pečuj doma

Nízký invalidní důchod při Prader-Williho syndromu

23.6.2023

Moje dcera je od narození postižena Prader-Williho syndromem. V září 2022 jsem spolu s ní zažádala o invalidní důchod. Celý průběh se mně zdál dlouhý a podivný. Nakonec nám byl přiznán důchod 3. invalidního stupně v aktuální výši 5 385 Kč. Moje dcera vyžaduje speciální péči, a proto byla soudem nařízena ústavní výchova a dcera umístěna do DD. Pobyt je ale dočasný, proto vyřizujeme přesun do domovu pro osoby se zdravotním postižením. Sociální pracovnici se vyměřený důchod zdá příliš nízký. Obracím se na Vás již jako opatrovník své dcery o radu či pomoc, jak nechat výši invalidního důchodu přezkoumat.

Odpověď

Jestli tomu správně rozumím, řízení o invalidním důchodu pro Vaši dceru, které bylo zahájeno na základě Vaší žádosti podané v září 2022, právě teď skončilo a Vy máte v ruce čerstvé rozhodnutí s důchodovým výměrem na částku 5 385 Kč/měsíc.

Pokud tomu tak je, máte nyní 30 dnů na podání tzv. námitky. Lhůta začíná běžet následující den po převzetí rozhodnutí na poště, pokud bylo rozhodnutí na poště uloženo delší čas, začíná lhůta běžet 10. dnem uložení na poště.

A jak námitku formulovat a co vlastně namítat?

Jde o to, že, pokud jsem správně pochopila situaci Vaší dcery, jedná se o člověka s těžkým mentálním – zdravotním postižením. Pro nárok na invalidní důchod je třeba vždy splnit 2 podmínky – zdravotní stav a dobu pojištění.

V otázce zdravotního stavu patrně nebude sporu. Na základě posouzení zdravotního stavu byl dceři přiznán invalidní důchod nejvyššího, tj. III. stupně invalidity.

Problém však bude patrně v otázce pojištění, resp. v tom, jak bude doba pojištění uznávána. Postižení Vaší dceři zřejmě neumožňuje nastoupit do zaměstnání a zajistit si dobu pojištění z výdělečné činnosti. Měla by být tedy posuzována jako tzv. invalida z mládí.
Jedná se o označení pro osoby, které nemohou pracovat ani studovat (protože jim to neumožňuje zdravotní stav) a nemají tedy potřebnou dobu pojištění. Zákon jim poskytuje výjimku, doba pojištění není požadována, je však třeba doložit, že nejsou schopni pracovat ani studovat.
Výše invalidního důchodu III. stupně by v takovém případě měla být pro rok 2022 měsíčně 14 154 Kč/měsíc. Jedná se o pevnou částku danou výpočtem dle zákona. Tato částka je stejná pro všechny, komu byl přiznán invalidní důchod III. stupně v roce 2022. Pro rok 2023 se částka opět mění, pro další roky také atd.

A jak je to podle zákona? Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění: 

„Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu.
Za invaliditu III. stupně se pro účely věty první považuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění...“

Doporučuji tedy v této chvíli projít rozhodnutí, ve kterém by mělo být uvedeno, jak ČSSZ k výši invalidního důchodu došla. Případně tuto skutečnost můžete prověřit buď osobně na OSSZ nebo telefonicky na ČSSZ (kontakty najdete na https://www.cssz.cz/).

Stejně tak doporučuji projít posudek o invaliditě, kde by mělo být uvedeno, jak na Vaši dceru pohlížel posudkový lékař a zda určil invalidu z mládí. Pokud ne, a uznal její zdravotní stav „jen“ natolik závažný, že odpovídá invaliditě III. stupně, je možné, že právě to bylo příčinou nízkého důchodu Vaší dcery.

Pokud se tedy nemýlím, formulujte námitku tak, aby bylo jasné, že žádáte o uznání invalidity z mládí a přiložte k textu vyjádření lékaře, který potvrdí, že dcera (tak, jak to uvádí zákon, viz výše) má takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění.

V rámci námitkového řízení by měl věc znovu přeposoudit posudkový lékař, a ČSSZ by měla provést nový výpočet invalidního důchodu, jehož výše by měla být ke dní vzniku invalidity (tj. ke dni podání žádosti nebo ke dni, kdy bylo dceři 18 let, 14 154 Kč měsíčně,  zároveň by však v rozhodnutí měla být uvedena i nová výše invalidního důchodu od ledna (s lednovou valorizací) a další výše od června 2023 (další valorizace).

Přiznávám, že výše uvedené důvody dedukuji z toho, co jste napsala ve svém dotazu. Pokud bych se snad v něčem zmýlila nebo pokud by mé vysvětlení pro Vás nebylo jakkoli srozumitelné, ráda Vám vše vysvětlím, jak budete potřebovat.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Doplnění dotazu

Děkuji Vám za laskavou odpověď. V příloze posílám dokumenty, ze kterých dle mého je patrno, že byly podány špatné nebo nedostačující informace od její ošetřující lékařky. Rozhodnutí o výměře důchodu dcery přišlo v lednu, podání námitky do 30 dní již není možné. Dle mého názoru chybí zpráva pro posudkového lékaře z genetiky, kde je jasně uvedeno, že dcera postižená od svého narození. Prosím o radu, jak tedy nyní postupovat, aby mohlo být rozhodnutí přezkoumáno. Mám za to, že pochybila právě její ošetřující lékařka, která neuvedla některé faktické skutečnosti.

Odpověď

Děkuji Vám za doplňující informace. Ano, máte pravdu v tom, že po uplynutí 30denní lhůty již není podání námitky možné. Jak tedy postupovat?

Zažádejte o změnu výpočtu invalidního důchodu podle § 42 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. K žádosti přiložte nějakou lékařskou zprávu, která doloží, že zdravotní postižení dcery vzniklo ještě před jejím 18. rokem. A je-li tomu tak, že dcera není schopna soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění, přiložte i zprávu, ve které to bude uvedeno. Měla by stačit i zpráva od praktického lékaře, resp. pediatra, nemusíte tedy shánět vyjádření odborníka.

A jak žádost formulovat?

Kromě klasických „formalit“ jako je adresa ČSSZ (viz https://www.cssz.cz/) a identifikační údaje dcery (adresa, rodné číslo) a údajů o opatrovníkovi dcery, uveďte toto:

„Žádám o změnu výpočtu invalidního důchodu pro mou dceru…, jejímž jsem opatrovníkem, neboť se domnívám, že měl být pro výpočet invalidního důchodu dcery použit § 42 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.“

Přeji Vám úspěšné vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Problémy s duševním zdravím můžete řešit z domova

22.5.2024 Pokud potřebujete pomoc specialisty na duševní zdraví, nemusíte se spoléhat pouze na klasické ambulance psychiatrů a psychologů, které jsou v dnešních dnech přeplněné a je těžké zde dostat termín. Zkuste využít digitální terapie, které nabízí péči online, tedy doslova odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Jednou z možností je digitální platforma Mindwell. více...

PTÁTE SE: Musí banka kontrolovat kroky opatrovníka, když to dělá soud?

21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...

PTÁTE SE: Jak napsat vyjádření do řízení o příspěvku na péči

20.5.2024 Chci podat odvolání ohledně přiznání výše příspěvku na péči pro syna s poruchou autistického spektra. Připravuji podklady pro vyjádření k rozhodnutí. Díky článku od p. Pešlové na vašich stránkách jsem podala žádost o prodloužení vyjádření. Budu upozorňovat na procesní nesrovnalosti v řízení. Zjišťuji, že při posuzování situace syna nebyly více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.