pečuj doma

Při odvolání nám pozastavili výplatu příspěvku na péči

22.7.2022

Byl mi schválen příspěvek na péči v 2. stupni na mého syna. Proti rozhodnutí jsem se odvolala, přiložila jsem posudek o invaliditě 3. stupně. Čekám na přezkoumání zdravotního stavu. Syn má totiž vše schváleno ve 3. stupni, pouze příspěvek na péči 2. stupeň, ale natrvalo. Po podání odvolání mi příspěvek na péči nepřišel vůbec. Je to v pořádku?

Odpověď

Odpovím nejprve na nejjednodušší část Vašeho dotazu. Ptáte se, zda je v pořádku, že Vám byla zastavena výplata příspěvku na péči. Ne, toto není v pořádku. Pokud v rozhodnutí bylo uvedeno, že synovi náleží příspěvek na péči ve II. stupni, pak by mu měl být tento II. stupeň vyplácen.
Pokud mu před tím náležel příspěvek na péči ve vyšším stupni, nižším nebo ho ještě neměl, pak výplata by měla začít nebo se změnit a to od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, tj. od chvíle, kdy skončila lhůta pro podání odvolání.
Přestože jste odvolání podala (a nemáme důvod pochybovat o tom, že odvolání bylo úřadem práce řádně přijato a nyní běží odvolací řízení), na tom, co je uvedeno v rozhodnutí, to nic nemění a to až do doby, kdy bude vydáno nové (tj. z odvolacího řízení) rozhodnutí.
Do té doby by měli synovi vyplácet příspěvek na péči ve II. stupni. Pokud se tak neděje, obraťte se na úřad práce a žádejte vysvětlení.

A nyní k tomu, trochu složitějšímu. Ptáte se, zda by synovi měl náležet příspěvek na péči ve III. stupni, když má přiznaný invalidní důchod III. stupně a průkaz OZP také III. stupně. Odpověď zní ano i ne.

Jde o to, že každý z těchto systémů (příspěvek na péči, průkaz OZP, invalidní důchod) je posuzován odlišně, samostatně a podle jiných předpisů. Zatímco u průkazu OZP je nárok posuzován podle diagnózy (výčet diagnóz, které zakládají nárok na průkaz OZP, najdete v příloze č. 4, vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením) nárok na invalidní důchod je také posuzován podle diagnóz, ale zároveň je zohledňována adaptace na dané zdravotní postižení a především možnosti člověka zařadit se do pracovního procesu (podmínky nároku upravuje vyhláška č. 329/2011 Sb., o posuzování invalidity) a nárok na příspěvek na péči je posuzován podle schopnosti člověka zvládat péči o vlastní osobu (posuzováno je zvládání 10 tzv. životních potřeb, jejich vyčet a kritéria pro posouzení najdete v příloze č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách). Diagnóza je u příspěvku na péči také důležitá, ale posuzováno je především to, jaký má dané zdravotní postižení/onemocnění vliv právě na zvládání životních potřeb.

Jelikož z Vašeho dotazu usuzuji, že podmínky nároku na příspěvek na péči příliš neznáte, dovolím si je zde vypsat. Vím, že odvolací řízení již běží, možnost do něj zasáhnout však ještě budete mít, proto doporučuji se na tuto možnost připravit.

Protože odvolání již bylo podáno, bude následovat kontrola podkladů úřadem práce. Úřad práce může Vašemu odvolání vyhovět tzv. autoremedurou (zjednodušeně se jedná o jakousi nápravu chyb, které úřad práce sám udělal, z odvolání si chyby uvědomí a napraví je).
Pokud to úřad práce neudělá, je jeho povinností předat Vaše odvolání nadřízenému orgánu a tím je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Pokud je chyba v posouzení nároku (což bývá nejčastější), předá MPSV vše posudkové službě MPSV a nařídí nové posouzení toho, jak Váš syn zvládá životní potřeby.
Posudková služba by měla vypracovat nový posudek, tj. znovu posoudit, které životní potřeby Váš syn nezvládá a pak vše předat zpět na MPSV.

Proč Vám to tu vypisuji? Protože Vás čeká před dokončením řízení ještě jedna možnost výsledek řízení ovlivnit, a to ve chvíli, kdy Vás MPSV vyzve, abyste se vyjádřili k podkladům před vydáním rozhodnutí. Standardní lhůta je zde 5 dnů, ale je možné požádat o prodloužení.
Doporučuji této možnosti využít. Při nahlížení do spisu už uvidíte, které životní potřeby byly synovi uznány a které ne. Pokud by Vašemu odvolání nebylo vyhověno, můžete se vyjádřit (tj. podat námitky a žádat nápravu). Doporučuji toto vyjádření formulovat v tom smyslu, které životní potřeby syn nezvládá, a svá tvrzení doložit důkazy = lékařskými zprávami.
Budete-li se chtít vyjádřit a sestavit text námitek, tak, jak Vám zde doporučuji, jistě pro Vás bude 5denní lhůta šibeniční. Nebojte se tedy (klidně písemně) požádat o její prodloužení např. na 10 dnů nebo 2 týdny. Úřad, resp. MPSV by Vám mělo vyhovět.

Nárok na příspěvek na péči je upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 k tomuto zákonu. Co jsou to životní potřeby, kolik je jich třeba pro jednotlivé stupně příspěvku na péči a jak jsou vymezeny, je uvedeno ve vyhlášce 505/2006 - ke stažení.

Pro posouzení nároku je totiž uznání nezvládání jednotlivých životních potřeb naprosto stěžejní. Hodnoceno je to, co je, resp. není Váš syn schopen zvládat sám a potřebuje tedy, aby mu s tím pomáhal někdo jiný (pečovatelka, asistent, rodina… ) Co se týče důkazů, nemůžete však použít zprávu, ve které lékař napíše, např. to, že syn nezvládá mobilitu, můžete však použít zprávu, ve které bude uvedeno, že se syn pohybuje na invalidní vozíku a z toho vyplývá, že životní potřebu mobilita nezvládá (tento příklad jen fabuluji, abyste získala představu, jak je nárok hodnocen, potřeby Vašeho syna neznám a z Vašeho dotazu nejsou zřejmé).
Podotýkám, že vůbec nemusíte shánět nové lékařské zprávy (to by ani v 5denní lhůtě nebylo možné), naopak, pokud důkazy pro svá tvrzení najdete ve zprávách, které již byly v řízení využity, ale posudkový lékař některé skutečnosti přehlédl nebo neuvedl do patřičných souvislostí, bude to další důkaz, že bylo postupováno chybně a že by měl být posudek opraven. Neváhejte se odvolávat i na vyjádření sociální pracovnice, která u Vás dělala sociální šetření. Ve zprávě ze sociálního šetření můžete najít mnoho argumentů pro to, co syn nezvládá. Vyjádření sociálního pracovníka má stejnou váhu jako zprávy od lékařů, jen někteří posudkoví lékaři nechtějí tyto zprávy brát v úvahu a tak je přehlížejí. To je nesprávný postup, pokud tuto chybu zjistíte z podkladů u svého syna, určitě na ni poukažte a žádejte nápravu.

Vím, že Vám zde popisuji krok, který je mezi veřejností málo znám. Mohu Vás však ujistit, že pokud by MPSV Vašemu odvolání nevyhovělo, je vyjádření k podkladům (tedy jakási námitka) nejsnazší a především nejrychlejší cesta, jak je přimět, aby chybu napravili. Oprava posudku bude trvat cca 1-3 měsíce.
Další možností by bylo podání správní žaloby k soudu nebo podání nové žádosti a absolvování nového řízení. Jelikož víte, kolik času uplynulo od zahájení tohoto řízení, pak Vám jistě nemusím vysvětlovat, že to, co navrhuji, je skutečně rychlé.

Přeji Vám úspěšné dokončení odvolacího řízení a příjemné léto.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Padesát čtyři amatérských fotografií provázených texty s názvem „… jen tak si čmárám“.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.
Konference s tématem Holistický přístup k dlouhodobé péči se koná od 13. do 15. září 2022 .

Články

ZPRÁVY: Sociální experiment jihočeského hejtmana Kuby

8.8.2022 Rostoucí inflace, vysoké účty za energie a válka. Jihočeský kraj se právě z těchto důvodů rozhodl finančně pomoci rodinám a seniorům, kteří mají nízké příjmy. Chce jim vyplácet příspěvky z krajské kasy. Tento kraj by mohl peníze vyplácet už od příštího měsíce, tedy září. Definitivní to bude za týden. více...

INFO: Víte, že osoby invalidní ve třetím stupni mají slevu na jízdném?

7.8.2022 Celkem bez povšimnutí došlo ke změně už od července pro osoby invalidní ve třetím stupni. Tak pro jistotu informujeme, že platí pro ně nová sleva. Ve vlacích ve druhé třídě a v linkové autobusové dopravě (mimo MHD) si mohou kupovat jízdenky za 50 % z obyčejného jízdného. více...

PTÁTE SE: Teta je opatrovnicí svého syna, ale už to nezvládá

6.8.2022 Moje teta, 80, let se stará celý život o mentálně postiženého syna a je zároveň jeho opatrovnicí. Přeje si, abych se stal následným opatrovníkem jejího syna, neboť její zdravotní stav se horší a prakticky již druhým rokem za ně vše vyřizuji já. Nicméně teta se nechce opatrovnictví vzdát během svého života. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.