pečuj doma

Pečuji o syna se zdravotním postižením a vážně jsem onemocněla

25.9.2022

Ráda bych se informovala, na co mám nárok, když 12 let pečuji o syna, který má konečně schválený průkaz ZTP/P na dobu neurčitou. Jelikož mi zjistili karcinom (...) a jsem nyní po operaci a před operací jsem nahlásila na otce dítěte pomocný příspěvek na péči. A podstupuji léčbu rakoviny. Mám nárok si zažádat o invalidní důchod, když jsem omezená v pohybu, ale jsem pořád s výpomocí schopna se starat o dítě s těžkým postižením? Otec syna pracuje a nevím, jak to udělat, aby mi mohl doma pomoci a nepřišel o práci. Mám nárok zažádat pro otce na 3 měsíce nemocenskou kvůli mé léčbě?

Odpověď

Situace, kterou popisujete, není vůbec snadná. Tím spíš, že sociální systém v našem státě neumožňuje, aby pečující čerpali nemocenské dávky, pokud sami onemocní. Tedy není možné čerpat nemocenské dávky v případě, že jste „pouze“ pečovala a neměla vedle péče ještě zaměstnání.

Pokud byste vedle péče byla ještě zaměstnána (nejlépe na pracovní smlouvu, resp. pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti, tj. DPČ) a Váš zaměstnavatel Vám z výplaty strhával nemocenské dávky (tedy nesmělo by jít o zaměstnání malého rozsahu, kde se nemocenské dávky neodvádějí, pak byste nárok na nemocenskou měla).

V takovém případě byste Vy mohla čerpat nemocenské dávky (a po jejich skončení invalidní důchod) a pečující osoba ještě k tomu (navíc) by čerpala dlouhodobé ošetřovné.

Jelikož tuto variantu nezmiňujete, nebudu se touto věcí dále zabývat, pokud byste však měla jakýkoli dotaz, neváhejte se ptát.

Co se týče dalších dvou nároků, zde je situace přece jen trochu lepší a já jsem ráda, že Vám mohu poskytnout povzbudivější zprávy.

1) Invalidní důchod (ID)

Podmínka nároku na ID není limitována tím, zda jste či nejste schopna poskytovat péči svému dítěti. Invalidní důchod je dávkou, která by Vám měla určitým způsobem kompenzovat to, že s ohledem na své zdravotní postižení budete/máte omezené možnosti pracovat a tím i omezené možnosti zajištění příjmu.

Musím říci, že jsem velmi ráda, že se otázkou ID zabýváte již nyní, kdy je možné vše dobře připravit a zajistit. Po podání žádosti nebo až po vydání rozhodnutí je situace výrazně obtížnější.

Podmínky nároku na invalidní důchod upravuje zákon č. 155/1995 sb., o důchodovém pojištění a vyhlášky 359/2009 Sb., o posuzování invalidity.

Nejprve je třeba říci, že pro nárok na invalidní důchod je třeba splnit 2 podmínky:

a) zdravotní stav (viz dále)
b) dobu pojištění

Doba pojištění je doba, kdy si člověk hradí sociální pojištění, a to buď prostřednictvím svého zaměstnavatele (kdy je mu strháván z výplaty příspěvek na tzv. sociální pojištění a navíc ještě dopláceno zaměstnavatelem), je-li OSVČ, pak v případě, že si pojištění hradí sám, není-li zaměstnán a je k pojištění přihlášen, hradí si je z vlastních prostředků. Případně je doba pojištění zajištěna jiným – náhradním – způsobem, např. evidencí u úřadu práce, dobou péče o nezletilé dítě nebo dobou péče o dítě/osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Za dobu péče je považována doba, kdy se staráte o osobu závislou = osobu, která má přiznaný příspěvek na péči II., III. nebo IV. stupně nebo o dítě do 10 let s přiznaným příspěvkem na péči v I. stupni (Jak vidíte, průkaz OZP nemá na tuto věc žádný vliv.). Podmínkou je také to, že jako pečující osoba jste vedena u úřadu práce, který Vám o době péče vystaví potvrzení, které pak předložíte na OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení, kontakty najdete na https://www.cssz.cz/) .

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod je odstupňována dle věku žadatele. U osob
a) do 20 let méně než jeden rok,
b) od 20 let do 22 let jeden rok,
c) od 22 let do 24 let dva roky,
d) od 24 let do 26 let tři roky,
e) od 26 let do 28 let čtyři roky a
f) nad 28 let pět roků.

U osob starších 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků.

Osoby starší 38 let mohou tedy doložit buď 5 let pojištění z posledních 10 let, nebo 10 let z posledních 20 let. Záleží na tom, co je pro ně výhodnější.

Máte-li tedy pochybnosti o tom, zda máte dostatečnou dobu pojištění, pak doporučuji tuto věc (ještě před podáním žádosti!!! o ID) prověřit.

Můžete si na ČSSZ požádat o (bezplatné) zaslání tzv. IOLDP (Informačního osobního listu důchodového pojištění), kde uvidíte všechny své doby pojištění a případné chybějící doby můžete doložit doklady (máte-li nějaké), případně doplatit.

Nebo můžete použít aplikaci IDA, kde si vše můžete sama vyhledat a zkontrolovat.
Více informací k IOLDP najdete zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoldp
Více informací k IDA najdete zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informativni-duchodova-aplikace

Jde totiž o to, že poté, co je žádost o důchod podána a je následně zjištěno, že žadateli chybí pojištění, není již možné je doplatit nebo je to velmi obtížné!

b) Zdravotní stav

Nárok na invalidní důchod, resp. zdravotní stav je hodnocen podle tzv. ztráty schopnosti výdělečné činnosti. Ta je u každého zdravotního postižení, ale také u každého člověka jiná. Záleží tedy na posouzení zdravotního stavu lékařem posudkové služby. Posudkový lékař vychází z lékařských zpráv od odborných či praktických lékařů a zároveň z vlastního vyšetření, které je realizováno „před komisí“ lékařské posudkové služby.

Jde také o to, že musí být doloženo (lékařskými zprávami), že zdravotní stav je stabilizovaný a dlouhodobý, resp., že podle zákona již trvá nebo bude trvat nejméně rok. Tyto dvě podmínky jsou velmi důležité a doporučuji tuto věc konzultovat s lékařem, příp. vše velmi dobře zajistit (a doložit lékařskými zprávami).

Systém je takto nastaven, jednak proto, aby si o ID nemohl požádat kdokoli na jakoukoli nemoc (např. na „pouhou“ zlomenou nohu), a také proto, že se předpokládá, že nejprve probíhá léčba, během níž jsou (rok, ale i déle) čerpány nemocenské dávky a až poté, co je léčba dokončena (nebo již nepřináší žádné výrazné změny zdravotního stavu) jsou nemocenské dávky ukončeny a nahrazuje je ID.

Pro Vaši obecnou informaci připojuji část textu vyhlášky 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, kde je uveden přehled jednotlivých zdravotních postižení a posudková kritéria, podle kterých hodnotí zdravotní stav posudkový lékař a také jejich procentní „ohodnocení“.

Vyhláška je poměrně rozsáhlá - přes 100 stran, posílám Vám pouze část, která se týká onkologických onemocnění. Budete-li mít zájem o celý text vyhlášky, ozvěte se, zašlu Vám jej, příp. si jej můžete sama (zdarma) stáhnout např. https://www.zakonyprolidi.cz/.

Zde přikládám přehled procent, jak je upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, která jsou třeba pro přiznání jednotlivých stupňů invalidity:

I. stupeň – 35 – 49 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti

II. stupeň – 50 – 69 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti

III. stupeň – 70 % a větší pokles schopnosti výdělečné činnosti

Má-li žadatel více zdravotních omezení, jejich procenta se nesčítají. Posudkový lékař pouze vybere 2 nejzávažnější. U prvního přizná procenta dle rozmezí uvedeného ve vyhlášce, druhý handicap může „ocenit“ max. 10 %. Výsledný počet procent je tedy součtem těchto dvou čísel.

Stejným způsobem může posudkový lékař ohodnotit zdravotní stav žadatele o důchod jako velmi dobrý (např. dobře kompenzovaný léky nebo vhodnou pomůckou) a může až 10 % odečíst.

Vždy tedy počítejte, že procentuální rozmezí z vyhlášky muže být plus mínus o 10 % větší či menší.

Budete-li chtít požádat o invalidní důchod, obracejte se na Okresní správu sociálního zabezpečení dle místa trvalého bydliště. Potřebné kontakty naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty

2) Dlouhodobé ošetřovné

Výše jsem zmínila, že jako pečující (nemáte-li k péči ještě zaměstnání) nemůžete čerpat nemocenské dávky. Ano, to je pravda, pokud byste však splnila podmínky pro nárok na dlouhodobé ošetřovné, které je dávkou nemocenského pojištění, pak nebude tato dávka vyplácena Vám, ale tomu, kdo Vás bude ošetřovat, tedy např. Vašemu manželovi.

Jde tedy o to, aby podmínky hrazení nemocenského pojištění splnil Váš manžel. Pokud je (nebo dosud byl) Váš manžel dlouhodobě zaměstnán, pak pravděpodobně nárok na čerpání ošetřovného mít bude.

Máte-li pochybnosti, zda bude manžel moci tyto dávky čerpat, doporučuji věc konzultovat buď se mzdovou účetní v zaměstnání manžela, nebo na ČSSZ (můžete i telefonicky, kontakty najdete opět na https://www.cssz.cz/).

Co se týče podmínek nároku na dlouhodobé ošetřovné, jedná se o dávku, která je vyplácena osobě, která pečuje o někoho, kdo je dlouhodobě nemocný a kvůli této nemoci se není schopen o sebe sám postarat a zajistit všechny své osobní potřeby. To však není jediná podmínka.

Dlouhodobé ošetřovné je poskytováno:

  • po úrazu/delší nemoci (je třeba doložit hospitalizaci v nemocnici, která trvala min. 4 dny) lékař potvrdí, že bude potřeba další péče (min. 30 dnů)
  • pokud souhlasí zaměstnavatel pečujícího (ten se může ohradit, že pečující osobu potřebuje a může péči zamítnout) i opečovávaný (ten si má právo vybrat, kdo se o něj bude starat)
  • pokud zaměstnavatel souhlasí, získá pečující osoba i „omluvenku“ a po skončení péče má právo se vrátit na svou původní pracovní pozici
  • po dobu 90 dnů
  • může pečovat i širší rodina (rodiče, prarodiče, zeť, snacha, vnoučata atd.)

Jelikož lidé s onkologickým onemocněním delší hospitalizaci v nemocnici nepotřebují, zákon (č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění) pro ně nastavil podmínku takto: „Ošetřovanou osobou se pro účely dlouhodobého ošetřovného dále rozumí fyzická osoba v inkurabilním stavu, který vyžaduje poskytování paliativní péče a dlouhodobé péče v domácím prostředí; v tomto případě se podmínka hospitalizace nevyžaduje.“

Jak zde vidíte, celá problematika je poměrně složitá, pokud by Vám tedy bylo cokoli nejasného, neváhejte nás znovu kontaktovat, ráda Vám vše vysvětlím.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Riziko úmrtí z vedra u nás velmi stoupá, říká expert

14.6.2024 O více než 40 procent vzrostlo za posledních 30 let v Česku riziko úmrtí z vedra. Muži se ovšem dokázali na vysoké teploty adaptovat lépe než ženy. „Podle jedné z hypotéz za to může rozdílná socioekonomická úroveň mužů a žen,” říká v rozhovoru pro iDNES.cz Tomáš Janoš z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty MU. Vyjímáme z něho: více...

INFO: Rusové počítají s velkou válkou, ale nás mezi dvacítku nepřátel neřadí

14.6.2024 Více než polovina Rusů, a to 57 procent, počítá s možností vypuknutí třetí světové války. Ve vítězství Ruska či koalice s ruskou účastí věří 64 procent dotázaných, napsal server The Moscow Times. Vychází přitom z průzkumu výzkumné skupiny Russian Field. Potěšující pro nás snad je, že ČR Rusové nezahrnují mezi dvacítku hlavních nepřátel. více...

PTÁTE SE: Úmrtí rodiče, který se staral o syna s mentálním postižením

13.6.2024 Zemřelý žil ve společné domácnosti s dospělým synem s mentální retardací. Vše kolem vyřizuje mladší sourozenec. Ale nejsme si jistí, že jsou zajištěny jeho práva a ochráněny jeho zájmy.
ODPOVĚĎ
Děkujeme Vám za dotaz a za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila. Musím říci, že z Vašeho dotazu mi není úplně jasné, z čeho plynou více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.