence na úřadu práce, sociální pak po celou dobu, kdy budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti a v omezené rozsahu i z doby, kdy už nárok na podporu mít nebudete.
Výše podpory v nezaměstnanosti není bohužel v těchto případech příliš vysoká. Je to proto, že podpora pro pečující nepodléhá stejným pravidlům jako podpora v případě, že je příjem ze zaměstnání.
Nevypočítává se v tomto případě z přiznaného příspěvku na péči, ale z násobků minimální mzdy.
Jedná se o postup, který se využívá u uchazečů, kteří před nástupem na úřad práce neměli zaměstnání, ale tzv. náhradní dobu (a tou je i doba pobírání příspěvku na péči, resp. poskytování péče osobě závislé). „Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,…“ 
Vaše výše podpory by se tedy vypočítávala z průměrné mzdy za leden až březen roku 2022.
Možná jste si všimla, že v médiích se často o výši průměrné mzdy hovoří různě a částky udávané z různých zdrojů bývají velmi odlišné. Výši průměrné mzdy pro výpočet různých dávek (či nároků na ně) tedy stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (viz. 426, SDĚLENÍ, Ministerstva práce a sociálních věcí, ze dne 12. prosince 2022, o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti.). Jedná se o částku 39 306 Kč.
Jak by tedy vypadala výše Vaší podpory v tomto případě?  
První 2 měsíce: 5 896 Kč/měs., další 2 měsíce: 4 717 Kč/měs. a po zbývající dobu: 4 324 Kč/měsíc.

S přáním úspěšného dokončení řízení a všeho dobrého

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Problémy s duševním zdravím můžete řešit z domova

22.5.2024 Pokud potřebujete pomoc specialisty na duševní zdraví, nemusíte se spoléhat pouze na klasické ambulance psychiatrů a psychologů, které jsou v dnešních dnech přeplněné a je těžké zde dostat termín. Zkuste využít digitální terapie, které nabízí péči online, tedy doslova odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Jednou z možností je digitální platforma Mindwell. více...

PTÁTE SE: Musí banka kontrolovat kroky opatrovníka, když to dělá soud?

21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...

PTÁTE SE: Jak napsat vyjádření do řízení o příspěvku na péči

20.5.2024 Chci podat odvolání ohledně přiznání výše příspěvku na péči pro syna s poruchou autistického spektra. Připravuji podklady pro vyjádření k rozhodnutí. Díky článku od p. Pešlové na vašich stránkách jsem podala žádost o prodloužení vyjádření. Budu upozorňovat na procesní nesrovnalosti v řízení. Zjišťuji, že při posuzování situace syna nebyly více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.