pečuj doma

Péče jako náhradní a vyloučená doba pro invalidní důchod

14.12.2022

Je mi 42 a byla jsem v září 2022 uznána invalidní v I. stupni. Do roku 2003 jsem byla na rodičovské dovolené, potom od dubna 2005-duben 2009 druhý rodičovský příspěvek, potom do prosince 2011 na ÚP kvůli zdravotnímu stavu dcery, a od konce prosince již dceři přiznán PNP III. stupně, který trvá dosud. Počítají se tyto doby, abych teď měla nárok na výplatu invalidního důchodu? V tomto případě je to náhradní doba pojištění, a ta se prosím počítá jako "odpracovaná" ve smyslu splněné podmínky nároku na výplatu ID?

Odpověď

Ano, odpověď na všechny Vaše otázky zní ano. Doba pobírání rodičovského příspěvku i doba péče o osobu závislou ve III. stupni závislosti jsou považovány za tzv. náhradní dobu pojištění.

Pro Vaši informaci připojuji část § 5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, kde tuto věci uvidíte, část, která se Vás týká, jsem ještě zvýraznila.

Jen, pokud dojde k souběhu těchto dob ve stejném období (např. na jedno dítě čerpáte rodičovský příspěvek a na druhé příspěvek na péči, jste tedy zároveň osoba pečující o osobu závislou a zároveň matka na rodičovské dovolené) se započítává vždy jen jedna z nich.

Pro nárok na invalidní důchod je třeba splnit 2 podmínky. Jednou z nich je zdravotní stav a tou druhou doba pojištění, na kterou se ptáte. Jelikož píšete, že Vám byla uznána invalidita I. stupně, předpokládám, že posouzení zdravotního stavu máte již za sebou a tuto podmínku jste splnila.

Co se týče druhé podmínky, tj. doby pojištění, tak jestli správně počítám, v posledních 20 letech jste získala (nejméně) 14 let doby pojištění. Jelikož zákon říká, že musíte získat buď 5 let (v posledních 10 letech) nebo 10 let (v posledních 20 letech) pojištění, podmínku nároku na invalidní důchod dle pojištění tedy splňujete a to navíc v obou případech (postačí splnit jednu z variant).

Čemu bych však doporučovala věnovat pozornost, je, že z náhradních dob pojištění není započítáváno pojistné, jako je tomu v případě zaměstnání (kdy za Vás zaměstnavatel odvádí pojištění ve výši dle výše Vašeho příjmu), ale „jen“ doba pojištění. Díky těmto náhradním dobám se výše vypočítaného invalidního důchodu nezvýší, ta se bude odvíjet od výše příjmů, které jste měla v zaměstnání, které této péči předcházelo.

Doba péče jako taková se dá tzv. vyloučit. V praxi to znamená, že se doba započítá jako náhradní doba pojištění (tj. nebudou roky chybět), ale jelikož se za ni nezapočítává příjem, mohla by „ředit“ příjem před, či mezi touto péčí, tj. příjem ze zaměstnání a snižovat tak výši výsledného invalidního důchodu.

Doba se dá vyloučit buď všechna, nebo vůbec. Nelze si vybírat, že část se vyloučí a část ne. Buď vše nebo nic. Nicméně vyloučení bývá zpravidla výhodnější.

A jak postupovat, budete-li chtít dobu péče vyloučit?

Vyčkejte na doručení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu. Součástí rozhodnutí bude vypočítaná výše invalidního důchodu. Proti rozhodnutí můžete podat (do 30 dnů od doručení) námitku. Námitku formulujte jednoduše a stručně např. takto:

„Podávám námitku proti výši mého invalidního důchodu a žádám o vyloučení doby péče za předpokladu, že mi to zvýší výši mého invalidního důchod.
Pokud ne, považujte moji žádost za bezpředmětnou.
S pozdravem…“

Text je třeba formulovat takto, aby k vyloučení nedošlo, nebude-li pro Vás výhodnější. ČSSZ Váš invalidní důchod znovu přepočítá a, dojde-li vyloučením doby péče k jeho navýšení, měla by přiznat ten důchod, který je pro Vás výhodnější. Podáním námitky tak nemůžete nic ztratit. Jen získat.

S přáním úspěšného vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Doplnění dotazu

Moc děkuji za vyčerpávající odpověď. Jestli můžu, ještě bych doplnila prosím jednu otázku, jak je myšlena podmínka zohlednění péče viz. odstavec níže, jeden rok zaměstnání či dobrovolné úhrady pojistného, aby se péče počítala jako náhradní doba pojištění, to musí být v těch posledních dvaceti letech, či od prvního zaměstnání které jsem měla, a sčítá se?

Podmínkou pro zohlednění doby péče jako náhradní doby důchodového pojištění je také získání alespoň 1 roku důchodového pojištění zaměstnáním nebo úhradami dobrovolného důchodového pojištění (popř. kombinací – např. půl roku zaměstnání a půl roku úhrady pojistného).

Na eportalu ČSSZ jsem dnes zjistila, že doba péče je tam již uvedena jako náhradní doba a zároveň každý ten rok péče je zapsán jako doba vyloučená, tomu už nerozumím teda vůbec.

Odpověď

Děkuji Vám za zprávu a také za doplňující dotazy.

Podotýkám, že odpověď pro Vás jsem zpracovala, ale považujte ji za obecnou a již teď Vám musím doporučit, abyste se se svými dotazy obrátila také na ČSSZ, příp. nám zaslala Informativní list důchodového pojištění, kde všechny doby pojištění budou jasně vidět a budeme pak moci na Vaše otázky lépe a přesněji odpovědět.

Informativní list důchodového pojištění Vám zdarma zašle ČSSZ nebo bude přiložen k rozhodnutí, příp. si jej můžete sama stáhnout z IDA – Informativní důchodové aplikace na www.cssz.cz.

Co se týče doby vyloučené a náhradní doby pojištění. Jde o to, že doba péče může být obojím. Pro to, abyste měla nárok na invalidní důchod, se Vám péče započítá jako náhradní doba (nebudou Vám tedy chybět roky), aby však nesnižovala (neředila) výši Vašeho invalidního důchodu, bude Vám tzv. vyloučena. Pro výpočet výše Vašeho invalidního důchodu se tedy budou započítávat jen příjmy z Vašeho zaměstnání, které péči předcházelo, bylo-li nějaké.

Pokud vyloučení ČSSZ neprovede automaticky, požádejte o vyloučení formou námitky, jak jsem Vám doporučovala již ve své předchozí odpovědi.

Je třeba nezaměňovat dvě věci. Tj. dobu pojištění a výpočet důchodu. Jak jsem vysvětlovala ve svém předchozím e-mailu, doba pojištění se určuje buď jako 5 let z posledních 10 let nebo 10 let z posledních 20 let. Výpočet následuje po tomto určení.

Jak je uvedeno v § 12 Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění: „Podmínkou pro to, aby se doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. d) hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že o době osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost)5c), rozhodl příslušný orgán sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu17c).“

Jelikož předpokládám, že příspěvek na péči, který čerpá Vaše dcera (a Vy jste její hlavní pečující osobu) byl přiznán tímto způsobem. Měla by Vám být doba péče (celá!) započítána jako náhradní doba a měla by být tedy podmínka pojištění, popsaná výše, splněna.

ČSSZ nejprve prověří, zda splňujete podmínku nároku na důchod. Pokud v posledních 10 letech máte nejméně 5 let pojištění nebo v posledních 20 letech nejméně 10 let pojištění, pak nárok splňujete.

Jakmile je tato podmínka prověřena, přistoupí ČSSZ k výpočtu Vašeho invalidního důchodu. V této souvislosti si dovolím trochu „věštit“. Moje zkušenost z praxe je taková, že pokud první podmínka není splněna, ČSSZ to zjistí velmi rychle a cca do 30 dnů od posouzení zdravotního stavu posílá zamítavé rozhodnutí.

Vy však píšete, že Váš nárok byl posouzen v září, a jelikož máme listopad, předpokládám, že v této chvíli probíhá výpočet Vašeho důchodu, který je časově náročnější. Vydání rozhodnutí pak trvá cca 3-4 měsíce. Ale to je jen odhad. Zpět k faktům.

Výše invalidní důchod se počítá ze všech Vašich příjmů, které jste v minulosti měla (tedy i před více než 20 lety) a zároveň se dle těchto příjmů fiktivně dopočítávají příjmy, jaké byste měla a to až do doby, kdy byste měla nastoupit do starobního důchodu (říká se tomu dopočtená doba).

Otázkou zůstává, zda výše Vašeho invalidního důchodu bude vypočítávána z Vašeho příjmu (byl-li v minulosti nějaký a pokud jste jej měla nejméně 12 měsíců) nebo z minimálního vyměřovacího základu nebo ze základu, který se používá při výpočtu invalidity z mládí (která je sice invalidním důchodem III. stupně, ale obdobný postup zákon stanovuje i pro výpočet invalidních důchodů I. a II. stupně).

Pro Vaši představu přikládám text § 12, na který se odvolávám výše, a dále § 42, který stanovuje podmínky pro výpočet důchodů ve mimořádných případech, kam budete patrně patřit.

Teď velmi zjednodušuji. Výpočet důchodu je poměrně komplikovaný (právě proto trvá vydání rozhodnutí několik měsíců) a chcete-li k němu více informací, doporučuji obrátit se na ČSSZ nebo hledat odpověď v IDA (Informativní důchodové aplikaci), kterou pravděpodobně, podle toho, co zmiňujete ve svém dotazu, už využíváte, nebo, jak již navrhuji výše, pošlete nám svůj informativní list důchodového pojištění a my Vám rádi poskytneme další informace.

Dle obecného popisu, který jste poslala, bohužel více, než zde uvádím, sdělit nemohu. Děkuji za pochopení, přeji Vám vše dobré a úspěšné dokončení řízení o invalidním důchodu.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.