pečuj doma

Při odvolání nám pozastavili výplatu příspěvku na péči

22.7.2022

Byl mi schválen příspěvek na péči v 2. stupni na mého syna. Proti rozhodnutí jsem se odvolala, přiložila jsem posudek o invaliditě 3. stupně. Čekám na přezkoumání zdravotního stavu. Syn má totiž vše schváleno ve 3. stupni, pouze příspěvek na péči 2. stupeň, ale natrvalo. Po podání odvolání mi příspěvek na péči nepřišel vůbec. Je to v pořádku?

Odpověď

Odpovím nejprve na nejjednodušší část Vašeho dotazu. Ptáte se, zda je v pořádku, že Vám byla zastavena výplata příspěvku na péči. Ne, toto není v pořádku. Pokud v rozhodnutí bylo uvedeno, že synovi náleží příspěvek na péči ve II. stupni, pak by mu měl být tento II. stupeň vyplácen.
Pokud mu před tím náležel příspěvek na péči ve vyšším stupni, nižším nebo ho ještě neměl, pak výplata by měla začít nebo se změnit a to od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, tj. od chvíle, kdy skončila lhůta pro podání odvolání.
Přestože jste odvolání podala (a nemáme důvod pochybovat o tom, že odvolání bylo úřadem práce řádně přijato a nyní běží odvolací řízení), na tom, co je uvedeno v rozhodnutí, to nic nemění a to až do doby, kdy bude vydáno nové (tj. z odvolacího řízení) rozhodnutí.
Do té doby by měli synovi vyplácet příspěvek na péči ve II. stupni. Pokud se tak neděje, obraťte se na úřad práce a žádejte vysvětlení.

A nyní k tomu, trochu složitějšímu. Ptáte se, zda by synovi měl náležet příspěvek na péči ve III. stupni, když má přiznaný invalidní důchod III. stupně a průkaz OZP také III. stupně. Odpověď zní ano i ne.

Jde o to, že každý z těchto systémů (příspěvek na péči, průkaz OZP, invalidní důchod) je posuzován odlišně, samostatně a podle jiných předpisů. Zatímco u průkazu OZP je nárok posuzován podle diagnózy (výčet diagnóz, které zakládají nárok na průkaz OZP, najdete v příloze č. 4, vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením) nárok na invalidní důchod je také posuzován podle diagnóz, ale zároveň je zohledňována adaptace na dané zdravotní postižení a především možnosti člověka zařadit se do pracovního procesu (podmínky nároku upravuje vyhláška č. 329/2011 Sb., o posuzování invalidity) a nárok na příspěvek na péči je posuzován podle schopnosti člověka zvládat péči o vlastní osobu (posuzováno je zvládání 10 tzv. životních potřeb, jejich vyčet a kritéria pro posouzení najdete v příloze č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách). Diagnóza je u příspěvku na péči také důležitá, ale posuzováno je především to, jaký má dané zdravotní postižení/onemocnění vliv právě na zvládání životních potřeb.

Jelikož z Vašeho dotazu usuzuji, že podmínky nároku na příspěvek na péči příliš neznáte, dovolím si je zde vypsat. Vím, že odvolací řízení již běží, možnost do něj zasáhnout však ještě budete mít, proto doporučuji se na tuto možnost připravit.

Protože odvolání již bylo podáno, bude následovat kontrola podkladů úřadem práce. Úřad práce může Vašemu odvolání vyhovět tzv. autoremedurou (zjednodušeně se jedná o jakousi nápravu chyb, které úřad práce sám udělal, z odvolání si chyby uvědomí a napraví je).
Pokud to úřad práce neudělá, je jeho povinností předat Vaše odvolání nadřízenému orgánu a tím je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Pokud je chyba v posouzení nároku (což bývá nejčastější), předá MPSV vše posudkové službě MPSV a nařídí nové posouzení toho, jak Váš syn zvládá životní potřeby.
Posudková služba by měla vypracovat nový posudek, tj. znovu posoudit, které životní potřeby Váš syn nezvládá a pak vše předat zpět na MPSV.

Proč Vám to tu vypisuji? Protože Vás čeká před dokončením řízení ještě jedna možnost výsledek řízení ovlivnit, a to ve chvíli, kdy Vás MPSV vyzve, abyste se vyjádřili k podkladům před vydáním rozhodnutí. Standardní lhůta je zde 5 dnů, ale je možné požádat o prodloužení.
Doporučuji této možnosti využít. Při nahlížení do spisu už uvidíte, které životní potřeby byly synovi uznány a které ne. Pokud by Vašemu odvolání nebylo vyhověno, můžete se vyjádřit (tj. podat námitky a žádat nápravu). Doporučuji toto vyjádření formulovat v tom smyslu, které životní potřeby syn nezvládá, a svá tvrzení doložit důkazy = lékařskými zprávami.
Budete-li se chtít vyjádřit a sestavit text námitek, tak, jak Vám zde doporučuji, jistě pro Vás bude 5denní lhůta šibeniční. Nebojte se tedy (klidně písemně) požádat o její prodloužení např. na 10 dnů nebo 2 týdny. Úřad, resp. MPSV by Vám mělo vyhovět.

Nárok na příspěvek na péči je upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 k tomuto zákonu. Co jsou to životní potřeby, kolik je jich třeba pro jednotlivé stupně příspěvku na péči a jak jsou vymezeny, je uvedeno ve vyhlášce 505/2006 - ke stažení.

Pro posouzení nároku je totiž uznání nezvládání jednotlivých životních potřeb naprosto stěžejní. Hodnoceno je to, co je, resp. není Váš syn schopen zvládat sám a potřebuje tedy, aby mu s tím pomáhal někdo jiný (pečovatelka, asistent, rodina… ) Co se týče důkazů, nemůžete však použít zprávu, ve které lékař napíše, např. to, že syn nezvládá mobilitu, můžete však použít zprávu, ve které bude uvedeno, že se syn pohybuje na invalidní vozíku a z toho vyplývá, že životní potřebu mobilita nezvládá (tento příklad jen fabuluji, abyste získala představu, jak je nárok hodnocen, potřeby Vašeho syna neznám a z Vašeho dotazu nejsou zřejmé).
Podotýkám, že vůbec nemusíte shánět nové lékařské zprávy (to by ani v 5denní lhůtě nebylo možné), naopak, pokud důkazy pro svá tvrzení najdete ve zprávách, které již byly v řízení využity, ale posudkový lékař některé skutečnosti přehlédl nebo neuvedl do patřičných souvislostí, bude to další důkaz, že bylo postupováno chybně a že by měl být posudek opraven. Neváhejte se odvolávat i na vyjádření sociální pracovnice, která u Vás dělala sociální šetření. Ve zprávě ze sociálního šetření můžete najít mnoho argumentů pro to, co syn nezvládá. Vyjádření sociálního pracovníka má stejnou váhu jako zprávy od lékařů, jen někteří posudkoví lékaři nechtějí tyto zprávy brát v úvahu a tak je přehlížejí. To je nesprávný postup, pokud tuto chybu zjistíte z podkladů u svého syna, určitě na ni poukažte a žádejte nápravu.

Vím, že Vám zde popisuji krok, který je mezi veřejností málo znám. Mohu Vás však ujistit, že pokud by MPSV Vašemu odvolání nevyhovělo, je vyjádření k podkladům (tedy jakási námitka) nejsnazší a především nejrychlejší cesta, jak je přimět, aby chybu napravili. Oprava posudku bude trvat cca 1-3 měsíce.
Další možností by bylo podání správní žaloby k soudu nebo podání nové žádosti a absolvování nového řízení. Jelikož víte, kolik času uplynulo od zahájení tohoto řízení, pak Vám jistě nemusím vysvětlovat, že to, co navrhuji, je skutečně rychlé.

Přeji Vám úspěšné dokončení odvolacího řízení a příjemné léto.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

PTÁTE SE: Potvrzení o ustanovení opatrovníka a ochrana údajů

26.9.2023 Dostal jsem od okresního soudu Usnesení o ustanovení opatrovníkem. Je to čtyřstránkový elaborát, obsahující velmi citlivé údaje o zdravotním stavu opatrovance. Lze požadovat u soudu nějaké jednoduché potvrzení o ustanovení opatrovníkem s odkazem na toto rozhodnutí tak, aby potvrzování o ustanovení opatrovníkem nebylo v rozporu více...

ZPRÁVY: Milí senioři, máte svátek, přijďte ho oslavit

25.9.2023 Vážení a milí přátelé a příznivci mezigenerační politiky Jihomoravského kraje, a samozřejmě taktéž čtenáři našeho webu, dovolujeme si vás pozvat na Svátek seniorů se Senior Pasy. Uskuteční se čtyři akce, a to 26. 9. ve Znojmě, 27. 9. v Hodoníně, 1. 10. v Brně na Zelném trhu a 3. 10. ve Slavkově. Více informací najdete na plakátcích k akcím. více...

PTÁTE SE: Pronájem výminku matce opatrovaného

24.9.2023 Jsem necelých pět let opatrovníkem mého nevlastního bratra. Bratr je částečně nesvéprávný (nesmí nijak nakládat s majetkem přesahující 5 000 Kč). Bydlí ve svém domě, který užívá k bydlení. Na pozemku je ještě výminek, který do letošního roku pronajímal, nájemník je po mozkové mrtvici, už se nevrátí. Mohu jako opatrovník výminek pronajmout více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.